Siirry sisältöön
suolla pitkospolku.

Mitä on omaishoidon tuki?

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat palvelut hoidettavalle, hoitopalkkio ja vapaapäivät omaishoitajalle sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tukea haetaan hyvinvointialueelta.

Omaishoidon tuki lyhyesti

 • Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota hyvinvointialue järjestää osoittamiensa määrärahojen mukaisesti tai myös ylittäen määrärahat, jos niin päätetty.
 • Tukea haetaan hoidettavan hyvinvointialueen sotekeskuksesta.
 • Tuen myöntämisen keskeisinä perusteina on hoivan sitovuus ja vaativuus.
 • Hoitopalkkio on porrastettu. Sen myöntämisperusteet ja suuruus vaihtelevat eri hyvinvointialueilla.
 • Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion lisäksi palvelut hoidettavalle ja omaishoitajan työn tukeminen.
 • Omaishoidon tuesta tehdään omaishoitosopimus hyvinvointialueen ja omaishoitajan välille.
 • Omaishoitosopimukseen liitetään aina yhdessä tehty hoito- ja palvelusuunnitelma.
 • Omaishoitajalla on oikeus lakisääteisiin vapaisiin.
 • Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä.

Omaishoidon tuki on hyvinvointialueen järjestämä lakisääteinen palvelu. Hyvinvointialue päättää palvelun järjestämisestä. Omaishoitosopimus tehdään aina sen hyvinvointialueen kanssa, jonka alueella hoidettava asuu. 

Omaishoidon tuki turvaa hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista. Tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen. Ketään ei voi pakottaa omaishoitoon tai omaishoitajaksi.

Kuvassa nainen pyörätuolissa. Hänen ystävänsä halaa häntä.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus

 • Palvelut hoidettavalle
 • Tuki ja palvelut omaishoitajalle:

Omaishoidon tuen vaikutukset muihin tukiin

Omaishoidon palkkiolla on vaikutuksia muihin tukiin ja etuisuuksiin kuten Kelan tukiin, eläkkeisiin ja muutamiin muihin, katso alla taulukossa tarkemmin.

Kelan etuudet, joihin omaishoidon palkkio ei vaikuta:
 • Asumistuet
 • Hoito- ja vammaistuet
 • Osittainen hoitoraha

Missä Kelan etuuksissa omaishoidon tuen hoitopalkkio huomioidaan?

Alla on listattuna Kelan etuuksia, josta voit tarkistaa, miten omaishoidon tuen palkkio näissä huomioidaan.

Erityishoitoraha, huomioidaan: samalta ajalta maksettava omaishoidon tuki ei estä erityishoitorahan myöntämistä. Se voidaan kuitenkin huomioida vuosituloissa erityishoitorahan määrää laskettaessa. Lisätietoa https://www.kela.fi/erityishoitoraha(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja Kelan etuusohje.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kotihoidon tuki, huomioidaan osittain: omaishoidon tuen palkkio huomioidaan tulona kotihoidon tuen tulosidonnaisessa hoitolisässä, muttei hoitorahassa, joka on tuloista riippumaton. Lisätietoa https://www.kela.fi/kotihoidontuki-maara-ja-maksaminen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja Kelan etuusohje.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kuntoutusraha, huomioidaan: omaishoidon hoitopalkkioilla ei ole vaikutusta samalle ajalle maksettavaan kuntoutusrahaan. Hoitopalkkio huomioidaan kuitenkin vuosituloissa huomioitavana palkkatulona, jos palkkiota on maksettu tarkastelujakson aikana. Lisätietoa https://www.kela.fi/kuntoutusraha(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja Kelan etuusohje(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Opintotuki, huomioidaan: lasketaan tulohin. Lisätietoa https://www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Peruspäiväraha, huomioidaan: voi estää työttömyysetuuden maksun, jos omaishoidon katsotaan työllistävän henkilöä niin paljon, ettei hän voi olla työmarkkinoiden käytettävissä.

Perustoimeentulotuki: huomioidaan: on viimesijainen tuki, ja sen määrään vaikuttavat kaikki tulot ja varat https://www.kela.fi/toimeentulotuki-tulot-jotka-vaikuttavat(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Sairauspäiväraha, huomioidaan: omaishoidon palkkio on vuosituloissa huomioitavia palkkatuloja, jos palkkiota on maksettu tarkastelujakson aikana. Jos asiakas on jo tarkastelujaksolla alkanut saada omaishoidon palkkiota ja sen maksaminen edelleen jatkuu päivärahaetuuden kanssa samanaikaisesti, ei kyseisen lain perusteella myönnettyä palkkiota huomioida asiakkaan vuositulossa. Jos oikeus vuositulossa huomioimatta jätettyyn omaishoidon palkkioon päättyy päivärahakaudella, päivärahaetuuden määrän perusteena oleva vuositulo tarkistetaan sen päättymisajankohdasta lukien ja myös kyseinen palkkio huomioidaan alkuperäisen tarkastelujakson ajalta laskettuun vuosituloon.

Lisäksi tulee ottaa huomioon se, että sairauspäivärahan saamisen edellytyksenä on työkyvyttömyys. Sairauspäivärahahakemuksen käsittelyssä arvioidaan, vaikuttaako omaishoitajana toimiminen oikeuteen saada sairauspäivärahaa. Lisäksi kunta arvioi, vaikuttaako työkyvyttömyys sopimusomaishoitajana toimimiseen. Lisätietoa https://www.kela.fi/sairauspaivaraha(siirryt toiseen palveluun) ja Kelan etuusohje(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Osasairauspäiväraha, huomioidaan: Omaishoidon tuen palkkio huomioidaan omaishoitajan vuositulossa kts. sairauspäiväraha. Lisätietoa https://www.kela.fi/osasairauspaivaraha(siirryt toiseen palveluun) ja Kelan etuusohje.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Työmarkkinatuki, huomioidaan: omaishoidon tuki vaikuttaa tulona. Työttömyysturvan saanti edellyttää, että hakija on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä. Omaishoidontuki voi estää työmarkkinatuen maksun, jos omaishoidon katsotaan työllistävän henkilöä niin paljon, ettei hän voi olla työmarkkinoiden käytettävissä.

Omaishoitajan on selvitettävä, miten läheisen hoito järjestettäisiin hänen työssäkäyntinsä aikana. Sijaishoitojärjestelyt on syytä kirjata selvästi.

Vanhempainpäiväraha, huomioidaan: omaishoitajana toimivan osalta harkitaan, maksetaanko vanhempainpäiväraha vähimmäismääräisenä vai täytenä. Jos omais- tai perhehoitaja saa vähimmäismääräistä vanhempainpäivärahaa pienempää hoitopalkkiota, maksetaan vanhempainpäiväraha täytenä. Jos palkkio on vähimmäismääräistä vanhempainpäivärahaa suurempi, harkitaan vanhempainpäivärahan maksamista vähimmäismääräisenä tapauskohtaisesti. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa se, onko omais- tai perhehoitajana toimiminen pää- vai sivutoimista. maksetaanko vähimmäis- vai täysi vanhempainpäiväraha. Lisätietoa https://www.kela.fi/vanhempainpaivarahat(siirryt toiseen palveluun) ja Kelan etuusohje(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Omaishoidon palkkion vaikutus eläkkeisiin

Tarkempia neuvoja työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutuksesta sekä arviolaskelman eläkkeen määrästä saat omasta työeläkelaitoksestasi. Lisätietoa Eläkkeet eri elämäntilanteissa – työeläke.fi-sivusto(siirryt toiseen palveluun)

Vanhuuseläke ja osittain varhennettu vanhuuseläke, ei vaikuta kumpaankaan vanhuuseläkemuotoon, ei tulorajoja, eikä Keva seuraa työtuloja. Lisätietoa https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/elakkeensaajalle/tyonteko-elakkeella/ (siirryt toiseen palveluun)

Takuueläke, ei vaikuta, omaishoidon palkkiota ei oteta tulona huomioon. Lisätietoa https://www.kela.fi/takuuelake(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Työkyvyttömyyseläke, omaishoidon palkkio vaikuttaa, sillä työansioina otetaan huomioon työeläkelakien mukaisesti vakuutettavat ansiot, kuten omaishoidon tuen palkkio. Oma ansaintaraja näkyy Omat eläketietosi -palvelussa. Saa ansaita kuitenkin vähintään 976,59 euroa bruttona (vuonna 2024) kuukaudessa. Lisätietoa https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/elakkeensaajalle/tyonteko-elakkeella/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Osatyökyvyttömyyseläke, omaishoidon palkkio vaikuttaa. Kts. työkyvyttömyyseläke. Lisätietoa https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/elakkeensaajalle/tyonteko-elakkeella/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Muihin etuihin

Ansiopäiväraha, omaishoidon palkkio saattaa vaikuttaa. Työttömyysturvan saanti edellyttää, että hakija on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä. Omaishoidontuki voi estää työttömyysetuuden maksun, jos omaishoidon katsotaan työllistävän henkilöä niin paljon, ettei hän voi olla työmarkkinoiden käytettävissä. Jos kyse on ympärivuorokautisesta tai kokopäiväisestä hoidosta, ei kokoaikatyön vastaanottamisen ole yleensä katsottu olevan mahdollista. Omaishoitajan on selvitettävä, miten läheisen hoito olisi järjestetty hänen työssäkäyntinsä aikana. Sijaishoitojärjestelyt on syytä kirjata. Lue lisää työttömyydestä ja omaishoidosta työntekijälle-sivulta.

Starttiraha, omaishoidon palkkio vaikuttaa, sillä starttirahaa ei makseta, jos henkilöasiakas saa samalta ajalta palkkaa tai korvausta tekemästään yritystoimintaansa liittymättömästä työstä. Työttömyysturvalaki 3 luvun 6 §:n 1 mom. ja laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012. Omaishoidon palkkion suuruudella ei ole vaikutusta.