Siirry sisältöön
EUn tähtilippu liehuu tuulessa.

Vaalit

Europarlamenttivaalit 2024

Ennakkoäänestys 29.5.–4.6.2024
Äänestyspäivä 9.6.2024

Monet omaishoitoon vaikuttavat säädökset linjataan EU:ssa. Esimerkiksi perhevapaauudistuksessa työsopimuslakiin säädetty viiden vuorokauden omaishoitovapaa juontuu Euroopan parlamentin päättämästä Työelämän tasapaino -direktiivistä. Omaishoitajaliitto on osa omaishoitojärjestöjen Eurocarers-verkostoa, joka vaikuttaa EU:n säädösvalmisteluun ja linjauksiin.

Onnittelut vastavalituille Suomen europarlemantaarikoille!

Pyysimme kevään aikana ehdokkaita vastaamaan kyselyyn vaalitavoittaistamme ja saimme 53 ehdokkaan vastaukset. Alle on nostettu viiden mepiksi pääseen vastaukset kyselyyn. Lisäksi podcasteissa voit kuunnella Maria Guzeninan ja Merja Kyllösen ajatuksia omaishoidon kehittämisestä. Erityisesti työssäkäynnin ja omaishoidon edistäminen ja omaishoito-ohjelman laatiminen sai kannatusta vastavalittujen meppien vastauksissa.

Andersson, Li

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoidon tiiviissä hoitosuhteessa riskit voivat liittyä niin psykososiaaliseen kuormitukseen, väkivaltaan, tapaturmiin tai yleiseen turvallisuudentunteen puutteeseen. On selvää, että työsuojelun – työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistäminen – tulee koskea vahvemmin myös omaishoitajia. Tämä liittyy myös laajempaan, ei-työsuhteisen työn parantamista koskevaan keskusteluun.
 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: On erittäin yleistä ja yhä yleisempää, että omaishoitaja yhdistää työssäkäynnin läheisensä hoitamiseen – siinä on tärkeää tukea hoitamista kompensoimalla tulonmenetyksiä. Omaishoitajan on vaikeaa pitää huolta läheisestään, mikäli ei itse voi hyvin ja toisaalta vapaa mahdollistaa parempaa hoitoa. Kannatan nykyisten lakisääteisten vapaapäivien määrän kasvattamista, aivan erityisesti saattohoidossa.
 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Eurooppa on vanhenevan väestön maanosa, ja kannatan erittäin lämpimästi läheisiään hoitavien ihmisten aseman parantamista sekä yhdenmukaistamista tukevaa EU-tason ohjausta.

Heinäluoma, Eero

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Pitää muistaa, että omaishoitajat säästävät yhteiskunnille valtavia summia sitoutuessaan hoitamaan omaisiaan. Tilanteet saattavat olla hyvinkin kuormittavia niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Omaishoitosuhteiden kirjo on laaja mutta hyvin tyypillistä on, että ikäihminen hoitaa toista ikäihmistä. Tällöin hoitaja saattaa hoidettavan kunnon mukaan altistua erilaisille rasitus- ja muille vammoille liikutellessaan ja siirrellessään hoidettavaa. Ei myöskään pidä unohtaa, että monet muistisairaudet muuttavat hoidettavan persoonallisuutta ja saattavat johtaa jopa väkivaltaisiin tekoihin. Monet omaishoitajat ovat jaksamisen äärirajoilla. Olisi yhteiskunnan etu, että työsuojelun kautta riskit kyettäisiin ennakoimaan ja puuttumaan niihin varhaisessa vaiheessa.
 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Vuonna 2022 Suomen työsopimuslakiin lisätty viiden päivän palkaton vapaa omaisen tarvitseman hoidon vuoksi on oikean suuntainen, mutta riittämätön varsinkin saattohoitotilanteissa. Työelämässä mukana olevia omaishoitajia sekä viikonloppuisin pitkienkin ajomatkojen päässä iäkkäitä vanhempiaan hoitavia etäomaishoitajia on kasvava määrä väestön ikääntyessä. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla erittäin kuormittavaa ja siksi näiden yhteensovittamiseen erilaisin työelämän joustoin on syytä kiinnittää huomiota. Valitettavasti kaikki työpaikat tai työtehtävät eivät jousta, siksi tarvitaan lainsäädäntöä. Omaishoitovapaassa työntekijän on mahdollista saada viisi palkatonta päivää kalenterivuoden aikana tilanteissa, joissa omainen tai perheenjäsen on vakavasti sairas ja tarvitsee kiireellistä apua tai tukea. Nämä viisi päivää eivät kuitenkaan aina riitä ja oikeutta tulee laajentaa koskemaan kaikkia tosiasiallisia omaishoitotilanteita, sillä esimerkiksi monet viranomais- ja lääkäriasioinnit edellyttävät asioimista arkipäivänä virka-aikana. Lisäksi työpäivän aikainen ansionmenetys olisi perusteltua hyvittää.
 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Tällainen omaishoito-ohjelma on tarpeen, jotta jokaisessa jäsenvaltiossa ymmärretään omaishoidon merkitys sekä määritellään omaishoitajuuden kriteerit, oikeudet ja velvollisuudet. Ohjelmassa tulee myös määritellä, mistä ja miten omaishoitaja saa apua, tukea ja palveluita sekä terveystarkastuksia ja tarvittaessa kuntoutusta.

Katainen, Elsi

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Vaikka tämä on kansallista lainsäädäntöä, on työsuojelu osa ihmisoikeuksia, joiden puolesta myös EU-lainsäädäntöä tehdään. Omaishoitajien joukko on kasvava, ja heidän jaksamiseensa on panostettava.
 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Omaishoitajan taakkaa pitää keventää myös työssäkäyvien osalta. Myös työnantajalle on kompensoitava tämä panostus, sillä pitkällä aikavälillä se tuottaa parempaa, inhimillisempää hoivaa, jolla on yhteiskunnalle pienempi hintalappu.
 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Ohjelman laatiminen saattaisi omaishoidon piirissä toimivat tahot yhteen miettimään parhaimpia mahdollisia ratkaisuja ja myös jakamaan parhaita käytanteitä koko EU:n alueelle.

Kyllönen, Merja

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitajien työpanos tässä yhteiskunnassa on taloudellisesti ja toiminnallisesti niin merkittävä, että työsuojelun ulottaminen heihin on edes pieni vastaantulo yhteiskunnalta. Toimii samalla myös ennaltaehkäisevänä toimena, koska jos omaishoitaja sairastuu tai vammautuu tekemänsä hoivatyön aikana, niin meillä onkin käsissä kaksi hoidettavaa yhden sijasta.
 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Kompensoitu vapaa mahdollistaa paremman osallistumisen omaisen hoitamiseen. Mikä omalta osaltaan erityisesti saattohoitotilanteessa voi vähentää jatkossa tarvetta surutyöhön liittyviin pidempiin sairauslomiin, kun on saatu olla omaisen apuna ja tukena viimeiset ajat.
 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

Saramo, Jussi

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Sellaisenaan kaikki sääntely ei sovi, mutta perusajatuksena ehdottomasti työsuojelu olisi saatava myös omaishoitoon.
 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä
 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

EUn tähtilippu liehuu tuulessa.

Omaishoitajaliiton vaalitavoitteet

Fair Care – Reiluutta omaishoiajille!

käsi laittaa äänestyslippua uurnaan.

Ehdokkaiden vastauksia

Ehdokkaiden vastauksia ja kommentteja Omaishoitajaliiton vaalitavoitteisiin.

Pilvi Nummelin kuulokkeet päässä mikrofonin edessä.

Eurovaalipodcast

Podcastissa keskustellaan eurovaaliehdokkaiden kanssa omaishoidon kehittämisestä EU:ssa.