Siirry sisältöön
kerrostaloja.

Kelasta haettava taloudellinen tuki

Tältä sivulta saat tietoa joistakin Kelasta haettavista tuista, jotka voivat auttaa omaishoitotilanteissa. Omaishoidon tuki voi vaikuttaa osaan Kelasta haettavista tuista. Lisätietoa Omaishoidon tuki-sivuilla.

Asumistuki

Yleisen asumistuen tarkoitus on auttaa asumismenojen maksamisessa. Asumistukea voi saada vuokra-, omistus-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoon. Asumistuki voi olla korkeintaan 80 % asumismenoista. Tukea voi saada esimerkiksi vuokraan tai vastikkeeseen. Asumismenoilla on yläraja eli suurin asumismenojen euromäärä, jonka perusteella asumistukea voi saada. Omaisuutta, alaikäisten lasten tuloja ja omaishoidon tukea ei lasketa tuloksi asumistukea määritettäessä, pääomatulot otetaan huomioon. Lisätietoa asumistuesta Kelan sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eläkkeensaajan asumistukea voidaan myöntää pienituloiselle, 16 vuotta täyttäneelle eläkkeensaajalle. Asumistukea voi saada vuokra- tai omistusasuntoon. Tuen määrä riippuu asumiskustannusten lisäksi hakijan perhesuhteista, perheen koosta sekä tulojen ja omaisuuden määrästä. Omaa asuntoa ei lueta omaisuudeksi. Lisätietoa eläkkeensaajan asumistuesta Kelan sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia kustannuksia. Toimintakyvyn tulee olla heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua), tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Lisäksi sairauden tai vamman pitää aiheuttaa säännöllistä avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta.

Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen perusteella. Hoitotuki on verotonta tuloa. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus. Lisätietoa eläkettä saavan hoitotuesta Kelan sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Erityishoitoraha

Kelan maksama erityishoitoraha korvaa vanhemman ansionmenetystä siltä ajalta, jona hän osallistuu alle 16-vuotiaan vaikeasti sairaan tai vammaisen lapsen sairaanhoitoon tai kuntoutukseen eikä voi tästä syystä tehdä työtään. Kyseessä voi olla oma lapsi, avio- tai avopuolison lapsi tai adoptiolapsi. Myös henkilö, joka vanhemman tavoin hoitaa lasta, voi saada erityishoitorahaa.

Lapsen ikä, hoitopaikka, sairauden vaikeus ja hoidon vaihe vaikuttavat erityishoitorahan myöntämiseen. Erityishoitorahaa varten tarvitaan D-lääkärintodistus, jossa todetaan lapsen sairaus ja huoltajan hoitoon osallistuminen tarpeellisuus. Erityishoitorahan suuruus määräytyy vanhempien vuositulon perusteella ja erityishoitoraha on veronalaista tuloa. Erityishoitorahaa on haettava neljän kuukauden kuluessa takautuvasti lapsen hoidon alkamisesta. Lisätietoa Kelan sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lääkekustannusten korvaukset, annosjakelu

Kelasta voi hakea korvausta lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, joita lääkäri on määrännyt sairauden hoitoon. Lääkeostoista maksetaan korvauksia kolmessa eri korvausryhmässä. Suurin osa reseptilääkkeistä kuuluu peruskorvausryhmään. Luettelo erityiskorvauksiin oikeuttavista sairauksista löytyy Kelasta. Lisätietoa lääkekustannusten korvauksista Kelan sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Annosjakelulla tarkoitetaan sitä, että tabletti- ja kapselimuotoiset lääkkeet voi ostaa joistakin apteekeista kerta-annoksiin pakattuina yleensä kahden viikon erissä. Annosjaeltavat lääkkeet korvataan samojen periaatteiden mukaan kuin muutkin lääkkeet. Apteekit perivät annosjakelusta palkkion. Jos henkilö on yli 75-vuotias ja käytössä olevia annosjakeluun soveltuvia ja korvattavia lääkkeitä on vähintään kuusi, Kela voi korvata osan palkkiosta. Mikäli lääkäri katsoo annosjakelun tarpeelliseksi, hän tekee siitä merkinnän lääkemääräykseen. Lisätietoa annosjakelusta Kelan sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Toimeentulotuessa on kolme osaa, perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alusta alkaen. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki (ns. harkinnanvarainen toimeentulotuki) jäivät edelleen kunnan sosiaalitoimen hoidettaviksi. Lisätietoa toimeentulotuesta Kelan sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Matkakorvaukset

Kela korvaa sairauden, raskauden, synnytyksen ja Kelan järjestämän kuntoutuksen vuoksi aiheutuneita matkakustannuksia. Korvausta voi hakea matkoista lääkäriin, lääkärin määräämään tutkimukseen tai hoitoon terveyskeskukseen, sairaalaan tai yksityiselle lääkäriasemalle. Kela ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeiden hakumatkaa apteekkiin tai hoitotarvikkeen hakemista. Matkoissa on omavastuuosuus ja omavastuuosuudet kerryttävät vuotuista matkakattoa. Lisätietoa matkakorvauksista Kelan sivuilta(siirryt toiseen palveluun)

Vammaistuki

Alle 16-vuotiaan vammaistuki
Kela voi myöntää alle 16-vuotiaan vammaistukea, jos pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen. Oikeus vammaistukeen ja tuen suuruus määräytyvät sairaudesta tai vammasta aiheutuvan haitan, avun tai ohjauksen ja valvonnan tarpeen perusteella.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon lapsen tavanomaista suuremman hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeen mukaan. Lapsen kokonaistilanne otetaan aina huomioon, kun tuen taso määritellään. Kun lapsi täyttää 16 vuotta, hänellä voi olla oikeus 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen, nuoren kuntoutusrahaan tai joissakin tapauksissa eläkettä saavan hoitotukeen.
Lisätietoa alle 16-vuotiaan vammaistuesta Kelan sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

16 vuotta täyttäneen vammaistuki
Vammaistukea voidaan maksaa 16 vuotta täyttäneelle pitkäaikaisesti sairaalle tai vammaiselle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan eikä hän ole eläkkeellä. 16 vuotta täyttäneen henkilön vammaistuen tarkoitus on helpottaa selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa.

Toimintakyvyn katsotaan heikentyneen silloin, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään, selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä tai selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä. Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa haittaa, joka yleensä arvioidaan lääketieteellisin perustein sekä avuntarvetta tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta. Vammaistuki on verotonta tuloa, eikä sen määrään vaikuta tulot tai varallisuus. Lisätietoa aikuisten vammaistuesta Kelan sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)