Kela tiedottaa: Vanhempainpäiväraha omashoitajille

Miksi vanhempainpäiväraha maksetaan omaishoitajalle vähimmäismääräisenä?

Päivitetty perjantaina 22.9.2017 klo 16: Uudistetun ohjeen täytäntöönpano on toistaiseksi keskeytetty.

Katso tiedote Kelan sivuilta.

Vanhempainpäivärahaa koskevassa lainsäädännössä oleva epäkohta on tiedostettu Kelassa.

Tavallisesti vanhempainpäivärahan määrä perustuu verotuksessa todettuihin työtuloihin, mutta kun omaishoitajana toimiva isä tai äiti alkaa saada vanhempainrahaa, vanhempainpäiväraha maksetaankin vähimmäismääräisenä (23,73 e/pv). Myös silloin, kun äitiysrahaa saava vanhempi alkaa saada omaishoidon tukea, päiväraha tippuu minimiin.

Sairausvakuutuslaki (luku 11, 8. §) määrittelee tilanteet, joissa vanhempainpäiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Ansiotyö on yksi niistä. Itse ansiotyön käsitettä sairausvakuutuslaki ei sen sijaan määrittele. Omaishoitajana toimimista pidetään ansiotyönä, sillä siitä maksetaan veronalaista ansiotuloa ja sen perusteella kertyy eläkettä. Omaishoidon palkkio otetaan myös työtulona huomioon vanhempainpäivärahan määrää laskettaessa, jos vanhempi ei jatka omaishoitajan työtä vanhempainpäivärahakaudella. Taustalla on ajatus siitä, että vanhempainpäivärahakaudella työtä tekevälle ei aiheudu ansionmenetystä, jota korvaamaan päiväraha on tarkoitettu. Käytännössä tämä voi johtaa epäoikeudenmukaisiin ja jopa kohtuuttomiin tilanteisiin, kuten omaishoitajien kohdalla nyt on.

Laki määrää, miten ja minkä suuruisena Kela maksaa myöntämänsä etuudet. Kela on selkeyttänyt vanhempainpäivärahojen myöntämistä koskevaa ohjetta vastaamaan täsmällisemmin lainsäädäntöä. Aiempaa ohjetta saatettiin tulkita väljemmin, mikä saattoi johtaa ratkaisuihin, jotka eivät olleet yhdenmukaisia.

Tilanne on omaishoidon tukea saavissa perheissä vaikea. Tuentarve ei luonnollisesti vähene mihinkään tilanteessa, jossa oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa. Jotta asia korjaantuisi, lainsäädäntöä tulisi muuttaa. Kela on jo ollut tästä epäkohdasta yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön.