Siirry sisältöön
suolla pitkospolku.

Mitä on omaishoidon tuki?

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat palvelut hoidettavalle, hoitopalkkio ja vapaapäivät omaishoitajalle sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tukea haetaan hyvinvointialueelta.

Omaishoidon tuki lyhyesti

 • Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota hyvinvointialue järjestää osoittamiensa määrärahojen mukaisesti tai myös ylittäen määrärahat, jos niin päätetty.
 • Tukea haetaan hoidettavan hyvinvointialueen sotekeskuksesta.
 • Tuen myöntämisen keskeisinä perusteina on hoivan sitovuus ja vaativuus.
 • Hoitopalkkio on porrastettu. Sen myöntämisperusteet ja suuruus vaihtelevat eri hyvinvointialueilla.
 • Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion lisäksi palvelut hoidettavalle ja omaishoitajan työn tukeminen.
 • Omaishoidon tuesta tehdään omaishoitosopimus hyvinvointialueen ja omaishoitajan välille.
 • Omaishoitosopimukseen liitetään aina yhdessä tehty hoito- ja palvelusuunnitelma.
 • Omaishoitajalla on oikeus lakisääteisiin vapaisiin.
 • Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä.

Omaishoidon tuki on hyvinvointialueen järjestämä lakisääteinen palvelu. Hyvinvointialue päättää palvelun järjestämisestä. Omaishoitosopimus tehdään aina sen hyvinvointialueen kanssa, jonka alueella hoidettava asuu. 

Omaishoidon tuki turvaa hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista. Tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen. Ketään ei voi pakottaa omaishoitoon tai omaishoitajaksi.

Kuvassa nainen pyörätuolissa. Hänen ystävänsä halaa häntä.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus

Omaishoidon tuen vaikutukset muihin tukiin

Omaishoidon palkkiolla on vaikutuksia muihin tukiin ja etuisuuksiin kuten Kelan tukiin, eläkkeisiin ja muutamiin muihin, katso alla taulukossa tarkemmin.

Kelan etuudet, joihin omaishoidon palkkio ei vaikuta:
 • Asumistuki
 • Hoito- ja vammaistuet
 • Osittainen hoitoraha

Omaishoidon palkkion vaikutus Kelan etuuksiin

Erityishoitoraha, saattaa vaikuttaa: Samalta ajalta maksettava omaishoidon tuki tai perhehoidosta maksettava hoitopalkkio eivät estä erityishoitorahan myöntämistä. Omaishoidon hoitopalkkio ja perhehoitajan hoitopalkkio ovat kuitenkin vuosituloissa huomioitavia palkkatuloja, jos niitä on maksettu tarkastelujakson aikana. https://www.kela.fi/erityishoitoraha(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kotihoidon tuki, vaikuttaa osin: omaishoidon tuen palkkio huomioidaan tulona kotihoidon tuen tulosidonnaisessa hoitolisässä, muttei hoitorahassa, joka on tuloista riippumaton. https://www.kela.fi/kotihoidontuki-maara-ja-maksaminen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kuntoutusraha, omaishoidon tai perhehoidon hoitopalkkio saattaa vaikuttaa kuntoutusrahaan. Omaishoidon hoitopalkkio ja perhehoitajan hoitopalkkio ovat vuosituloissa huomioitavia palkkatuloja, jos niitä on maksettu asiakkaalle itselleen tarkastelujakson aikana. https://www.kela.fi/kuntoutusraha(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Opintotuki, vaikuttaa, lasketaan tulohin. Lisää tietoa https://www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Peruspäiväraha, omaishoidon tuki saattaa vaikuttaa ja esim. estää työttömyysetuuden maksun, jos omaishoidon katsotaan työllistävän henkilöä niin paljon, ettei hän voi olla työmarkkinoiden käytettävissä.

Perustoimeentulotuki on viimesijainen tuki, ja sen määrään vaikuttavat kaikki tulot ja varat https://www.kela.fi/toimeentulotuki-tulot-jotka-vaikuttavat(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Sairauspäiväraha, omaishoidon palkkio saattaa vaikuttaa sairauspäivärahan määrän. Jos henkilö on jo tarkastelujaksolla alkanut saada omaishoidon hoitopalkkiota tai perhehoitajan hoitopalkkiota ja sen maksaminen edelleen jatkuu päivärahaetuuden kanssa samanaikaisesti, ei myönnettyä hoitopalkkiota huomioida asiakkaan vuositulossa. Hoitopalkkio jätetään vuositulossa huomioimatta määrästä riippumatta.

Jos oikeus vuositulossa huomioimatta jätettyyn omaishoidon hoitopalkkioon tai perhehoitajan hoitopalkkioon päättyy päivärahakaudella, päivärahaetuuden määrän perusteena oleva vuositulo tarkistetaan sen päättymisajankohdasta lukien ja myös kyseinen hoitopalkkio huomioidaan alkuperäisen tarkastelujakson ajalta laskettuun vuosituloon.

Lisäksi tulee ottaa huomioon se, että sairauspäivärahan saamisen edellytyksenä on työkyvyttömyys. Sairauspäivärahahakemuksen käsittelyssä arvioidaan, vaikuttaako omaishoitajana toimiminen oikeuteen saada sairauspäivärahaa. Lisäksi kunta arvioi, vaikuttaako työkyvyttömyys sopimusomaishoitajana toimimiseen.

Työmarkkinatuki, omaishoidon tuki vaikuttaa tulona. Työttömyysturvan saanti edellyttää, että hakija on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä. Omaishoidontuki voi estää työmarkkinatuen maksun, jos omaishoidon katsotaan työllistävän henkilöä niin paljon, ettei hän voi olla työmarkkinoiden käytettävissä.

Omaishoitajan on selvitettävä, miten läheisen hoito järjestettäisiin hänen työssäkäyntinsä aikana. Sijaishoitojärjestelyt on syytä kirjata selvästi. https://www.kela.fi/documents/10192/3239918/Ty%C3%B6markkinatuki.pdf(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Vanhempainpäiväraha, saattaa vaikuttaa, maksetaanko vähimmäis- vai täysi vanhempainpäiväraha. Jos omais- tai perhehoitaja saa vähimmäismääräistä vanhempainpäivärahaa pienempää hoitopalkkiota, maksetaan vanhempainpäiväraha täytenä.  Jos palkkio on vähimmäismääräistä vanhempainpäivärahaa suurempi, harkitaan vanhempainpäivärahan maksamista vähimmäismääräisenä tapauskohtaisesti. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa se, onko omais- tai perhehoitajana toimiminen pää- vai sivutoimista.

Jos vanhempainpäivärahan perusteena on pelkästään tai pääosin omais- tai perhehoidon palkkio, voidaan omais- tai perhehoitajana toimimista pitää päätoimisena. Tällöin vanhempainpäiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Jos vanhempi on ollut omais- tai perhehoitajuuden ohella muualla ansiotyössä tai omassa työssä, voidaan vanhempainpäiväraha maksaa täytenä.

Jos esim. oman lapsen omaishoito alkaa vanhempainpäivärahakaudella, voidaan vanhempainpäiväraha maksaa täysimääräisenä omaishoidon palkkiosta huolimatta. Tällöin on kuitenkin mahdollisten seuraavien vanhempainpäivärahakausien osalta uudelleen harkittava, maksetaanko vanhempainpäiväraha edelleen täytenä vai vähimmäismääräisenä. Jos vanhempainpäivärahan saaja toimii omaishoitajan sijaisena yksittäisiä päiviä, maksetaan vanhempainpäiväraha vähimmäismääräisenä työskentelypäiviltä.

Jos asiakas on saanut tarkastelujaksolla omaishoidon hoitopalkkiota ja sen maksaminen jatkuu päivärahaetuuden kanssa samanaikaisesti, hoitopalkkiota ei huomioida tältä ajalta asiakkaan vuositulossa. https://www.kela.fi/documents/10192/3240909/Vanhempainraha.pdf(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Omaishoidon palkkion vaikutus eläkkeisiin

Vanhuuseläke ja osittain varhennettu vanhuuseläke, ei vaikuta kumpaankaan vanhuuseläkemuotoon, ei tulorajoja, eikä Keva seuraa työtuloja

Takuueläke, ei vaikuta, omaishoidon palkkiota ei oteta tulona huomioon. https://www.kela.fi/takuuelake(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Työkyvyttömyyseläke, omaishoidon palkkio vaikuttaa, sillä työansioina otetaan huomioon työeläkelakien mukaisesti vakuutettavat ansiot, kuten omaishoidon tuen palkkio. Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessa saa ansaita 40 % eläkettä edeltävästä keskiansiosta, tai vähintään 855,48 € brutto/kk (2022). https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/elakkeensaajalle/tyonteko-elakkeella/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Osatyökyvyttömyyseläke, omaishoidon palkkio vaikuttaa. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä saa ansaita 60 % eläkettä edeltävästä keskiansiosta, tai vähintään 855,48 € brutto/kk (vuonna 2022). https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/elakkeensaajalle/tyonteko-elakkeella/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Muihin etuihin

Ansiopäiväraha, omaishoidon palkkio saattaa vaikuttaa. Työttömyysturvan saanti edellyttää, että hakija on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä. Omaishoidontuki voi estää työttömyysetuuden maksun, jos omaishoidon katsotaan työllistävän henkilöä niin paljon, ettei hän voi olla työmarkkinoiden käytettävissä. Jos kyse on ympärivuorokautisesta tai kokopäiväisestä hoidosta, ei kokoaikatyön vastaanottamisen ole yleensä katsottu olevan mahdollista. Omaishoitajan on selvitettävä, miten läheisen hoito olisi järjestetty hänen työssäkäyntinsä aikana. Sijaishoitojärjestelyt on syytä kirjata. Lue lisää työttömyydestä ja omaishoidosta työntekijälle-sivulta.

Starttiraha, omaishoidon palkkio vaikuttaa, sillä starttirahaa ei makseta, jos henkilöasiakas saa samalta ajalta palkkaa tai korvausta tekemästään yritystoimintaansa liittymättömästä työstä. Työttömyysturvalaki 3 luvun 6 §:n 1 mom. ja laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012. Omaishoidon palkkion suuruudella ei ole vaikutusta.