Siirry sisältöön

Pöytyän tapaus osoittaa: Omaishoidon turvallisuus varmistettava

Kuvassa kukkia ampellissa.

Omaishoitajaliiton mukaan Pöytyän tapaus, jossa ikääntynyt pariskunta jäi heitteille, toi näkyville omaishoidon monia ongelmia. Esimerkiksi omaishoitolaki ei määritä riittävän selvästi seurantaa ja tarvittavan avun ja tuen järjestämistä. Myös sosiaali- ja terveyshuollon tiedonsaannissa on puutteita.

Omaishoitajaliitto muistuttaa, että samankaltainen tragedia voi kohdata myös niitä läheis- ja omaishoitajia, joilla ei ole sopimusta. ”Muista kuin sopimusomaishoitajista ei ainakaan systemaattisesti pidetä tilastoja kunnissa”, sanoo Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen.

“Eivät kaikki läheisestään sitovassa vastuussa olevat henkilöt saa sopimusta. Osa ei haluakaan, jotkut eivät edes tiedä ja osalle ei ole selvästi kerrottukaan omaishoitosopimuksesta ja sen myötä lainmukaisista palkkiosta ja palveluista.”

”Voi olla ongelmia sosiaali- ja terveyspalveluiden välisessä tiedonkulussa ja kotihoidon toimintaohjeista poikkeavissa tilanteissa. Ei ole harvinaista, Pöytyän tapauksen tavoin, että omaishoitaja saa liian vähän tukea ja annetut palvelut ovat huomattavan alimitoitettuja tai soveltumattomia vaativaan omaishoitotilanteeseen”, Tervonen kertoo.

Tiivis seuranta olisi tarpeen

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on tutkinut tapauksen, jossa ikääntynyt pariskunta jäi ilman apua Pöytyällä elo-syyskuussa 2022. Viranomaiset eivät olleet saaneet pariskuntaan yhteyttä kymmeneen päivään. Kun lopulta poliisit menivät heidän kotiinsa, vaimo oli kuollut ja hänen omaishoitajana toiminut miehensä heikossa kunnossa.

Tutkintaselostuksessaan OTKES toteaa muun muassa, että ilman lähiomaisia toimivien ikääntyneiden omaishoitajien tilannetta, kuormittumista ja mahdollisia toimintakyvyn muutoksia tulisi seurata ja arvioida systemaattisesti ja riittävän tiheästi yksilöllinen tilanne huomioiden.

Lisäksi lähiomaisten tai muun tukiverkon puuttuessa järjestelmän tulisi huolehtia siitä, että omaishoitajilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua hyvinvointia tukevaan toimintaan.

Laki ei määritä seurantaa riittävän selkeästi

OTKES oli pyytänyt Omaishoitajaliitolta lausuntoa tutkintaselostuksen luonnokseen.

Lausunnossaan Omaishoitajaliitto korosti, että laki omaishoidon tuesta ei riittävän selvästi määritä seurantaa ja tarvittavan avun ja tuen järjestämistä, vaikka lain esitöissä ja lain toimeenpano-ohjeissa tätä painotetaankin. Omaishoidosta vastaavilla henkilöillä voi olla liikaa tehtäviä, niin ettei aikaa jää omaishoitajan ja hoidettavan tilanteen seurantaan.

Liitto painottaa myös, että omaishoitajan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen arvioimiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden tekemiseksi tarvitaan riittävästi tukikäyntejä.

“Vaikka omaishoidontuki on määrärahasidonnainen palvelu- ja tukikokonaisuus, tulee tarjottavien palvelujen olla yksilölle sopivia ja hänen tarpeitaan vastaavia. Muutenhan edes tämä määrärahasidonnainen tuki ei toteudu ja henkilön oikeuksien toteutuminen kaventuu tosiasiallisesti”, toteaa Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen.

Omaishoitajaliitto muistuttaa myös, että lähiomaisten olemassaolo ei automaattisesti tarkoita tukiverkkoa.

Tietojärjestelmän puutteet korjattava

Tutkintaselostuksessaan OTKES toteaa, että asiakastiedot ovat pirstaloituneet eri tietojärjestelmiin.

Yhteensovittaminen voi aiheuttaa asiakas- ja potilasturvallisuusriskejä. Kokonaiskuvan muodostaminen näiden useasta lähteestä tulevien heikkojen signaalien avulla on vaikeaa. Esimerkiksi sopimusomaishoitajan statuksen pitäisi näkyä jo asiakkaan esitiedoissa.

Omaishoitajaliitto muistuttaa, että monien haavoittuvassa asemassa olevien vammaisten, vakavasti pitkäaikaissairaiden sekä hauraiden iäkkäiden ihmisten selviytyminen ja turvallisuus ovat riippuvaisia sosiaali- ja terveyshuollon toimijoiden tiedonsaannista.

“Liika varovaisuus voi johtaa onnettomuuksiin, jopa heitteille jäämiseen”, Tervonen sanoo.

“Tarvitaan avointa keskustelua ja yhteistä osaamisen kehittämistä, jotta asiakastietoja osataan hyödyntää asianmukaisesti.”

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostus(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Omaishoitajaliiton lausunto ja huomiot Pöytyän tapauksesta

Kuvassa Pia Järnstedt

Pia Järnstedt

Aluekoordinaattori