Hankkeita omaishoitajien erilaisiin tarpeisiin

TEKSTI: JUHA VIITANEN

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten hankkeissa pureudutaan erilaisissa omaishoitotilanteissa olevien omaishoitajien tuen tarpeiden selvittämiseen ja kehitetään tarpeisiin vastaavaa tukea.

Määräaikaisten hankeavustusten turvin paikallisyhdistykset kehittävät ja tarjoavat uusia tukimuotoja mm. nuorille hoivaajille, erityislasten vanhemmille, miesomaishoitajille ja työelämän ulkopuolella oleville omaishoitajille.

Pitkäaikaissairasta vanhempaansa tai muuta perheenjäsentään hoitaville alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille tarjotaan tukea Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:ssä keväällä alkavassa ALISA – Näkymättömät nuoret -hankkeessa (2018–2020). Hankkeeseen on juuri palkattu työntekijä ja lisätietoja hankkeen toiminnasta voi lukea kevään aikana mm. yhdistyksen nettisivuilta.
Lue lisää www.joensuunseudunomaishoitajat.fi

Kuusamoon perustettava Kumppanuuskeskus auttaa yhdistyksen toimijoita löytämään uusia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tavoitetaan uusia omaishoitajia ja kyetään tukemaan heitä entistä paremmin. Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Kumppanuuskeskuksen perustaminen Kuusamoon -hanke (2018–2020) on jatkoa yhdistyksen aiemmalle JÄKE-projektille, jossa kehitettyä toimintaa jatketaan nyt uudessa jatkohankkeessa. Hankkeessa yhdistyksen toiminta-alueella toimivien yhdistysten työntekijöille, hallituksen jäsenille ja vapaaehtoisille järjestään mm. koulutuksia vapaaehtoistoiminnasta ja neuvonnasta. Koulutusten käyneet voivat tarjota omaishoitajille monenlaisia palveluita, kuten ohjausta ja neuvontaa ja vertaistukiryhmiä. ”Kun yhdistys voi hyvin, myös yhdistyksen jäsenet voivat hyvin”, Koillismaan yhdistys toteaa hanke-esittelyssään.
Lue lisää www.koillismaanomaishoitajat.com

Erityislapsiperheiden perheenjäsenten yhteenkuuluvuutta lisätään ja erityislapsiperheiden vanhemmuutta ja parisuhdetta tuetaan Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Selviytyjät-hankkeessa (2018–2020). Hankkeeseen haetaan parhaillaan työntekijöitä ja toiminta käynnistyy huhtikuussa.
Lue lisää www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi/hankkeet/selviytyjat-hanke-2018-2020

Erityislapsiperheille annetaan ohjausta ja neuvontaa sekä autetaan perheitä hakeutumaan järjestöjen, julkisen ja/tai yksityisen tuen piiriin Oulun seudun omaishoitajat ry:n meneillään olevassa Erityistä Energiaa -hankkeessa (2017–2020). Hankkeessa vahvistetaan erityislapsiperheiden voimavaroja, vahvuuksia sekä sisäistä vuorovaikutusta ennaltaehkäisevällä kotona tapahtuvalla erityislapsiperhetyön väliintulolla.
Lue lisää www.osol.fi

Omaishoitosuhteesta luopumassa olevat työikäiset omaishoitajat sekä omaishoitajat, joilla on mahdollisuus työskennellä osa-aikatyössä tai yrittäjinä, mutta jotka ovat nyt työmarkkinoiden ulkopuolella tai työttöminä työnhakijoina ovat kohderyhmänä Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI ry:n Omaishoidosta pienin askelin työelämään eli OPASTE -hankkeessa (2017–2020). Hankkeessa annetaan omaishoitajille mm. henkilökohtaista tukea ja valmennusta, jotta he onnistuvat selättämään omaishoitajuuden työllistymiselleen tuomat haasteet sekä markkinoimaan työnantajille omaishoitajuuden kautta saatua osaamistaan ja ns. hiljaista tietoa, joilla on käyttöä työmarkkinoilla.
Lue lisää www.opaste.info

Omaishoitajia autetaan tunnistamaan oma väkivaltainen käytös tai sen uhka Tampereen Seudun Omaishoitajat ry:n Ei saa ravistaa -hankkeessa (2017–2019). Omaishoitajille mm. järjestetään toiminnallisia ryhmiä, joissa annetaan keinoja omien kielteisten tunteiden tunnistamiseen, hyväksymiseen ja käsittelyyn. Toukokuussa järjestetään ensimmäinen kaksipäiväinen Mielenrauhaa-leiri, jossa omaishoitajia ovat ohjaamassa ja tukemassa tunnekehoterapeutti ja mindfullness-ohjaaja. Facebookiin perustetaan kevään aikana omaishoitajille suljettu keskusteluryhmä.
Lue lisää www.treomaishoitajat.fi/omhravistus.php

Vapaaehtoiset tukihenkilöt tarjoavat omaishoitajille opastusta ja neuvontaa omaishoitoon liittyvissä asioissa ja auttavat omaishoitajia vahvistamaan omia sosiaalisia verkostojaan Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:ssä Turvallista tukea -hankkeessa (2015–2018). Tavoitteena on, että hankkeen tarjoamin tukitoimin omaishoitaja ja hoidettava selviytyisivät kotona mahdollisimman pitkään. Hankkeessa etsitään ja rohkaistaan omaishoitajien läheisiä, ystäviä, naapureita ja muita asiasta kiinnostuneita ryhtymään omaishoitajien tukihenkilöiksi. Hanketyöntekijä ja omaishoitaja miettivät yhdessä sopivia tuki- ja virkistystapoja omaishoitoperheille. Tukea pyritään tarjoamaan kotiin, jos hoidettava ei pysty tai halua lähteä kotoa. Tuki omaishoitoperheelle sisältää keskustelua, kannustusta, yhdessäoloa ja huolenpitoa.
Lue lisää www.omaishoitokeskus.fi

Tukea hoidettavan siirtyessä kodin ulkopuoliseen hoivaan

Omaisena edelleen ry tarjoaa tukea omaisille, läheisille ja omaishoitoperheille, joiden pitkäaikaissairas, iäkäs tai vammainen läheinen on muuttanut tai siirtymässä kodin ulkopuoliseen hoitoon tai hoivaan. Omaisena edelleen ry on toinen liiton valtakunnallisista yhdistyksistä eli yhdistyksen toimialueena on koko Suomi. Kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak-avustus) turvin yhdistys järjestää mm. paikallisia tilaisuuksia, joihin kutsutaan hoito- ja hoivakotien työntekijöitä ja omaisia keskustelemaan ja miettimään yhdessä, miten ammattihenkilöstön ja omaisten yhteistyötä voidaan parantaa entisestään. Yhdistys julkaisee sekä omaishoitoperheille että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuja oppaita, joissa on vinkkejä omaisyhteistyön parantamiseen. Omaisena edelleen ry toimii yli ikä-, diagnoosi-, potilas- ja vammarajojen.
Lue lisää www.omaisenaedelleen.fi

Kohdennetulla toiminta-avustuksella neuvontaa, vertaisryhmiä, infotilaisuuksia ja virkistystä

Muutamat paikallisyhdistykset jatkavat kehittämishankkeissaan luomiaan hyviä toimintoja kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak-avustus) turvin.

Omaishoitajien Palveleva puhelin on Oulun seudun omaishoitajat ry:n hankkeessa kehittämä toiminta, jota yhdistys nyt jatkaa toiminta-avustuksella. Toiminta-avustuksen turvin myös omaishoidon varhaisessa vaiheessa oleville omaishoitajille voidaan antaa ohjausta ja neuvontaa ja ohjata heitä omaishoitoa tukevien palveluiden piiriin. Lisäksi tarjolla on luentoja, koulutuksia, vertaisryhmiä ja virkistystä.
Lue lisää www.osol.fi

Miesomaishoitajien vertaisryhmätoimintaa jatketaan ja samalla pyritään vähentämään miesomaishoitajien yksinäisyyttä Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI ry:n Ukkohoivaa Pirkanmaalla -toiminnassa. Ukkohoivaa Pirkanmaalla on jatkoa yhdistyksen aiemmalle Hoitoveljet-hankkeelle.
Lue lisää www.pioniry.fi

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset POLLI ry:ssä toiminnan jatkuvuuden turvaa peräti kolme kohdennettua toiminta-avustusta.

Kolmipyöräinen-toiminnassa tarjotaan neuvontaa ja ohjausta omaistaan hoitaville, järjestetään info- ja laki-iltoja omaishoitajille ja heidän läheisilleen sekä tarjotaan omaishoitajille personal trainer -palvelua. Lisäksi tarjolla on vertaisryhmiä erilaisissa omaishoitotilanteissa oleville, kuten miesomaishoitajille ja erityislasten vanhemmille. Kolmipyöräinen oli alun perin kehittämishanke, joka jatkuu nyt kohdennetun avustuksen turvin.

Iloa arkeen -toiminnassa koulutetaan nykyisiä ja entisiä omaishoitajia kokemusasiantuntijoiksi. Kokemusasiantuntijat mm. vierailevat oppilaitoksissa kertomassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille omaishoitajan arjesta, jotta opiskelijat saavat jo varhaisessa vaiheessa tietoa omaishoitajuudesta ja voivat hyödyntää kuulemaansa työelämässä. Koulutetut kokemusasiantuntijat kertovat eri tilaisuuksissa myös viranomaisille omaishoitajien tuen tarpeista, jotta viranomaiset voivat kehittää palveluita vastaamaan entistä paremmin omaishoitajien tarpeisiin.

OmaisNeuvossa annetaan maahanmuuttajille tietoa ja tukea omaishoitotaipaleelle ja kerrotaan heille tarjolla olevista sosiaali- ja terveyspalveluista ja opastetaan hakemaan niitä. OmaisNeuvo on jatkoa yhdistyksen aiemmalle vuosien 2015–2017 Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta monikulttuurisille omaishoitoperheille -hankkeelle.

Lue lisää: www.polli.fi

Hankkeen tulokset tulee juurruttaa hankkeen aikana

Monet yhdistysten kehittämät hyvät toiminnat saattavat valitettavasti päättyä, kun hanke ja sen myötä rahoitus loppuu. Hankkeissa toki edellytetään hanketulosten juurruttamista eli hankkeessa kerätyn tiedon ja luotujen hyvien käytäntöjen ja toimintojen siirtämistä pysyväksi toiminnaksi, mutta aina tässä ei onnistuta. Hankkeen päätyttyä tuloksista tehdään raportti, joka on kaikkien kiinnostuneiden vapaasti hyödynnettävissä. Hankkeen tuloksien juurruttamiseksi pelkkä raportti ei kuitenkaan yleensä riitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suunnittelija Sari Ullgren-Lajunen ja korkeakouluharjoittelija Kati Rantala ovat laatineet juurruttamisen vinkkilistan, jota liiton paikallisyhdistystenkin kannattaa hyödyntää hankkeita toteuttaessaan.

Lue vinkkilista www.blogi.thl.fi/kuinka-saada-hankkeen-tulokset-juurtumaan-rakenteisiin-joita-ei-viela-ole/

Avustuslajeja eri tarpeisiin

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset hakevat avustuksia toimintaansa yleisimmin Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEAlta, joka puolestaan saa jaettavat varat Veikkaukselta. STEAlta voi hakea kolmenlaisia avustuksia.

Yleisavustusta (Ay-avustus) myönnetään toimintansa vakiinnuttaneille, yleensä isoille ja valtakunnallisille sosiaali- ja terveysjärjestöille niiden yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuviin yleiskuluihin eli käytännössä hallintokuluihin. Yleisavustuksen myöntäminen paikallisyhdistyksille on harvinaista ja liiton paikallisyhdistyksistä vain Oulun seudun omaishoitajat ry ja Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset POLLI ry saavat yleisavustusta.

Kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-avustus) myönnetään järjestön yleisen toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon menoihin. Kohdennettu toiminta-avustus ja hankeavustus voivat olla luonteeltaan samankaltaisia. Selkein ero niiden välillä on toiminnan kesto: hanke on luonteeltaan määräaikainen, kohdennettua toiminta-avustusta myönnetään yleensä jo vakiintuneelle toiminnalle. Paikallisyhdistyksistä kohdennettua toiminta-avustusta saavat 31 OmaisOiva-yhdistystä ja lisäksi viisi muuta yhdistystä.

Hankeavustuksia (C-avustus) myönnetään kehittämis- ja käynnistämishankkeisiin sekä muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin projekteihin. Hankeavustusta saa seitsemän paikallisyhdistystä.