Siirry sisältöön

Lakimies: Lain vähimmäismäärän alittavat palkkiot ovat ennaltaehkäiseviä

Omaishoitolaki sallii vähimmäismäärää pienemmän omaishoidon tuen palkkion maksamisen, kun omaishoidon tuen edellytykset eivät täyty.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden tasosta ja vähimmäismääristä säädetään omaishoidon tuesta annetun lain 5 ja 6 pykälässä. Vähimmäismääriä tarkistetaan kalenterivuosittain samalla kertoimella kuin työntekijän eläkelain 96 pykälässä. Vuoden 2018 alusta lukien alin omaishoidon tuen palkkio on 392,57 euroa kuukaudessa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana palkkion tulee olla vähintään 785,14 euroa kuukaudessa.

Kunnilla on oikeus määritellä palkkiotasot tarkemmin, kunhan lain vähimmäismäärät täyttyvät. Useimmilla kunnilla onkin yleensä kolme tai neljä palkkioluokkaa, jotka saattavat myös ylittää lain asettamat minimit. Hoitopalkkioiden indeksitarkistukset tehdään myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi, jos ne perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen.

Ennaltaehkäisevää palkkiota ei saa käyttää omaishoitosopimuksen sijasta

Joissain kunnissa palkkiota maksetaan vähemmän kuin lain määräämä 392,57 euroa kuukaudessa. Omaishoitolain 5 pykälän mukaan hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä pienemmäksi, jos hoidon sitovuus on vähäisempää kuin omaishoitosopimus edellyttää. Lain ja kunnan asettamat sopimusehdot eivät siis tällöin täyty, mutta siitä huolimatta kunta haluaa avustaa kotona tehtävää omaishoitotyötä ja maksaa siitä korvausta.

Esimerkiksi kotipalvelun tai kotihoidon yhteydessä voidaan havaita, että hoidettava tarvitsee omaisen tai läheisen apua, mutta avun tarve ei ole vielä niin suurta, että olisi syytä tehdä omaishoidon tuen sopimusta. Kunta voi maksaa korvausta varmistaakseen hoidettavan kotona saaman hoidon ja ehkäistäkseen toimintakyvyn heikkenemistä. Kunnan toimintaa voidaan tällöin pitää hyväksyttävänä ennaltaehkäisevänä toimintana. Samalla on korostettava, että kun sopimuksen edellytykset täyttyvät, tulee sopimus tehdä ja maksaa vähintään lain mukainen palkkio. Ennaltaehkäisevää korvausta hoidosta ei saa käyttää kunnissa omaishoidon tuen sopimusten välttämiseksi.

Ilman sopimusta oleville omaishoitajille

Vähimmäismäärää pienempiä palkkioita voidaan maksaa myös silloin, kun kotonaan omaistaan tai läheistään hoitava henkilö ei syystä tai toisesta halua tehdä kunnan kanssa omaishoidon tuen sopimusta, vaikka edellytykset täyttyvät. Tällöin henkilö haluaa pysyä ns. epävirallisena omaishoitajana.

Sopimus omaishoidon tuesta tulee kuitenkin aina tehdä silloin, kun omaishoitaja on valmis tekemään sopimuksen ja sopimuksen edellytykset täyttyvät.

Lähellä-lehti 3/2018