Siirry sisältöön

Mahdollisuuksia ja haasteita

Strategian päivittämisen yhteydessä Omaishoitajaliiton toimintaa arviointiin hyödyntämällä SWOT-analyysia. SWOT-analyysi on nelikenttäanalyysi, jonka nimi tulee sanoista Strengths (Vahvuudet), Weaknesses (Heikkoudet), Opportunities (Mahdollisuudet) ja Threats (Uhat).

Omaishoito SWOT-taulukko.(avautuu uuteen ikkunaan)
SWOT-taulukko omaishoitajaliiton nykytilanteesta

Analyysin avulla voidaan hahmottaa yleiskuva nykytilanteesta. Tämän pohjalta rakennetaan pohja strategialle. Olennaisten nykytilanteeseen vaikuttavien tekijöiden tiedostaminen ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan.

Osana nykytilan arviota Omaishoitajaliiton vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat jaoteltiin erikseen yksilön, yhteiskunnan ja yhteisön käsitteiden alle.

Omaishoitajaliitto ja yhdistykset – omaishoitoyhteisö – yksilön hyvinvoinnin tukijana

Nykytilanteen vahvuudet ja heikkoudet:

Liitto ja yhdistykset muodostavat lähes koko Suomen kattavan yhdistysverkoston, omaishoitoyhteisön. Toiminnalla tarjotaan läheis- ja omaishoitajille vertaisuuteen pohjautuvia monenlaisia osallistumismahdollisuuksia. Omaishoitoyhteisö tavoittaa toimintaansa vuosittain useita kymmeniätuhansia omaishoitajia. Nykyisin toiminta tavoittaa eniten eläkkeellä olevia ja omaishoidon tuen saajia.

Läheistensä hoivasta vähintään kahdesti viikossa huolehtivia henkilöitä on 350 000. Heistä omaishoitoyhteisön toimintaan tavoitetaan vain pieni osa. Esimerkiksi erityislastaan tai vanhempiaan hoitavat työikäiset haluavat enemmän kohdentamista omalle viiteryhmälleen. Tarjolla oleva vertaistukitoiminta ei joko toimi heille tai sitä ei ole tarjolla omalla alueella.

Tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat:

Ikääntyneiden määrän kasvu ja yhteiskunnan hoivavaje lisäävät läheishoivan tarvetta. Julkinen palvelujärjestelmä ei pysty resursseillaan ja tukitoimillaan vastaamaan riittävästi läheis- ja omaishoitajien hyvinvoinnin haasteisiin ja moninaisiin tuen tarpeisiin. Tarve uusille ja monipuolisille, myös digitaalisille tukimuodoille kasvaa omaishoitoyhteisössä. Kokemustietoon ja vertaistukeen pohjautuvat menetelmät sekä yhteisöllisyys kasvavat aikaisempaa merkittävämmäksi.

Läheis- ja omaishoitajien tukimuotoja kehittävät myös muut järjestöt ja yritykset. Omaishoitoyhteisön toiminta ei ole tunnettua tai sitä ei koeta hyödyllisenä. Tukimuotojen jatkuva kehittäminen yhdessä läheis- ja omaishoitajien kanssa ja toiminnan näkyvyyden lisääminen tulee näyttelemään entistä merkittävämpää roolia.

Omaishoitoyhteisö yhteiskunnallisena vaikuttajana

Nykytilanteen vahvuudet ja heikkoudet:

Omaishoidosta keskustellaan niin mediassa kuin politiikassa. Omaishoitoyhteisö on arvostettu ja luotettava toimija, jolta kysytään läheis- ja omaishoitajien hyvinvoinnista, omaishoidon käytännöistä ja yhteiskuntapoliittisista linjauksista. 

Omaishoito kytkeytyy monille yhteiskunnan alueille, joten vaikuttamistyön kenttä on erittäin laaja. Omaishoitoyhteisön resurssit suhteessa vaikuttamistyön tarpeisiin ovat niukat.

Tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat:

Kun läheishoivan tarve lisääntyy, myös kansalaisjärjestötoiminnan ja vaikuttamistyön tarve kasvaa. Siksi yhteiskunnan pitäisi panostaa niihin resursseja. Hyvinvointialuemuutos mahdollistaa omaishoitoyhteisön tehokkaamman vaikuttamistyön.

Julkisen rahoituksen väheneminen vaikuttaisi myös omaishoitoyhteisön resursseihin ja osaamiseen, minkä seurauksena valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen vaikuttamistyön mahdollisuudet vähentyisivät.

Omaishoitoyhteisön yhteistoiminta ja näkyvyys

Nykytilanteen vahvuudet ja heikkoudet:

Omaishoitoyhteisössä toimii yli sata työntekijää ja vuosittain myös noin tuhat vapaaehtoista. Toimijoiden osaamista omaishoitajien kohtaamisessa ja tukemisessa, vertaistuellisten toimintojen toteuttamisessa sekä vaikuttamistyössä on vahvistettu pitkäjänteisesti. 

Vaikuttamistyö, omaishoitajien hyvinvoinnin tukeminen ja kansalaisjärjestötoiminta ovat monimuotoista ja vaativaa työtä. Omaishoidon toimintakenttä on järjestötoiminnan näkökulmasta lavea ja pirstaleinen, muutakin kuin sopimusomaishoidon kysymyksiä. Omaishoitoyhteisön nykyiset resurssit ja osaaminen eivät riitä vastaamaan kaikkeen tarpeeseen.

Tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat:

Järjestötoiminta täydentää julkisia palveluita. Hyvällä yhteistyöllä niin hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa voidaan tarjota läheis- ja omaishoitajien tarvitsemaa tukea. Omaishoitoyhteisön tuen kytkeytyminen osaksi palvelupolkuja vahvistaa omaisyhteisön merkitystä ja toimintamahdollisuuksia.

Omaishoitoyhteisön vapaaehtoiset ovat tyypillisesti olleet pitkäaikaisia toimijoita. Vapaaehtoistoiminta on muutoksessa. Yhä suurempi osa vapaaehtoistyöstä on lyhytaikaista ja pitkäaikaisen sitoutumisen sijaan haetaan erilaisia osallistumisen tapoja, esimerkiksi verkossa tapahtuvaan vapaaehtoistyöhön.