Siirry sisältöön

Puolueiden vastaukset

Me kysyimme puolueilta

Omaishoitajaliitto kysyi yhdeksän eduskuntapuolueen kantoja omaishoidon kehittämiseen. Lue alta miten puolueet vastasivat Omaishoitajaliiton kysymyksiin!

Kysyimme yhdeksältä eduskuntapuolueelta näkemyksiä kolmeen kysymykseen alkuvuodesta 2023:

  1. Työsopimuslaki vaatii korjausta: omaishoitovapaa on pidennettävä vähintään 10 vuorokauteen vuodessa ja vapaan aiheuttamiin ansionmenetyksiin on järjestettävä riittävä korvaus. Miten puolueenne muuttaisi työsopimuslakia omaishoitajia paremmin tukevaksi?  
  2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehdotus omaishoidon tuen kansallisista kriteereistä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) tulisi muuttaa lakitasoiseksi. Lisäksi Omaishoitajaliitto esittää, että palkkiotasoja pitäisi korottaa 600, 800 ja vähintään 1200 euroon kuukaudessa. Myös omaishoidon tuen saajien palveluiden kokonaisuutta tulee kehittää määrätietoisesti: tarvitaan lain soveltamisohjeisiin tarkennuksia palveluiden saatavuuden turvaamiseksi. Miten puolueenne kehittäisi omaishoidon tukea, jota määritellään laissa omaishoidon tuesta?
  3. Suomeen tarvitaan laaja kansallinen poikkihallinnollinen omaishoito-ohjelma. Olisiko puolueenne valmis laatimaan ja toimeenpanemaan poikkihallinnollisen omaishoito-ohjelman tulevalla hallituskaudella?  

Kansallinen Kokoomus

Miten puolueenne muuttaisi työsopimuslakia omaishoitajia paremmin tukevaksi?  

Kokoomus on pitänyt tärkeänä, että mahdollisuutta oman läheisen hoito- tai hoivavapaaseen parannetaan. Lakisääteinen mahdollisuus hoivavapaaseen antaa työssäkäyville mahdollisuuden antaa hoivaa ja tukea omaisilleen tarpeen tullen. Oikeudesta palkattomaan omaishoitovapaaseen säädettiin perhevapaauudistusta koskevan lakimuutoksen yhteydessä ja laki on tullut voimaan 1.8.2022.  

Kokoomus pitää tärkeänä, että lakimuutosten myötä vaikutuksia omaishoitovapaan käyttöön seurataan ja pohditaan erilaisia ratkaisuja omaishoitovapaan kehittämiseksi edelleen.  

Tuetun tilapäisen hoivavapaan osalta voisi tutkia esimerkiksi Ruotsin mallia ja selvittää sitä, miten kustannukset katettaisiin. 

Erityisesti väestön ikääntyessä lyhytaikainen hoivan tarve kasvaa. Hoivavapaan mahdollistaminen on sekä taloudellisesti järkevää että inhimillisempää, kun esimerkiksi leikkauksesta toipuvaa iäkästä omaista voidaan hoitaa kotona. Tämä tarkoittaa mm. vähemmän kalliita sairaalapäiviä ja enemmän läheisten ihmisten apua tutussa ympäristössä. 

Miten puolueenne kehittäisi omaishoidon tukea, jota määritellään laissa omaishoidon tuesta?  

Omaishoitajat tekevät arvokasta mutta usein raskasta työtä. Palkkio on siihen verrattuna hyvin pieni. Omaishoidon tuen monipuolista kehittämistä on jatkettava.  

Omaishoitajien monipuoliset tukipalvelut ovat tärkeitä kokonaisuuden kannalta, mukaan lukien riittävät vapaapäivät. 

Kokoomus on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan panostuksia, jotta omaishoitajille voidaan varmistaa aitoja mahdollisuuksia pitää vapaapäiviä palvelusetelin, kotiavustajapalvelun ja kiertävän perhehoitajan avulla. Myös esimerkiksi kotikuntoutus ja mahdollisuudet liikkua ovat tärkeitä omaishoitajan ja hoidettavan läheisen toimintakyvyn ja hyvän elämän kannalta. Onkin tärkeää, että kunnissa on liikuntaryhmiä, joissa sekä omaishoitajat että hoidettavat voivat liikkua. 

Olisiko puolueenne valmis laatimaan ja toimeenpanemaan poikkihallinnollisen omaishoito-ohjelman tulevalla hallituskaudella?  

Kyllä. Arvokasta työtä tekevien omaishoitajien ja heidän omaistensa mahdollisuuksia elää omannäköistä elämää on tuettava monin tavoin. Omaishoidon merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on hyvin merkittävä ja omaisensa hoivaajina toimivien tilanteet ovat hyvin moninaisia. Perheet ja elämäntilanteet ovat erilaisia ja tarvitaan vaihtoehtoja. 

Väestön ikääntyessä hoivan tarve kasvaa ja omaishoidon merkitys entisestään korostuu. Onkin tärkeää jatkaa kehittämistyötä ja tunnistaa omaishoitajuutta koskevia kysymyksiä mahdollisimman laaja-alaisesti, sekä hakea niihin ratkaisuja eri toimijoiden yhteistyönä. 

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Liike Nyt

Miten puolueenne muuttaisi työsopimuslakia omaishoitajia paremmin tukevaksi?  

On tärkeää, että työikäisten omaishoitajien asema vahvistuu. Myös hoidon ja ansiotyön parempi yhteensovittaminen on edistettävä asia. Kaikkien omaishoitajien tulisi saada apua arkeensa ja läheisestä huolehtimiseen. Omaishoitaja jaksaa arjessa mikäli pystyy säilyttämään aikaa myös oman hyvinvoinnin edistämiseen. Omaishoidon tuen tulee mahdollistaa omaishoitajien vapaapäivien pitäminen. 

Miten puolueenne kehittäisi omaishoidon tukea, jota määritellään laissa omaishoidon tuesta? 

Liike Nytin mielestä tulee parantaa omaishoitajien yhdenvertaisuutta, jottei palkkioissa ja myöntämisperusteissa olisi niin paljoa alueellista vaihtelua. THL:n ehdotus on minusta kannatettava. Omaishoitajien palkkaa tulisi nostaa.  

On erittäin pohdittavan arvoista omaishoitajille myönteiset verotusratkaisut: esimerkiksi omaishoitotulovähennys, kuten eläketulovähennys. 

Olisiko puolueenne valmis laatimaan ja toimeenpanemaan poikkihallinnollisen omaishoito-ohjelman tulevalla hallituskaudella?  

Suomessa on yli miljoona omaishoitajaa. Moni hoitaa läheistään ilman virallista omaishoitaja-nimikettä. Noin 700 000 suomalaista huolehtii omaisestaan ansiotyön ohessa. Virallisia omaishoitosuhteita arvioidaan Suomessa olevan noin 350 000 ja vaativia, joissa hoidettava tarvitsisi laitoshoitoa ilman omaisen apua, on noin 60 000.  

Ilman näitä ihmisiä, jotka hoitavat ja huolehtivat lähimmäisistään ei meidän yhteiskunta pyöri. On siis aivan selvää että meidän on annettava poliittisina päättäjien kaikki tukemme heidän ensiarvoisen merkitykselliseen työhönsä.

Liike Nyt eduskuntavaaliohjelma(siirryt toiseen palveluun)

Perussuomalaiset

Miten puolueenne muuttaisi työsopimuslakia omaishoitajia paremmin tukevaksi?  

Tutkimusten mukaan Suomessa arviolta 700 000 ihmistä yhdistää ansiotyön ja hoivan. Omaishoitajat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä ja omaishoidon sekä työelämän yhteensovittamista tulee kehittää laajasti sillä omaishoito on yhteiskunnalle erittäin merkittävä apu hoivassa, joka on kriisiytymässä entisestään tulevina vuosina.

Työsopimuslakiin tuli 1.8.2022 voimaan omaishoitovapaa. Sen mukaan työntekijällä on kalenterivuoden aikana oikeus saada enintään viisi palkatonta vapaapäivää henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai samassa taloudessa asuvalle läheiselle, jos tämä tarvitsee työntekijän läsnäoloa edellyttävää avustamista tai tukea toimintakykyä huomattavasti alentaneen vakavan sairauden tai vamman vuoksi.

Perussuomalaiset ovat valmiita tarkastelemaan omaishoitoa laajasti myös työn ja omaishoidon yhdistämisen osalta mutta näemme, että ensin pitää tehdä poikkihallinnollinen omaishoidon ohjelma, jossa katsotaan läpi muutostarpeet ja niiden tärkeysjärjestys. 

Miten puolueenne kehittäisi omaishoidon tukea, jota määritellään laissa omaishoidon tuesta?

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon liittyvät niin palkkiot kuin muut omaishoitoa tukevat palvelut.

Perussuomalaiset ovat jo pitkään esittäneet omaishoidon verottomuutta, joka auttaisi osaltaan palkkioiden tason korjaantumista. Olemme myös huolissamme siitä, että palkkiotasoista uupuu sellainen taso, joka olisi käytettävissä esimerkiksi saattohoidon tai muun raskaamman siirtymävaiheen kuten isosta leikkauksesta toipumisen aikana. On suunnattoman väärin, että ihminen jäädessään kotiin hoitamaan joksikin aikaa läheistään vaativassa tilanteessa, joutuu samalla murehtimaan toimeentuloaan hoivan antamisen aikana.

Omaishoito tulee tunnistaa yhdeksi hoitomuodoksi muiden hoitomuotojen rinnalla ja varmistaa, että kukin omaishoitaja saa yksilöllisen tuen tärkeään niin omaishoidettavalle kuin yhteiskunnalle arvokkaaseen tehtävään.

Olisiko puolueenne valmis laatimaan ja toimeenpanemaan poikkihallinnollisen omaishoito-ohjelman tulevalla hallituskaudella?  

Kyllä olemme. Edellinen omaishoidon kehittämisohjelma on vuodelta 2014 ja se on syytä päivittää eritoten tilanteessa, jossa omaishoito on nähtävä osana hoivakriisin ratkaisua. Omaishoidon ohjelmassa tulee arvioida laajasti kehittämistarpeita työssäkäynnin ja omaishoidon yhdistämisestä raskaampaan hoitoon, saattohoitoon ja kokonaisvaltaiseen tukeen. 

Perussuomalaiset näkevät, että omaishoitajat tekevät korvaamattoman tärkeää työtä ja vähentävät antamallaan panoksella julkisiin sotepalveluihin yhä enemmän kohdistuvaa painetta. Käytännössä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta romahtaisi ilman omaishoitajia, joten tehtävän merkitys yhteiskunnalle vaatii ripeästi kansallisen ohjelman uudistamista. 

Suomen Keskusta

Miten puolueenne muuttaisi työsopimuslakia omaishoitajia paremmin tukevaksi?  

Keskustalla ei ole asiasta puolue-elinten tekemiä yksityiskohtaisia linjauksia. Erilaisten elämäntilanteiden ja työn yhdistämistä tulee helpottaa. Tämä koskee myös omaishoidon ja työn yhdistämistä. Osa keinoista ei vaadi välttämättä lakimuutoksia, vaan ne voivat toteutua myös kehittämällä työpaikoilla käytäntöjä ja muuttamalla asenteita omaishoitoa tukeviksi. 

Ensi vaalikauden puolelle jatkuvassa sosiaaliturvauudistustyössä olisi tärkeä arvioida myös omaishoitajien sosiaaliturvakysymyksiä.  

Miten puolueenne kehittäisi omaishoidon tukea, jota määritellään laissa omaishoidon tuesta?

Keskustan yksi kärkitavoitteista näissä eduskuntavaaleissa on omaishoitajien korvauksien parantaminen. Haluamme näin turvata nykyistä paremmin erityisesti pienituloisten omaishoitajien toimeentuloa. Korvauksen parantaminen voidaan toteuttaa joko korottamalla omaishoidon tuen määrää tai tekemällä siitä verovapaata tai näiden yhdistelmällä. 

Eri hyvinvointialueiden alueella asuvien omaishoitajien yhdenvertaisuutta erilaisten tukipalvelujen saamisessa tulee edistää. 

Omaishoitajien mahdollisuutta käyttää heille lain mukaan kuuluvia vapaapäiviä tulee parantaa. Hoidettavalle tulisi olla tarjolla aina turvallinen sijaishoitaja tai -hoitopaikka. Keskusta haluaa kehittää myös perhehoitoa, jotta sitä voitaisiin käyttää nykyistä enemmän sijaishoitomuotona omaishoitajan vapaiden aikana. Perhehoito voidaan järjestää joko hoitajan tai hoidettavan kodissa. 

Keskusta on esittänyt omaishoitolakiin lisättäväksi mahdollisuutta maksaa kulukorvauksen kaltaista tukea (esimerkiksi matkakustannusten kattamiseen) henkilölle, jolla on merkittävä rooli ikääntyneen omaisensa hoitosuunnitelman toteuttamisessa. 

Olisiko puolueenne valmis laatimaan ja toimeenpanemaan poikkihallinnollisen omaishoito-ohjelman tulevalla hallituskaudella?  

Omaishoitajat tekevät todella tärkeää työtä ja omaishoidon merkitys on erittäin iso koko yhteiskunnalle. Keskusta pitää ehdotusta hyvänä ja on valmis edistämään poikkihallinnollisen ohjelman laatimista. Omaishoidon merkitys kasvaa väestön ikääntyessä, siksi omaishoitoon liittyvän lainsäädännön kehittämistarpeita olisi arvioitava laaja-alaisesti ennen ohjelman tekoa. 

Keskustan eduskuntavaaliohjelma(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen Kristillisdemokraatit

Miten puolueenne muuttaisi työsopimuslakia omaishoitajia paremmin tukevaksi?  

Työnteon yhdistämistä omaishoitoon on helpotettava työelämän joustoilla, esimerkiksi luomalla kannuste osa-aikatyöhön. Omaishoitovapaan palkallisuus on selvitettävä. Vaihtoehtoinen malli olisi KD Naisten esitys omaishoitovapaan muuttamisesta kela-korvattavaksi 80% korvaustasolla Ruotsin mallin mukaisesti. Omaishoitovapaan pidentäminen 10 vuorokauteen on perusteltua ja syytä selvittää samassa yhteydessä.  

Miten puolueenne kehittäisi omaishoidon tukea, jota määritellään laissa omaishoidon tuesta?  

Omaishoidon tuki on säädettävä verovapaaksi, tuen kriteerit yhtenäistettävä valtakunnallisesti ja tuen tasoa nostettava. Lakisääteisiä vapaapäiviä on lisättävä. Lisäksi omaishoitajien jaksamista on tuettava maksuttomilla terveystarkastuksilla, paikallisesti soveltuvilla maksuttomilla palveluilla ja yksilöllisellä tuella.

Olisiko puolueenne valmis laatimaan ja toimeenpanemaan poikkihallinnollisen omaishoito-ohjelman tulevalla hallituskaudella? 

Kyllä. Omaishoito on usein inhimillisin vaihtoehto hoidettavalle, mutta myös laitoshoitoa kustannustehokkaampaa. Omaishoitajuus vaikuttaa niin omaishoitajan kuin hoidettavan ja heidän läheistensä elämään monella tavalla. Siksi sitä on tarkasteltava kokonaisuutena. 

Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliohjelma(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Miten puolueenne muuttaisi työsopimuslakia omaishoitajia paremmin tukevaksi?   

Työntekijänä sinulla on nykyisen lain mukaan mahdollisuus viiteen palkattomaan vapaapäivään vuodessa omaisesi hoitamiseksi. Mielestämme nämä vapaapäivät tulisi olla palkallisia. Tällöin menetetyistä palkkakustannuksista työnantajan tulisi saada Kela-korvaus samalla tavoin kuin sairaan lapsen hoidosta. Kaikki toimenpiteet jotka helpottavat työssäolon ja omaisen hoitamisen yhdistämistä ovat kannatettavia, sekä yhteiskunnan että työntekijän/hoitajan näkökulmasta.   

Miten puolueenne kehittäisi omaishoidon tukea, jota määritellään laissa omaishoidon tuesta?

Kannatamme Omaishoitajaliiton esitystä omaishoidon eri hoitoluokkien minimipalkkiotasosta. On yhteiskunnan etujen mukaista, että omaishoitajat huolehtivat omaisistaan, mutta korvaus tästä tärkeästä työstä on oltava huomattavasti korkeampi kuin tällä hetkellä. Omaishoitaja on yhteiskunnalle kuitenkin huomattavasti halvempi vaihtoehto kuin että hoidettava siirrettäisiin hoitokotiin tai sairaalaan. Omaishoitajan työ on Suomessa  aliarvostettua, ja näemme, että omaishoitajien tulee saada ansaitsemansa arvostuksen.  

Omaishoitajan työstä maksettavan palkkion tulisi olla valtakunnallisesti samalla tasolla. Kela voisi tässä tapauksessa toimia korvauksen ulosmaksajana. Tämän lisäksi tulisi myös selvittää omaishoitajien mahdollisuutta maksukevennyksiin tai lisäkorvauksiin, jotta syntyisi kannusteita raskaan tehtävän hoitoon.   

Lisäksi omaishoitajilla tulisi olla mahdollisuus vakituiseen työhön ilman että korvauksia kokonaan leikataan, kunhan työ ei ole este omaishoitajien tehtävien suorittamiseen.  

Olisiko puolueenne valmis laatimaan ja toimeenpanemaan poikkihallinnollisen omaishoito-ohjelman tulevalla hallituskaudella? 

Tarvitsemme toimenpideohjelmia omaishoitajien tilanteen parantamiseksi ja kehittämiseksi. Poikkihallinnolliset ratkaisut ovat tärkeä osa omaishoito-ohjelman kehittämistä. Myös yritykset ja yhdistykset on syytä ottaa mukaan, kun kokonaisuutta suunnitellaan.  

RKP:n eduskuntavaaliohjelma(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen Sosialidemokraattinen puolue

Miten puolueenne muuttaisi työsopimuslakia omaishoitajia paremmin tukevaksi?  

Pidämme tärkeänä, että voimassa olevan lain mukainen viiden työpäivän pituinen vapaa tunnetaan paremmin ja työnantaja myös aktiivisemmin tarjoaisi lain mukaista mahdollisuutta työntekijöille omaisen hoitamiseksi. Työnantajan myönteinen suhtautuminen vapaaseen myös lisää työntekijän jaksamista.  

Kehittäisimme lainsäädäntöä joustavammaksi ja siten että ansiotyön, omaishoitajuuden ja sosiaaliturvan yhdistäminen on toimivaa.  

Lisäksi kehittäisimme työntekijän mahdollisuutta nykyistä 5 päivän vapaata pidempiin ajanjaksoihin tai lyhennettyyn työaikaan. 

Myös aiemmin tehty selvitystyö omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamisesta on edelleen ajankohtainen. Tuolloin selvityshenkilö korosti asenteiden merkitystä ja sitä, että jo (silloisen) työsopimus- ja työaikalainsäädännön nojalla työpaikoilla voitaisiin tukea entistä enemmän omaishoitajana toimimista erilaisilla joustavilla työ- ja työaikajärjestelyillä, kuten perhevapailla, etätyöllä, työaikapankilla, vuosilomajärjestelyillä, vuorotteluvapaalla ja laissa säädetyllä vapaalla perheenjäsen tai muun läheisen hoitamiseksi. 

Miten puolueenne kehittäisi omaishoidon tukea, jota määritellään laissa omaishoidon tuesta?  

Suhtaudumme myönteisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen esittämiin kehittämisajatuksiin. Palveluiden saatavuus ja laatu ovat olennainen osa omaishoidon tukea ja näitä tulee edelleen parantaa. Sote-uudistus mahdollistaa yhtenäisemmät toimintamallit, mikä parantaa yhdenvertaisuutta. Uusilla hyvinvointialueilla on myös paremmat mahdollisuudet järjestää omaishoitoa tukevia palvelukokonaisuuksia. 

Kotiin tuotavien palveluiden saatavuutta on lainsäädännöllisesti kehitetty ja työtä on jatkettava niin että se näkyy ihmisten arjessa. Myös tulevaisuuden sote-keskus ohjelman puitteissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä omaishoidon tukemiseksi tulee ottaa käyttöön laajemmin. 

Olisiko puolueenne valmis laatimaan ja toimeenpanemaan poikkihallinnollisen omaishoito-ohjelman tulevalla hallituskaudella?  

Kyllä. 

SDP:n eduskuntavaaliohjelma(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Vasemmistoliitto

Miten puolueenne muuttaisi työsopimuslakia omaishoitajia paremmin tukevaksi?  

Rakenteet on muokattava tukemaan omaishoitajien jaksamista ja taloudellista selviytymistä nykyistä paremmin. Siksi esimerkiksi omaishoito tulee voida yhdistää palkkatyöhön nykyistä joustavammin ja omaishoidon palkkion asemaa suhteessa muihin sosiaaliturvaetuuksiin tulee tarkastella niin, ettei omaishoitaja jää köyhyysloukkuun. 

Haluamme parantaa omaishoitajan oikeutta vapaisiin. Samalla on varmistettava, että omaishoidettavan hoito omaishoitajan vapaiden ajaksi järjestyy. 

Miten puolueenne kehittäisi omaishoidon tukea, jota määritellään laissa omaishoidon tuesta?  

Vaativasta ja sitovasta hoitotyöstä tulee maksaa oikeudenmukainen ja riittävä korvaus. Sopimusomaishoitajille myönnettävää omaishoidon tukea voisi korottaa reilusti, ja silti omaishoito olisi edullisempaa, kuin vastaavan tasoinen hoito muulla tavalla järjestettynä. 

Omaishoitajan virallisen statuksen eli omaishoidon tuen myöntämisessä on kirjavia käytäntöjä. Esimerkiksi joillakin alueilla omaishoitaja-asema myönnetään kaikille hakijoille, kun taas toisaalla kriteerit ovat tiukat ja määrärahat loppuvat aina kesken. Omaishoitajuudelle on laadittava yhtenäinen kansallinen kriteeristö ja omaishoitajuudesta tehtävä subjektiivinen oikeus. 

Olisiko puolueenne valmis laatimaan ja toimeenpanemaan poikkihallinnollisen omaishoito-ohjelman tulevalla hallituskaudella? 

Kyllä. Omaishoito on yksi inhimillinen tapa ratkaista ikääntyvän kansan lisääntyvien hoivatarpeiden haasteita. Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman päivittämistyö tulisi aloittaa kiireellisesti omaishoitajien aseman sekä omaishoitoa tukevien palvelujen ja rakenteiden parantamiseksi. 

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelma(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Vihreä liitto

Miten puolueenne muuttaisi työsopimuslakia omaishoitajia paremmin tukevaksi? 

Omaishoitajat tekevät valtavan arvokasta työtä koko yhteiskunnan ja tietysti hoidossaan olevien ihmisten hyväksi. Omaishoitajat eivät saa riittävästi tukea ja jäävät helposti yksin. Omaishoitajien merkitys yhteiskunnallemme tulee vain kasvamaan väestön ikääntyessä. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että omaishoitajat jaksavat tärkeässä työssään.  

Seuraava hallituskaudella tulisi tehdä laaja selvitys omaishoitajien mahdollisuuksista pitää vapaata, saamista korvauksista ja työehdoista laajemminkin. 

Miten puolueenne kehittäisi omaishoidon tukea, jota määritellään laissa omaishoidon tuesta? 

Omaishoidon kansalliset kriteerit tulisi säätää lakiin. Lisäksi eri hyvinvointialueiden välisiä eroja omaishoidon palkkioissa tulisi purkaa ja palkkioita korottaa. 

Olisiko puolueenne valmis laatimaan ja toimeenpanemaan poikkihallinnollisen omaishoito-ohjelman tulevalla hallituskaudella? 

Poikkihallinnollinen omaishoito-ohjelma on kannatettava ajatus.  

Ohjelman tavoitteena tulisi olla muun muassa omaishoidon houkuttelevuuden kasvattaminen. 

Vihreiden eduskuntavaaliohjelma(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)