Siirry sisältöön

Kokoomuslaisten vastauksen eurovaalikysymyksiin

Omaishoitajaliitto kysyi sähköisellä kyselyllä eurovaaliehdokkailta mielipiteitä Omaishoitajaliiton vaalitavoitteisiin.

Kokoomuksen edustajat kuuluvat Euroopan parlamentissa yleiseurooppalaisen kattopuolueen EPP:n (European People´s Party) ryhmään.

Omaishoitajaliiton eurovaalitavoitteet ovat tiivistetysti

1. Omaishoitajat työsuojelun piiriin: fyysisen ja psyykkisen kuormituksen ennaltaehkäisy 
Hyvin sitova hoivavastuu saattaa aiheuttaa työnteon kaltaisia terveysriskejä ja kuormitusta. Työsuojelusäädösten tulisi koskea omaishoitajia aina, kun he ovat sitovassa hoivavastuussa. ​

2. Hoiva ja työssäkäynti tasapainoon: pidempi ja korvattu vapaa läheisen auttamiseen 
Työpäivän aikaisen hoivatyön aiheuttamaa ansiomenetys pitää kompensoida. Vapaaoikeus tulee olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa. Laajennettava määritelmää koskemaan kaikkia omaishoitotilanteita.​

3. Omaishoito agendalle: strategia jokaiseen EU:n jäsenmaahan 
Tarvitaan erillinen EU-tasoinen omaishoidon strategia ja komission kehotus omaishoidon strategian laatimiseksi jokaisessa jäsenvaltiossa. ​

Lisää tietoa omaishoitajat.fi/vaalit

Alla olevat ehdokkaat ovat vastanneet kysymyksiimme:

Rautanen, Maria

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Kyllä se voisi olla hyvä ratkaisu, koska monesti omaishoitajat uupuvat henkisesti ja fyysisesti raskaassa työssä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

  Kommentti: On ihan hyvä uudistus, mutta miten tämä menetetty työ/ansio pystytään korvaamaan myös yrittäjälle, joka tekee laskutettavaa työtä.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Tämä on tärkeä asia, ja ohjelma tulisikin ottaa pikimmiten käyttöön.


Pietikäinen, Sirpa

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoito ei ole ansiotyötä, eikä sitä pidä rinnastaa siihen, mutta se on vähintään yhtä vaativaa kuin ansiotyön tekeminen. Siksi omaishoitajien asema pitää tunnistaa ja tunnustaa myös eurooppalaisella tasolla ja vaatia sitä kautta kaikkia EU-jäsenmaita tukemaan omaishoitajuutta sekä taloudellisesti että palvelujen kautta. Myös omaishoitajien itsensä kunto usein laskee nopeasti, kun he pitävät huolta hoivattavasta läheisestään eivätkä omasta kunnostaan: rakkaus rasittaa. Esimerkiksi nousevat kortisolit ja muut stressihormonit sekä vähäiseksi jäävä liikunta vaikuttavat usein sydän- ja verisuonisairauksien, osteoporoosin ja muiden suurten sairauksien riskitekijänä. Jotta näin ei pääsisi käymään, omaishoitajille tulisi taata työterveyshuollon kaltainen terveydenhoito sekä veteraanikuntoutuksen kaltainen kuntoutus.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Tämän tulisi olla minimivaatimus. Tutkimusten mukaan omaishoitajat tarvitsisivat vähintään kaksi kertaa viikossa omaa aikaa. Vuodelta 2019 peräisin olevan EU-direktiivin vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta mukaan omaishoitajille tulisi taata 5 vapaapäivää vuodessa, mutta tämä on liian vähän. Meidän tulisi tehdä asteittaisia muutoksia niin, että omaishoito olisi rinnasteinen lastenhoitoon eli vanhempainvapaaseen ja omaishoitoon taattaisiin yhtä paljon vapaata, koska hoidon tarve on aivan yhtä iso.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Tarvitsemme ehdottomasti EU:n laajuisen omaishoito-ohjelman. Euroopan parlamentti on tätä johdollani jo vaatinut vuoden 2022 hoivaoma-aloitemietinnössään, jota olin neuvottelemassa. Tämä oli ensimmäinen kerta koskaan, kun vaadimme, että Euroopan komission tulee esittää omaishoitajaohjelmaa koko EU:hun.

  EU:ssa tehdystä hoivatyöstä noin 80 prosenttia on omaisten hoitamista ja tekijöistä 75 prosenttia on naisia. Hoitovelvoitteet ovat lähes 20 prosentille naisista syy pysytellä poissa työelämästä. Asialla on kauaskantoisia vaikutuksia omaishoitajien sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin. Siksi omaishoitoa täytyy arvostaa enemmän.

  Euroopan omaishoitajaohjelmaan pitäisi sisällyttää kuusi elementtiä. Ensinnäkin meidän tulee määritellä se, miten tunnistamme omaishoitajuuden, ja miten tunnustamme sen, eli mitä oikeuksia tämän perusteella omaishoitajalle ja hänen hoidettavalleen kuuluu. Toisena tulee hoidettavan henkilön oikeuksista ja itsemääräämisoikeudesta huolehtiminen. Kolmanneksi omaishoitajien tulisi olla oikeutettuja omaishoitajatukeen. Neljänneksi heille täytyy tarvelähtöisesti taata oikeus saada apua, tukea ja palveluita, esimerkiksi siivousapua sekä omaa aikaa. Viidenneksi on taattava sekä hoidettavan että hoitajan kuntoutus ja siihen tarvittavat apuvälineet. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, omaishoitajat tarvitsevat työterveyden kaltaisen palvelun oman terveytensä hoitamiseen.

  Useimmat ihmiset haluavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään, jos heillä vain on siihen tilaisuus. Tänä päivänä omaishoitajan tulisi voida olla joku muukin kuin verisukulainen, sillä kaikilla ei ole välttämättä esimerkiksi puolisoa tai lapsia. Jotta kaikille omaishoitajille taataan yhtäläinen tuki, tarvitsemme vahvan EU:n omaishoitajaohjelman.