Siirry sisältöön

Omaishoitajien vapaat

Omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus vähintään kahteen vapaapäivään kalenterikuukaudessa.

Kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Niillä omaishoitajilla, jotka ovat sidottuja hoitoon yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, oikeus vapaaseen on vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti.

Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää vähäisen osan vuorokaudesta kotinsa ulkopuolella käyttäen sosiaali- tai terveyspalveluja, esimerkiksi päiväsairaalaa, tai saaden kuntoutusta tai opetusta.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestettävästä hoidosta voidaan periä enintään 12,80 euron hoitomaksu/vrk (v. 2024) (Laki omaishoidon tuesta 937/2005).  Laskutus poikkeaa muusta sosiaalihuollon asiakasmaksulaista siltä osin, että tunnit lasketaan tunteina ei vuorokausina.

Omaishoitajan vapaa omaishoitosopimuksen puuttuessa

Omaishoidon tuen ulkopuolella, eli omaishoitajat joilla ei ole omaishoitosopimusta hyvinvointialueen kanssa, voivat sitovassa ja vaativassa hoitotilanteessa saada vapaapäiviä sosiaalihuoltolain perusteella (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014). Tällöin vapaan omavastuuosuus on sama, kuin omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla. 

Hoidon tarkoituksenmukainen järjestäminen

Hyvinvointialueen on huolehdittava hoitoa tarvitsevan henkilön hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa, että hoitoa tarvitsevan henkilön ikä ja muu tilanne tulisi ottaa mahdollisimman hyvin huomioon hoitoratkaisua mietittäessä.

Jos hoitoa tarvitsevan henkilön terveys esimerkiksi vaarantuu, ei hoitopaikka voi olla tarkoituksenmukainen. Se, ettei sijaishoidon ratkaisu muuten ole mieluisin, ei voi olla ainoa syy. Toki asiakaslähtöisyys vaatisi perusteellista eri vaihtoehtojen hyvien ja huonojen puolien arviointia.

Vapaiden ketjuttaminen


Omaishoitaja voi kerätä pidemmän jakson vapaata pidettäväksi kerralla. Tästä tulee kuitenkin aina sopia ennakkoon ja merkitä asia myös omaishoitosopimukseen, jotta hyvinvointialueella osataan varautua pidempiin hoitojaksoihin. Mikäli asiasta ei ole sovittu ennakkoon, ei hyvinvointialueella ole velvoitetta järjestää lomaa pidempinä jaksoina.

Mikäli hyvinvointialueen kanssa on sovittu, että omaishoitaja voi ketjuttaa vapaitaan (kaikki lomapäivät ovat ns. lakisääteisiä vapaapäiviä), sijaishoidon hinta on enintään 12,80 € vuorokaudelta (2024). Muut kuin lakisääteiset vapaat hinnoitellaan hyvinvointialueen normaalien asiakasmaksujen mukaisesti.

Miten pitkän aikaa omaishoitajan lakisääteisiä vapaita voi kerätä?
Laki ei estä vapaiden kerryttämistä. Hyvinvointialue voi kuitenkin ohjeistaa, että omaishoitajan on pidettävä edellisenä vuotena kertyneet pitämättömät vapaat viimeistään seuraavan vuoden tiettyyn ajankohtaan mennessä.

Vaihtoehtoja omaishoitajan vapaan järjestämiseen

Suomen omaishoidon verkoston videolla esitellään lyhyesti omaishoidon vapaan käytänteitä ja kerrotaan erityisesti perhehoidon ja lomituksen malleista.

Omaishoidon vapaapäivämahdollisuuksia on useita ja tietoa vaihtoehdoista saa oman hyvinvointialueen omaishoidon työntekijältä. Esimerkkejä vapaan toteuttamistavoista:

Nainen taluttaa ikääntynyttä omaistaan.

Sijaishoitaja toimeksiantosuhteella

Sijaishoitaja tekee hyvinvointialueen kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta. Omaishoitajan pitää olla suostuvainen tähän ja lisäksi on otettava huomioon hoidettavan henkilön mielipide. Usein sijaisomaishoitaja on perheelle entuudestaan tuttu esim. sukulainen tai tuttava.

Sijaishoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan:

  • sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta;
  • tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta;
  • toimeksiantosopimuksen voimassaolosta; sekä
  • tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista.

Sijaishoitajan työoikeudellisesta asemasta sekä eläke- ja tapaturmavakuutusturvasta on voimassa, mitä niistä omaishoitajan osalta lain 10 §:ssä säädetään.

hoitajan käsi tukee selästä rollaattorilla kävelevää miestä.

Lyhytaikaishoito palvelu- tai hoitokodeissa

Lyhytaikaiseen omaishoitajan vapaiden aikaiseen hoitoon voi päästä esimerkiksi hyvinvointialueen omistamaan tai yksityiseen hoivakotiin, ryhmäkotiin, palvelukeskukseen, palvelukotiin, päiväkeskukseen, sairaalaan, tilapäishoitokotiin tai terveyskeskuksen vuodeosastolle.

Hyvinvointialueilla on usein itse omistamiaan laitoshoitopaikkoja tai mahdollisuutta tarjotaan palvelusetelin avulla.

lapsi tekemässä tehtäviä.

Perhehoito ja kiertävät perhehoitajat

Perhehoitaja vastaa arjen sujumisesta ja kokonaisvaltaisesta huolenpidosta. Perhehoitoa on tarjolla kaikenikäisille.

Perhehoidossa omaishoidon vapaiden aikainen hoito järjestetään perhehoitajan kotona. Kiertävä perhehoitaja taas tulee hoitoa tarvitsevan kotiin omaisen vapaiden ajaksi. Perhehoitoa voidaan järjestää myös osavuorokausina, jos omainen haluaa vapaansa osissa. Perhelomitus on myös yksi muoto, jolla vapaita voidaan järjestää.

Hyvinvointialueet ovat tehneet erilaisia sopimuksia perhehoitoa ja perhelomitusta tarjoavien tahojen kanssa. Kysy lisätietoa oman alueesi sosiaalihuollosta.

vaaleanpunaiset kahvikupit pöydällä.

Päivätoiminta ja kotihoito

Omaishoidon vapaita on mahdollista tietyissä tilanteissa toteuttaa myös hyödyntämällä hyvinvointialueen tarjoamaa päivätoimintaa ja kotihoidon palveluita. Vapaapäivän voi jakaa tunneiksi esimerkiksi 4 kertaan päivätoiminnassa tai kotihoidon käyntinä, jolloin jokainen kerta on 6 tuntia (yht. 24h).

Päivätoimintaan tarjonnan laajuus vaihtelee paikkakunnittain. Lisätietoa omalta vanhus- tai vammaistyön sosiaalityöntekijältä.

Palveluseteleiden käyttö vapaiden järjestämiseen

Palvelusetelillä hyvinvointialue sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän hankkimat palvelut siihen palvelusetelinarvoon asti, jonka hyvinvointialue on päättänyt. Palvelusetelillä hankittavat palvelut ovat hyvinvointialueen hyväksymän yksityisen palveluntuottajan tuottamia.

Mikäli hoidettavan hoito ja huolenpito järjestetään hyvinvointialueen ehdottamana esisijaisesti palvelusetelillä omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, voi asiakkaan maksettavaksi tulla enintään 11,60 euroa (2022) vuorokautta kohti. Jos omaishoitaja taas on itse toivonut palvelusetelillä tuotettavaa palvelua vapaiden järjestämiseen hyvinvointialueen tarjoaman ensisijaisen vaihtoehdon sijaan, palveluita saattaa saada vähemmän tai itse maksettava summa voi olla suurempi.

Kysymyksiä ja vastauksia vapaisiin liittyen

Menettääkö omaishoitaja lomansa, jos sairastuu?
Omaishoitosopimukseen tulee kirjata, miten omaishoitajan sairastuminen vaikuttaa omaishoidon tukeen (esim. hoitopalkkioon), vapaapäiviin jne. Jos mitään ei ole sovittu, ei omaishoitajakaan menetä vapaitaan tai palkkiota.

Onko loma pidettävä silloin, kun läheinen joutuu sairaalaan, jos niin vaaditaan?
Jos läheinen joutuu sairaalaan, ei voida vaatia, että omaishoitaja pitäisi silloin lakisääteisiä vapaitaan. Näin voi kyllä tehdä omaishoitajan toiveesta. Tosin tämä vaihtoehto ei varmasti ole kovin suositeltava, koska usein omaishoitaja on kovin kiinni läheisensä huolehtimisessa myös tämän ollessa akuutisti sairaalassa.