Siirry sisältöön

Kristillisdemokraattien vastauksen eurovaalikysymyksiin

Omaishoitajaliitto kysyi sähköisellä kyselyllä eurovaaliehdokkailta mielipiteitä Omaishoitajaliiton vaalitavoitteisiin.

Kristillisdemokraattien edustajat kuuluvat Euroopan parlamentissa yleiseurooppalaisen kattopuolueen EPP:n (European People´s Party) ryhmään.

Omaishoitajaliiton eurovaalitavoitteet ovat tiivistetysti

1. Omaishoitajat työsuojelun piiriin: fyysisen ja psyykkisen kuormituksen ennaltaehkäisy 
Hyvin sitova hoivavastuu saattaa aiheuttaa työnteon kaltaisia terveysriskejä ja kuormitusta. Työsuojelusäädösten tulisi koskea omaishoitajia aina, kun he ovat sitovassa hoivavastuussa. ​

2. Hoiva ja työssäkäynti tasapainoon: pidempi ja korvattu vapaa läheisen auttamiseen 
Työpäivän aikaisen hoivatyön aiheuttamaa ansiomenetys pitää kompensoida. Vapaaoikeus tulee olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa. Laajennettava määritelmää koskemaan kaikkia omaishoitotilanteita.​

3. Omaishoito agendalle: strategia jokaiseen EU:n jäsenmaahan 
Tarvitaan erillinen EU-tasoinen omaishoidon strategia ja komission kehotus omaishoidon strategian laatimiseksi jokaisessa jäsenvaltiossa. ​

Lisää tietoa omaishoitajat.fi/vaalit

Alla olevat ehdokkaat ovat vastanneet kysymyksiimme:

Hiippavuori, Kariina

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Kaikkien omaishoitajien ulottaminen työsuojelun piiriin on tavoiteltavaa, mutta käytännössä haasteellista. Pidän tärkeänä, että vaikka omaishoitajat eivät ole aina perinteisen työsuojelun piirissä, on tärkeää tunnistaa heidän tarpeensa ja tarjota heille asianmukaista tukea ja suojaa heidän hoitotehtäviinsä. Näitä voivat olla muassa joustavat työajat, terveyspalvelut sekä henkinen (vertais)tuki. Kristillisdemokraattina edistän omaishoidon tuen säätämistä verovapaaksi, tuen tason nostamista sekä tuen kriteerien yhtenäistämistä valtakunnallisesti. Omaishoitajien jaksamista on tuettava vapaapäivillä, maksuttomilla terveystarkastuksilla, paikallisesti soveltuvilla maksuttomilla palveluilla ja yksilöllisellä tuella. Työn yhdistämistä omaishoitoon on helpotettava ja työnantajien tietoa omaishoitajuudesta lisättävä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Tavoite on perusteltu ja tavoiteltava, jota on edistettävä työmarkkinaosapuolten kanssa. Nykyinen hallitus selvittää tuetun tilapäisen hoivavapaan osalta Ruotsin mallia ja sen kustannuksia.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Jokseenkin eri mieltä.

  Kommentti: Pidän tärkeänä, että sosiaali- ja terveyspolitiikka kuuluvat jatkossakin jäsenvaltioiden itsensä päätettäviksi. EU voi toki antaa suosituksia, mutta jokaista jäsenvaltioita velvoittavia toimenpiteitä en kannata. Se johtaisi vain liittovaltiokehitykseen entistä vahvemmin.

Korhola, Eija-Riitta

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Tämä kysely on sillä lailla ongelmallinen, ettei tämä alue kuulu EU:n toimivaltaan eikä sen pidäkään kuulua, koska se tulee paremmin hoidetuksi kansallisella tasolla. Ensin ajattelin etten vastaa koko kyselyyn siksi. Toisaalta arvostan omaishoitajien työtä valtavasti ja tunnen myötätuntoa monen omaishoitajaksi joutuneen elämäntilannetta kohtaan.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Jokseenkin eri mieltä.

  Kommentti: En usko, että tätä asiaa pitäisi hoitaa EU-tasolla, koska en usko että se tulisi siten paremmin hoidettua. Sen sijaan itse asia on tärkeä.

Mönttinen, Ari

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoidettavien hyvinvointi on täysin riippuvaista hoitajansa toimintakyvystä. Siksi omaishoitajien tuki ja toimintakyvyn suojaaminen tulee olla kattavasti organisoitua.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Tämä olisi yhteiskunnalle erityisen kannattavaa. Kuitenkin tässä taloustilanteessa ilmapiiri ei ole hoivan nettomenojen lisäämiselle otollinen vaikkakin se on melko lyhytnäköistä talouspolitiikkaa. Päävastuu on hyvinvointialueilla jotka ovat puun ja kuoren välissä.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoito kuuluu ennen muuta kansalliselle agendalle. Toki ohjelmatasolla (joka siis ei ole lainsäädäntöä määräävä) olisi omaishoitorakenteen edun mukaista asettaa EUtason tavoitteita.