Siirry sisältöön

Sosiaalidemokraattien vastauksen eurovaalikysymyksiin

Omaishoitajaliitto kysyi sähköisellä kyselyllä eurovaaliehdokkailta mielipiteitä Omaishoitajaliiton vaalitavoitteisiin.

Sosiaalidemokraatit ovat Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmässä.

Omaishoitajaliiton eurovaalitavoitteet ovat tiivistetysti

1. Omaishoitajat työsuojelun piiriin: fyysisen ja psyykkisen kuormituksen ennaltaehkäisy 
Hyvin sitova hoivavastuu saattaa aiheuttaa työnteon kaltaisia terveysriskejä ja kuormitusta. Työsuojelusäädösten tulisi koskea omaishoitajia aina, kun he ovat sitovassa hoivavastuussa. ​

2. Hoiva ja työssäkäynti tasapainoon: pidempi ja korvattu vapaa läheisen auttamiseen 
Työpäivän aikaisen hoivatyön aiheuttamaa ansiomenetys pitää kompensoida. Vapaaoikeus tulee olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa. Laajennettava määritelmää koskemaan kaikkia omaishoitotilanteita.​

3. Omaishoito agendalle: strategia jokaiseen EU:n jäsenmaahan 
Tarvitaan erillinen EU-tasoinen omaishoidon strategia ja komission kehotus omaishoidon strategian laatimiseksi jokaisessa jäsenvaltiossa. ​

Lisää tietoa omaishoitajat.fi/vaalit

Alla olevat ehdokkaat ovat vastanneet kysymyksiimme:

Airaksinen, Tanja

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Olen seurannut omaishoitajaa vierestä ja olisin itse tarvinnut vähintään vuoden omaishoitajaksi ryhtymistä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Nämä muutokset ovat välttämätön.
 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

Elo, Piia

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Työsuojelusäädösten tulisi koskea omaishoitajia aina, kun he ovat omaishoidon tuen kriteerejä vastaavassa sitovassa hoivavastuussa, olipa heillä sopimus tai ei. Omaishoito kuormittaa psyykkisesti ja fyysisesti sekä voi johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen. Työsuojelua tukevien terveystarkastusten avulla saadaan omaishoitajan jaksamisen tilanne selville ja voidaan antaa tukea oikeilla keinoilla. Kun omaishoitaja voi hyvin, todennäköisesti myös läheinen saa parempaa hoitoa ja kuntoutusta.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: EU:n tulee parantaa työelämän tasapainoa koskevan direktiivin 6 artiklaa niin, että jäsenmaat velvoitetaan säätämään vapaista siten, että työpäivän aikaisen hoivatyön aiheuttama ansionmenetys kompensoidaan ja että vapaaoikeus on vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa. Vapaaoikeuden pitäisi koskea kaikkia tosiasiallisia omaishoitotilanteita.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: EU:n laajuinen omaishoito-ohjelma ja komission kehotus omaishoidon ohjelman/strategian laatimiseksi kansallisesti jokaisessa jäsenvaltiossa tukisi Suomenkin omaishoitajien tilannetta. Omaishoito-ohjelmassa pitäisi määritellä, miten tunnistamme ja tunnustamme omaishoitajuuden sekä mitä oikeuksia kuuluu omaishoitajalle ja hänen hoidettavalle läheiselleen.

Heinäluoma, Eero

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Pitää muistaa, että omaishoitajat säästävät yhteiskunnille valtavia summia sitoutuessaan hoitamaan omaisiaan. Tilanteet saattavat olla hyvinkin kuormittavia niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Omaishoitosuhteiden kirjo on laaja mutta hyvin tyypillistä on, että ikäihminen hoitaa toista ikäihmistä. Tällöin hoitaja saattaa hoidettavan kunnon mukaan altistua erilaisille rasitus- ja muille vammoille liikutellessaan ja siirrellessään hoidettavaa. Ei myöskään pidä unohtaa, että monet muistisairaudet muuttavat hoidettavan persoonallisuutta ja saattavat johtaa jopa väkivaltaisiin tekoihin. Monet omaishoitajat ovat jaksamisen äärirajoilla. Olisi yhteiskunnan etu, että työsuojelun kautta riskit kyettäisiin ennakoimaan ja puuttumaan niihin varhaisessa vaiheessa.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Vuonna 2022 Suomen työsopimuslakiin lisätty viiden päivän palkaton vapaa omaisen tarvitseman hoidon vuoksi on oikean suuntainen, mutta riittämätön varsinkin saattohoitotilanteissa. Työelämässä mukana olevia omaishoitajia sekä viikonloppuisin pitkienkin ajomatkojen päässä iäkkäitä vanhempiaan hoitavia etäomaishoitajia on kasvava määrä väestön ikääntyessä. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla erittäin kuormittavaa ja siksi näiden yhteensovittamiseen erilaisin työelämän joustoin on syytä kiinnittää huomiota. Valitettavasti kaikki työpaikat tai työtehtävät eivät jousta, siksi tarvitaan lainsäädäntöä. Omaishoitovapaassa työntekijän on mahdollista saada viisi palkatonta päivää kalenterivuoden aikana tilanteissa, joissa omainen tai perheenjäsen on vakavasti sairas ja tarvitsee kiireellistä apua tai tukea. Nämä viisi päivää eivät kuitenkaan aina riitä ja oikeutta tulee laajentaa koskemaan kaikkia tosiasiallisia omaishoitotilanteita, sillä esimerkiksi monet viranomais- ja lääkäriasioinnit edellyttävät asioimista arkipäivänä virka-aikana. Lisäksi työpäivän aikainen ansionmenetys olisi perusteltua hyvittää.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Tällainen omaishoito-ohjelma on tarpeen, jotta jokaisessa jäsenvaltiossa ymmärretään omaishoidon merkitys sekä määritellään omaishoitajuuden kriteerit, oikeudet ja velvollisuudet. Ohjelmassa tulee myös määritellä, mistä ja miten omaishoitaja saa apua, tukea ja palveluita sekä terveystarkastuksia ja tarvittaessa kuntoutusta.

Heiskanen, Miina-Anniina

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoito on äärimmäisen tärkeä osa suomalaisen hoivan kokonaisuutta. Ilman omaishoitajia julkinen sosiaali- ja terveystoimi kuormittuisi entisestään. Tästä syystä omaishoitajien asemaa tulee parantaa monin eri keinoin ja työsuojelun ulottaminen omaishoitajille olisi yksi hyvä keino.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Esitetyt määrät kuulostavat inhimillisiltä.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Käytäntöjä EU-maiden välillä on varmasti hyvä yhtenäistää ja varmistaa, että omaishoidon mahdollisuudet turvataan eri maissa.

Kiljunen, Kimmo

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Asiaa olisi syytä harkita. Työsuojelullinen näkökulma olisi erityisesti siksi tarpeen, että kyse on usein iäkkäistä ihmisistä, jotka tarvitsevat erityishuomion.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoidon vapaa-ajat ovat erinomaisen tärkeitä, koska muuten työtä tehdään 24/7.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitojärjestelmä kehittyy asteittain ja hyvä asia on huomioida EU:n tasolla.

Kyllönen, Tiina

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Olen oman lapseni omaishoitaja. Välillä hänen sopeutumiskäyttäytymisen häiriöstä johtuvat aggressiivisuuspuuskat ovat vaarallisia ja etenkin henkisesti erittäin kuormittavia. Olen myöskin työskennellyt niin vammais- kuin vanhuspuolellakin ja ymmärrän millaisia haasteita omaishoitajat kohtaavat. Jos omaishoito olisi työsuojelun piirissä se helpottaisi muun muassa omaishoitajien työolosuhteita. Esimerkiksi liikkumisen ja ergonomian tukeminen ei olisi enää yksin sen armoilla, onko hyvinvointialueilla budjettia jäljellä apuvälineiden hankintaan. Suurena asiana näen myös, että työsuojelun piirissä omaishoitajat voisivat saada paremmin apua myös henkisen kuormituksen kantamiseen.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitajuus on taukoamaton työ. Vaikka omaishoitaja voi käydä töissä, hän on silti vastuussa hoidettavastaan. Tilanne, jolloin omaishoidettava sairastuu tai hänen tilanteensa vaatii erityishuomiota, tulee kompensoida.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Kasvava omaishoidettavien määrä vaatii erityishuomiota myös EU:lta. Yhteneväiset linjat ohjaavat valtioita toimimaan omaishoitajien tukena. Julkinen talous ei kestäisi, jos omaishoitajia ei olisi.

Niemi-Laine, Päivi

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitaja ja läheishoitaja ovat lähikontaktissa hoidettavaan. Hoidettavan tilanne voi olla harhaisuuden vuoksi erittäin aggressiivinen.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Hoito on erittäin raskasta, koska hoidettavana on läheinen. Tunteet ovat erittäin voimakkaita tällaisessa työssä ja kuormittavuus erittäin suurta.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Suomessa on asiaa yritetty jo pitkään edistää. Ohjelma on kuitenkin jäänyt tavoitteista.