Työvälineitä ammattilaisille

Välineitä omaishoitajia kohtaavien tueksi

Tue omaishoitajan hyvinvointia ja jaksamista

Ohjaamalla omaishoitaja lomalle tai kuntoutukseen

Omaishoitajien tuetut lomat ja kuntoutuskurssit (Kela)  on tarkoitettu kaikille omaishoitajille. Osallistuminen ei edellytä omaishoidon tukea tai Omaishoitajaliiton jäsenyyttä.

Järjestämällä tai ohjaamalla omaishoitajia Ovet-valmennukseen

Ovet-valmennus® omaishoitajille on kustannuksiltaan edullinen ja joustava toimintamalli, jolla eri toimijoiden välisenä yhteistyönä tuetaan omaishoitajaa käyttämään ja ylläpitämään omia voimavarojaan.

Toteuttamalla tai ohjaamalla omaishoitajia mentorointiohjelmaan

Omaishoitajien mentorointiohjelma on Omaishoitajaliiton ja Sairaanhoitajaliiton kehittämä toimintamuoto, jossa omaishoitajilla on mahdollisuus jakaa omaishoitajuuteen liittyviä kokemuksiaan ja tunteitaan kahdenkeskisissä tapaamisissa mentorina toimivan seniorisairaanhoitajan kanssa.

Täydennä tietojasi ja tue omaishoitajia hankkimalla liiton materiaaleja

Omaishoitajaliitto julkaisee erilaisia materiaaleja, joista osa on suoraan ladattavissa pdf-muodossa ja osa myyntituotteita. Omaishoitajien parissa työskenteleville suunnatun omaishoitotiedotteen voi tilata sähköpostiinsa. Tiedote julkaistaan neljä kertaa vuodessa.

Tue omaishoitajaa antamalla hänelle tietoa palveluista ja tuen mahdollisuuksista. Esimerkiksi palveluopasta voi liitosta tilata postikulujen hinnalla.

 

Tunnista omaishoitotilanne ja auta omaishoitajaa tilanteensa tunnistamisessa

Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa. Oman tilanteen arvioiminen ei aina ole helppoa omaishoitajallekaan ja apuna voi käyttää alla olevia Tunnista omaishoitotilanne -kortin kysymyksiä, jotka löytyvät myös sähköisessä muodossa.

 

Ota puheeksi päihteiden käyttö omaishoitoperheissä

Omaishoitoperheessä päihteitä saattaa käyttää omaishoitaja, hoidettava läheinen tai molemmat. Päihde voi olla alkoholi, lääkkeet, huumeet tai näiden yhdistelmä. Päihteiden käyttöön liittyy usein salailua ja häpeää. Päihteiden käytöstä on tärkeää keskustella kaikkien omaishoitoperheiden kanssa.

Päihteet omaishoitoperheissä -tietopaketissa kerrotaan alkoholin käytöstä omaishoitoperheissä, lääkkeistä ja huumausaineista, huolen puheeksi ottamisesta sekä avun hakemisesta.

 

 

Ota omaishoitajien asiantuntemus osaksi palveluiden kehittämistä (Opastava-hanke)

Asiakaslähtöisen suunnittelun työkalupakki on tarkoitettu avuksi omaishoitajien, yhdistystoimijoiden ja palveluntarjoajien yhteiseen palvelusuunnitteluun.  Sen avulla voidaan kerätä tietoa asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeista sekä ideoida ratkaisuja palveluiden parantamiseksi.

Omaishoidon asiakasraati on toimintamalli, jossa omaishoitajat ja omaisyhdistykset kehittävät omaishoitoperheiden palveluita yhteistyössä palvelun tarjoajan tai järjestäjän kanssa. Omaishoidon asiakasraati koostuu palvelujen käyttäjistä (omaishoitajat/omaishoidettavat) sekä asiantuntijoista ja vetäjistä,joiden tehtävä on tukea ja koordinoida raadin työtä.

Kokemusarviointi lyhytaikaishoidon palvelujen kehittäjänä tuo vapaaehtoiset omaishoitajat asiantuntijakehittäjiksi. Selvitykset nostivat esille paitsi omaisten tyytyväisyyden hoitopaikkojen palveluihin, myös kehittämistarpeita ja käytännön ideoita, joiden avulla hoitopaikkojen palveluja aiotaan kehittää: Omaiset asiantuntijoina, tilapäishoitoyksikkö Poiju_raportti, Omaiset asiantuntijoina, palvelukeskus Himmeli_raportti.

eReissuvihko on sähköisen palvelun prototyyppi lyhytaikaishoidon toteutuksen seurantaan sekä tiedon ja kokemusten vaihtamiseen omaishoitoperheiden ja lyhytaikaishoidon henkilökunnan välillä.

 

Tunnistatko omaishoitajan?
Tietoa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille

OMA-ryhmän tuottamassa oppaassa pohditaan keinoja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja omaishoitajien vuorovaikutuksen parantamiseksi. Mukana on tietoa omaishoidosta ja kuvaus omaishoidon tilanteesta Suomessa.

Työryhmäläisten työpanoksen lisäksi julkaisun tekemistä ovat taloudellisesti tukeneet Lähi- ja Perushoitajaliitto SuPer ry, Omaishoitajaliitto, Lakeuden Omaishoitajat ry sekä Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Opas PDF-muodossa
Oppaan nettiversio

 

Hanki lisätietoa omaishoitajuuteen liittyen osallistumalla liiton järjestämiin koulutuksiin

Omaishoitajaliitto järjestää seminaareja, joissa teemoina ovat esimerkiksi omaishoitoon liittyvä lainsäädäntö, erilaiset omaishoitajien erityisryhmät ja heidän tarpeensa sekä omaishoitajien jaksamisen tukeminen. Liitto kouluttaa myös Ovet-ohjaajia Ovet-valmennusten toteuttajiksi sekä vertaisryhmän ohjaajia omaishoitajien ryhmiin.

 

Jakaen saa enemmän, liity Suomen omaishoidon verkostoon

Suomen omaishoidon verkosto on vuonna 2005 perustettu omaishoidon alalla toimivien valtakunnallisten järjestöjen, säätiöiden ja yhteisöjen sekä alan tutkimuslaitosten yhdyselin.