Tutkimustietoa nuorista hoivaajista

Nuoret omaishoitajat maailmalla

Useissa maissa tunnistetaan jo perheissään hoivatilanteissa elävät lapset ja nuoret, joita kutsutaan nimellä young carers.  He ovat ”alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka hoivaavat vanhempaansa tai muuta sukulaista tavallisimmin omassa kodissaan” (Saul Becker).

Ruotsissa heistä puhutaan nimellä barn som anhöriga eli lapset omaisina. Ruotsissa kaikista alle 18-vuotiaista

  • 17 %:lla on vanhempi, jolla on suuri riski sairastua psyykkisesti
  • 13 %:lla on vanhempi, jolla on vakava somaattinen sairaus
  • 7 %:lla on vanhempi, jota on hoidettu mielenterveyden sairauden tai päihderiippuvuuden takia.

Britanniassa ja Irlannissa on selvitetty, että 2–4 % kaikista alle 18-vuotiaista on nuoria omaishoitajia. Heille on myös useissa maissa kehitetty julkisia ja järjestöjen tukitoimia.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat nuorten omaishoitajien olevan tilanteessa, jossa

  • heillä on rooleja ja tehtäviä, joista yleensä vastaavat työpaikoilla aikuiset, koulutetut ammattilaiset
  • heidän rooliinsa liittyy riskejä
  • he eivät saa palkkaa ja säästävät sen vuoksi merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon varoja
  • nuoren omaishoitajan rooli ei pääty täysi-ikäisyyteen.

 

Professori Elizabeth Hansonin alustus Omaishoitajaliiton Jangsterit-hankkeen Nuoret hoivaajat näkyväksi -seminaarissa Helsingissä 6.10.2020.

Kouluterveyskysely 2019: Läheisen hoivaaminen on monen nuoren arkea

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn syyskuussa julkistetut tulokset vahvistavat oletusta, että perheenjäsenen tai muun läheisen ihmisen auttaminen ja hoivaaminen ovat arkea tuhansille suomalaisille nuorille.

Kyselyssä oli ensimmäistä kertaa mukana hoivatilannetta kartoittava kysymys ”Autatko tai hoidatko perheenjäsentäsi tai muuta läheistä ihmistä, jolla on esimerkiksi vakava sairaus, vamma tai joka on hyvin vanha?”.

Tuhannet hoivaavat päivittäin

Peruskoulun 8.–9. -luokkalaisista 3,0 prosenttia kertoi hoivaavansa päivittäin tai lähes päivittäin. Näillä luokilla vastaajia oli lähes 82 800, eli päivittäisiä hoivaajia oli noin 2 500. Vähintään viikoittain kertoi hoivaavansa 6,3 prosenttia vastaajista, eli noin 5 200 nuorta.

Päivittäin läheisiä hoivaavien prosenttiosuus on ammattioppilaitosten ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla on 2,8 sekä lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla 1,7.

Suomi ei poikkea kansainvälisessä vertailussa

Kyselyn hoivaa koskevat tulokset ovat linjassa muissa teollisuusmaissa tehtyjen tutkimusten kanssa, joiden mukaan 2-8 % kaikista alle 18-vuotiaista lapsista ja nuorista hoivaa tai kantaa huolta läheisistään. Alustavien havaintojen mukaan hoivaavilla ja ei-hoivaavilla nuorilla löytyy eroja hyvinvoinnissa.

Lisää tietoa kouluterveyskyselystä

Nuoret hoivaajat Ruotsissa

Agnes Lundström Ruotsin sosiaalihallituksesta kertoi ruotsalaisten kokemasta, alaikäisten antamaan hoivaan liittyvästä epämiellyttävyyden tunteesta. Heidät on yllättänyt ja hämmentänyt tieto, että noin 7 % 15-vuotiaista kertoo auttavansa ja hoivaavansa sairasta läheistään. Olemassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa tuen antamisen hoivatilanteessa oleville nuorille, mutta tuen tarpeiden tiedostamisessa on suuria puutteita.  ”Asian kieltäminen ei poista ongelman olemassaoloa”, totesi Lundström puheenvuorossaan.

Omista kokemuksistaan vaikeasti vammaisen veljen pikkusiskona ja hoivaajana kertoi Jessica Lerner. Sisarusten suhde on tiivis ja lämmin, mutta kasvuvuosia varjosti näkymättömyys ja taka-alalle jääminen perheessä. Jessica ei tiennyt, kenelle olisi voinut ajatuksistaan ja tunteistaan puhua, ja hän painotti voimakkaasti etenkin nuorten hoivaajien emotionaalisen ja vertaistuen tarpeita.

Lisätietoja konferenssista Jangsterit-hankkeen koordinaattori malla.heino@omaishoitajat.fi

Jessica Lerner veljensä sylissä, kuvakaappaus konferenssin sivuilta

Opinnäytetyö nuorista hoivaajista

Hämeen ammattikorkeakoulussa on valmistunut Sari Pyyhtiän ja Susanna Virjon (2019) opinnäytetyö
”Olispa joku joskus kysynyt meidän arjesta”: Tutkimus lapsen hyvinvoinnista ja tuen tarpeesta, kun vanhemmalla on vakava sairaus tai vamma.