Omaishoidon tuki

Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan vuonna 2006. Laissa määritellään omaishoidon tuki kokonaisuudeksi, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoitolain 1.7.2016 voimaan tulleiden muutosten tarkoituksena on kehittää omaishoitajien vapaa- ja sijaishoitojärjestelmää ja sitä kautta tukea hoitajien jaksamista. Omaishoitosopimuksen tehneiden omaishoitajien jaksamista tuetaan myös omaishoitajien valmennuksella ja koulutuksella sekä lisäämällä omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

 

Omaishoidon tuki pähkinänkuoressa
  • Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevällä henkilöllä on mahdollisuus saada omaishoidon tukea.
  • Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää määrärahojensa rajoissa.
  • Tukea haetaan hoidettavan kunnan sosiaalitoimistosta.
  • Tuen myöntämisen perusteena on ainoastaan hoitotyön sitovuus ja vaativuus.
  • Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion lisäksi palvelut.
  • Omaishoidon tuesta tehdään toimeksiantosopimus kunnan ja omaishoitajan välille.
  • Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma.
  • Omaishoitajalla on oikeus lakisääteisiin vapaisiin.
  • Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä.

 

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan kotikunta (Omaishoitolaki 11 §). Tarkempaa tietoa hakumenettelystä saa oman kunnan sosiaalitoimistosta. Omaishoidon tukiasioita hoitaa esimerkiksi kotipalveluohjaaja tai vanhus- tai vammaistyön sosiaalityöntekijä. Kun hakemus on tehty, omaishoidon tuesta vastaava henkilö tekee kotikäynnin hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää sekä pitkä- että lyhytaikaisen hoidontarpeen perusteella silloin, kun omaisen antama hoito on hoidettavan edun mukaista ja edellytykset omaishoidon toteuttamiseksi ovat olemassa. Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen (= ehdoton) oikeus. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioiden suuruus voivat vaihdella kuntien välillä.

 

Omaishoidon tuki (laki omaishoidon tuesta)

Omaishoitolain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. Alla olevia otsikoita klikkaamalla avautuu lisää tietoa omaishoidon tuesta. Omaishoitolain muutokseen (1.7.2016) liittyvät Sosiaali- ja Terveysministeriön antamat ohjeistukset (Kuntainfo 6 / 2016) on kirjoitettu kursiivilla.

Mitä omaishoitolaissa tarkoitetaan omaishoidolla

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Omaishoitoa tukevat palvelut

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen sijaishoito ja sijaishoitojärjestelyt

Omaishoidon hoitopalkkio

Hoito- ja palvelusuunnitelma

Sopimus omaishoidon tuesta

Omaishoitosopimuksen irtisanominen ja sopimuksen päättyminen

Omaishoitajan eläketurva

Muutoksenhaku

Ilman sopimusta olevien omaishoitajien vapaa

Katso myös: Käytäntöjä ja tulkintoja (ohjeita omaishoidon toteuttamisesta)

 

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna