Siirry sisältöön
laskin ja kynä.

Verotukseen liittyvä taloudellinen tuki

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voi saada kotitaloustyöstä, jota teettää kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa tai isovanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista.

Omaishoidon tukea saavan pitää huomioida, ettei teetetty kotitaloustyö voi olla sitä työtä, josta saadaan omaishoidon tuen korvausta. Olisi hyvä tehdä palveluntuottajan kanssa kirjallinen sopimus, josta asia tulee selkeästi esille. Esimerkiksi viikkosiivoukset, pihatyöt ja talon korjaukset eivät ole sitä työtä, mistä omaishoidon tuen korvausta maksetaan. Omaishoitaja, joka käy ansiotyössä ja saa omaishoidon tukea, voi ostaa hoivapalvelua työaikanaan ja saada tästä kotitalousvähennystä. Lisäksi ulkoilua tai muuta virkistystä sisältävä palvelu ei ole ristiriidassa omaishoidon tuen kanssa, jos tämän perustelee hyvin.

Omaishoitaja, joka ei saa omaishoidon tukea, voi saada kotitalousvähennyksen myös hoiva- ja hoitotyöhön ilman perusteluja.

Verottajan ohjeet kotitalousvähennyksestä vuonna 2024(avautuu uuteen ikkunaan)

Arvonlisäveroton sosiaalipalvelu

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Hyvinvoitialueet ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Palveluntuottajan tulee tehdä palvelu- tai muu vastaava suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Kun yksityinen palveluntuottaja myy sosiaalihuoltopalveluja hyvinvointialueen tekemän päätöksen perusteella, suunnitelman laatimisesta vastaa sosiaaliviranomainen.

Henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt, voi ottaa yhteyttä rekisteröityneisiin, yksityisiin sosiaalipalveluiden tarjoajiin. Palveluntarjoaja ja ostaja tekevät keskenään palvelusopimuksen. Ostaja kertoo, millä tavalla hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Se voi olla esimerkiksi iän tuomat rajoitteet, muistisairaus, lonkkaleikkaus, uupuminen omaishoitajana tai pienten lasten kanssa. Tähän ei tarvita lääkärintodistusta tai muuta virallista lausuntoa, oma arvio riittää. Lisäksi palvelujen hintaa voi alentaa hakemalla kotitalousvähennystä.

Palveluntarjoaja päättää lopulta sen, onko asiakas oikeutettu arvonlisäverottoman hintaan. Kun sopimukseen päästään, jää vähennys lopulta palveluntarjoajan ja verottajan väliseksi asiaksi. Arvonlisäverottomat palvelut: kts.  Suomen Kotityöpalvelu ry:n verkkosivut(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Vähennykset verotuksessa

Hoidosta aiheutuneet kustannukset ovat lähtökohtaisesti hoidettavan omia menoja. Omaishoitaja ei voi vähentää verotuksessaan läheisensä hoidosta aiheutuneita kustannuksia, vaikka olisi nämä itse maksanut.  Jos omaishoitaja on puoliso tai alaikäisen lapsen vanhempi, katsotaan kulujen perustuvan puolisoiden tai vanhemman ja lapsen väliseen elatusvelvollisuuteen, joten niitä ei voi vähentää verotuksessa tälläkään perusteella. Omaishoidon menot artikkeli Verohallinnon sivuilla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Matkakustannukset, jotka syntyvät, kun sopimusomaishoitaja ei asu hoidettavan kanssa ja käy hänen luonaan tai hänen asioillaan, voivat olla vähennyskelpoisia. Omaishoitaja voi vähentää hoidettavan luona käynneistä aiheutuneet kustannukset verotuksessa asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen kustannuksina tuloverolain 93 §:ssä säädetyin rajoituksin (omavastuu 750 euroa vuonna 2023 ja 900€ vuonna 2024).

Hoidettavan asioiden, kuten lääkärikäyntien, hoitamisesta omaishoitajalle aiheutuneet matkakulut omaishoitaja voi vähentää tulonhankkimiskuluina (ei omavastuuosuutta).

Hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja ei voi vähentää matkakustannuksia, joita hänelle aiheutuu hoidettavan asioiden hoitamisesta, esimerkiksi hoidettavan lääkärikäynneistä.

Matkakustannuksista on kerrottu tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Työhuonevähennys edellyttää, että asuintilaa käytetään tulonhankkimistoiminnan tarkoituksiin. Hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva sopimusomaishoitaja voi vähentää asunnossa tehtävän omaishoitotyön perusteella Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaisena työhuonevähennyksen 470€ (2024).

Jos omaishoitaja ei asu hoidettavan kanssa samassa taloudessa, hän voi vähentää työhuonevähennyksenä 470€, jos hän tekee osapäiväisesti ja jatkuvasti kotonaan omaishoitoon liittyviä muistiinpano-, raportointi- tai muita vastaavia paperitöitä.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys on harkinnanvarainen vähennys, jonka voi saada esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden perusteella. Myöntämiseen vaikuttavat verovelvollisen ja hänen perheensä tulot sekä varallisuus.

Lue lisää: Verohallinnon sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Invalidivähennys poistui tuloverotuksesta 1.1.2023 alkaen.

Autoveronpalautus ja vapautus ajoneuvoverosta

Autoveronpalautusta voi saada uutena ostettuun tai ulkomailta käytettynä ostettuun ja Suomessa ensi kertaa rekisteröitävään autoon. Auton hintaan sisältyvä autovero voidaan palauttaa kokonaan tai osittain silloin, kun vammainen henkilö invaliditeetin asteen ja auton käyttötarkoituksen osalta täyttää laissa säädetyt edellytykset. Lisätietoa Verohallinnon sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ajoneuvoveron perusverosta voi saada vapautuksen lisäksi henkilö, jolle on myönnetty palautusta autoverosta henkilön oman tai perheenjäsen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan perusteella. Vapautus ajoneuvoveron perusverosta voidaan myöntää henkilölle:

  • jolle on myönnetty liikkumisesteisen pysäköintitunnus
  • joka kuljettaa henkilöä, jolla on vammaisen pysäköintilupa
  • jolle on myönnetty autoveron palautus henkilön oman tai perheenjäsen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan perusteella

Lisätietoa Traficomin sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

päivitetty 4.3.2024