Siirry sisältöön
nainen istuu sohvalla ja puhuu puhelimeen.

Etäomaishoito

Etäomaishoivasta on kysymys, kun omainen huolehtii läheisestään, joka ei asu samassa taloudessa, vaan pidemmän välimatkan päässä. Välimatkaa voi olla jopa satoja kilometrejä. Läheisen kotona asuminen ei välttämättä onnistuisi ilman etäomaishoitajan antamaa hoivaa ja huolenpitoa.  Etäomaishoitajalla voi olla useampikin läheinen, josta hän huolehtii.

Etäomaishoitajan rooli

Etäomaishoitaja joutuu auttamaan läheistään palveluihin hakeutumisessa ja niiden koordinoinnissa. Etäomaishoitajat, kuten muutkin omaishoitajat, toimivat avun tarvitsijan puolestapuhujana ja palvelujen toimivuuden varmistajana. Konkreettiset hoivatehtävät ajoittuvat usein heidän oman työaikansa ulkopuolisiin viikonloppuihin ja lomiin. Etäomaishoitajan vastuulla voi olla mm. kodinhoidon tehtäviä kuten siivousta, pyykinpesua, kaupassakäyntiä ja ruoanvalmistusta. Samoin he voivat hoitaa esimerkiksi reseptien uusimisia, lääkeannostelua, lääkärissäkäyntejä ja viranhaltijoiden tapaamisia.

Etäomaishoiva ei liity pelkästään hoidettavan läheisen kotona tapahtuvaan hoivaan, vaan se voi kohdentua myös palveluasumisessa ja laitoshoidossa oleville läheisille. Ihmissuhde ja siihen liittyvä huoli läheisen hyvinvoinnista ei katkea läheisen siirryttyä palveluasumiseen tai laitokseen.

Etäomaishoitajan on pidettävä huoli myös omasta jaksamisestaan. Avun pyytäminen ja vastaan ottaminen kuuluvat myös etäomaishoitoon. Kannattaa tutustua Mielen hyvinvoinnin tietopankkiin ja järjestöjen vertaistukeen.

Vinkkejä etäomaishoidon arkeen

Etäomaishoivatilanteessa tiedonkulku voi olla haasteellista. Olisikin erityisen tärkeää nimetä hyvinvointialueen vastuuhenkilö tai -henkilöt, jotka tavoittaa helposti ja jotka tuntisivat hoivatilanteen. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset -yhdistys on tehnyt oppaan Puhu ja ennakoi, Opas etäomaishoitajille (pdf)(siirryt toiseen palveluun) jossa on vinkkejä perheen kanssa keskusteluihin ja työnjakoon.

Työelämässä on tarjolla monenlaisia joustoja, joista voitte neuvotella sinun tilanteeseesi sopivan vaihtoehdon. Lue lisää sivulta Työ ja omaishoito

Ole yhteyksissä hoidettavan hyvinvointialueeseen ja selvitä, riittääkö hoitotilanteen sitovuus omaishoidon tukitoimien saamiseen. Omaishoidon tuen päätökset ovat tapauskohtaisia, ja hyvinvointialueilla on erilaisia toimintatapoja. Pyydä hoito- ja palvelusuunnitelman laatimista, vaikka omaishoidon tukea ei myönnettäisikään.

Voitte liittää etäomaishoitajan avuksi laaditun tarkistuslistan hoidettavan läheisen dokumenttien joukkoon. Jos sinulla on apua tarvitsevan läheisesi lupa, tarkista, että olet etäomaishoitajana merkitty potilastietojärjestelmissä lähiomaiseksi /asioiden hoitajaksi. Katso Suomi.fi -sivustolta lisää tietoa valtuuksista/toisen henkilön puolesta asioinnista(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Sovi hoitavan tahon kanssa yhteisistä palavereista ja suunnitelmien päivityksistä. Tarkistuskäyntien vuoroista kannattaa keskustella myös tuttujen lähinaapureiden, ystävien tai sukulaisten kanssa. Valviran sivuilla tietoa omaisten oikeuksista.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Huomioi läheisen tahto: Hoito- ja hoivatahdolla voi antaa ennalta määräyksiä läheisen hoidon ja huolenpidon järjestämisestä. Kannattaa hyödyntää valmiita lomakepohjia esim. hoivatahto tai elämänlaatutestamentti. Lisätietoa saa esim. Muistiasiantuntijoiden sivulta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) tai Muistiliitolta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Keskustele apua tarvitsevan läheisesi kanssa erilaisista arkea tukevien teknologisten apuvälineiden käytöstä. Läheisen hyvinvointia, arjen etenemistä ja paikannusta voi seurata etänä erilaisten sovellusten avulla. Myös monet hoito- ja muut palaverit onnistuvat etäyhteydellä, mikä helpottaa tapaamisten järjestämistä virka-aikana. Kysy työnantajaltasi mahdollisuutta hoitaa etäomaishoidon asiointia työaikana puhelimitse tai tietokoneella.

Jos etäomaishoidosta aiheutuvista matkoista, puheluista ym. tulee kohtuuttomia kustannuksia, kannattaa kysyä hoidettavan hyvinvointialueelta mahdollisuutta korvauksiin (joillakin hyvinvointialueilla on käytössä ns. ennaltaehkäisevä tuki). Jos olet sopimusomaishoitaja, sinulla saattaa olla oikeus tehdä kuluista verovähennyksiä. Lisätietoja saat verottajalta. Hoivan määrää ja kertyneiden matkojen määrää kannattaa dokumentoida, koska aikanaan hoitajalla voi olla mahdollisuus saada kuolinpesän varoista ns. työhyvitystä, josta säädetään perintökaaressa (§ 5:8).

Pidemmän matkan päästä hoitaminen voi olla kuormittavaa. Hoidettavan läheisen voi olla mahdollista muuttaa lähemmäksi hoitajaansa tai omaisiaan. Lisätietoja omasta kotikunnasta/hyvinvointialueelta. Katso myös Kotikuntalaki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Voit tarkistaa etähoidettavasi kodin turvallisuutta esimerkiksi täällä olevien ohjeiden mukaan: Suomen pelastusalan keskusjärjestön asumisturvallisuus -sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja www.kotonaasumisenturvallisuus.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Videosarja etäomaishoidosta

Keväällä 2022 Rahkeet riittämään hankkeen tuella tehty videosarja nähtävillä YouTubessa:

Mitä on etäomaishoito? Osa 1/2 (YouTube)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Mitä on etäomaishoito? Osa 2/2 (YouTube)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Etäomaishoito, osa 3. (YouTube)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Sosiaalioikeuden professorin haastattelu etäomaishoidon ja työelämän yhteensovittamisesta

Etäomaishoito osa 4. (YouTube)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Kuinka etähoivaajien asemaa voitaisiin kehittää professori Laura Kalliomaa-Puha?

Etäomaishoito, osa 5 (YouTube)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Etäomaishoivan ja työelämän yhteensovittamisesta

Etäomaishoito osa 6. (YouTube)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)Etäomaishoiva ja yhteiskunnan tuet nyt