Siirry sisältöön

Naisten ja miesten tasa-arvo ei toteudu omaishoidossa

Omaishoitajaliiton liikemerkki.

Omaishoitajaliitto vaatii toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Hoivatyön epätasainen jakautuminen sukupuolten kesken vaikuttaa naisten urakehitykseen, ansiotuloihin sekä eläkekertymään. Omaishoitajaliitto kampanjoi asiasta yhdessä eurooppalaisten omaishoitojärjestöjen kanssa Euroopan omaishoitajien päivänä 6. lokakuuta.

Omaishoitajista valtaosa on naisia

Suomessa ja koko EU:n alueella kaikesta hoivasta 80 prosenttia on omais- ja läheishoitoa. Näistä hoitajista lähes 60 prosenttia on naisia.

Suomessa on runsaat 350 000 omais- ja läheishoitajaa. Heistä 50 000 on tehnyt sopimuksen kunnan kanssa. Näistä sopimusomaishoitajista noin 70 prosenttia on naisia.

Naiset hoitavat sairaat, lapset ja vanhukset

Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) tutkimuksen mukaan yksi suurimmista epätasa-arvoa aiheuttavista ongelmista johtuu kotitöiden ja palkattoman hoivavastuun jakautumisesta.

Työssäkäyvät naiset tekevät palkatonta hoivatyötä keskimäärin 22 tuntia viikossa, mutta työssäkäyvät miehet alle 10 tuntia.

Hoivavastuut kasautuvat erityisesti yli 45-vuotiaille naisille. Lähes puolella 45–54-vuotiaista naispalkansaajista on kotitalouden ulkopuolisia hoivavastuita. Miehillä vastaava osuus on 37 prosenttia.

Omaishoitajan katkeileva työura tarvitsee tukea

Koronaepidemia näyttää lisänneen omais- ja läheishoitoon käytettyä aikaa. Tämä heikentää entisestään naisten työllistymistä ja vähentää palkkatyöhön käytettyä aikaa.

Omaishoitajan ansiotyöhön tulee usein katkoksia tai työstä voi joutua luopumaan kokonaan.

Omaishoitajaliiton mielestä yhteiskunnan tulee tukea naisia työelämän ja omaishoidon yhteensovittamisessa sekä kannustaa miehiä ottamaan enemmän vastuuta omaishoidosta.

Omais- ja läheishoitajien saatavilla on oltava laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita. Niiden asiakasmaksuja on kohtuullistettava tai myönnettävä palveluja pienituloisille omaishoitajille maksutta.

Lisäksi työsopimuslain mukainen omaishoitovapaan korvaus ansionmenetyksestä lisäisi tasa-arvoa.

Lue lisää Euroopan omaishoitajien päivästä