Tutkimuksia ja raportteja

Omaishoitoon liittyviä tutkimuksia ja raportteja
Kaikki tiedostot ovat pdf-muodossa.

Tutkimuksia

2019

Kuntoutuksesta tukea omaishoitajien arkeen   Riikka Shemeikka, Sari Pitkänen, Timo Saarinen ja Mirkka Vuorento. Kela 2019

Omais- ja perhehoidon kehitys vuosina 2015–2018 – Päätelmät ja suositukset jatkotoimenpiteiksi  Anja Noro (toim.). Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 61/2018

2015

Työssäkäynti ja läheis- ja omaishoiva – työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen
Toim. Kaisa Kauppinen ja Mia Silfver-Kuhalampi. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:12.

2007

Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina (2,94 Mt)
Kalliomaa-Puha, Laura. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90.
Avainsanat: ennakoiva oikeus, kehittäminen, kotihoito, laki omaishoidon tuesta, oikeudellistaminen, omaishoito, sopimuksellisuus, sopimusoikeus, sopimukset, sosiaalioikeus

Väitöskirjoja

2016

Omaishoidon arki. Tutkimus hoivan sidonnaisuudesta (3 Mt)
Tikkanen, Ulla. Väitöskirja, Helsingin yliopisto
Avainsanat: omaishoito, sidoksellisuus, hoiva, arki, suhdemuodostelma, figurationaalinen sosiologia, visualisointi, vanhuspalvelut

2014

Hoidon menoja hillitsemässä. Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus (5,2 Mt)
Kehusmaa, Sari. Väitöskirja, Tampereen yliopisto
Avainasanat: vanhukset, kustannusvaikuttavuus, omaishoito, sosiaali- ja terveyspalvelu, kuntoutus

2010

Informaali hoiva sosiaalipoliittisessa kontekstissa (1,62 Mt)
Zechner, Minna. Väitöskirja, Tampereen yliopisto.
Avainsanat: hoiva, informaali hoiva, ylirajainen hoiva, hoivatutkimus, neuvottelut, sosiaalipolitiikka

2009

Sinusta kiinni. Tutkimus puolisohoivan arjen toimijuuksista (9,3 Mt)
Mikkola, Tuula. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.
Avainsanat: omaishoito, ikääntyneet, aviopuolisot, toimijuus, hoivatyö, arki, diskurssianalyysi, jäsenyyskategoria-analyysi, sosiaalinen konstruktionismi

2008

Lyhytaikaisen laitoshoidon reaalimalli vanhuksen kotihoidon osana (574 kt)
Salin, Sirpa. Väitöskirja, Tampereen yliopisto.
Avainsanat: perhehoitotiede, lyhytaikainen laitoshoito, omaishoitaja, huolenpito, selviytymismenetelmät, konkreettinen tuki, triangulaatio

2007

Negoatiating Helpful Action. A Substantive Theory on the Relationship between Formal and Informal Care(1,91 Mt)
Büscher Andreas. Väitöskirja, Tampereen yliopisto.

2004

Rakasta, kärsi ja kirjoita. Tutkimus dementoitunutta puolisoaan hoitaneiden naisten ja miesten hoitokokemuksesta (371 kt)
Kirsi, Tapio. Väitöskirja, Tampereen yliopisto.

Lisensiaatintöitä

2009

Yhteinen vastuumuuttuva työnjako. Uusi sosiaalinen sopimus ikääntyneiden hoivan järjestämisestä ( 807 kt)
Kuusinen-James, Kirsi. Lisensiaatintyö, Helsingin yliopisto.
Avainsanat: ikääntyneet, hoivatyö, vastuu, omaishoito, julkiset palvelut

2001

Rinnalla kulkien – vierellä kokien. Nimikkohoitaja keskivaikeasti tai vaikeasti dementoituneen henkilön ja häntä hoitavan omaisen tukena (24,20 Mt)
Viitakoski, Kaija. Lisensiaatintyö, Jyväskylän yliopisto.
Avainsanat: dementia, kotihoito, omaishoitaja, sosiaalinen tuki, nimikkohoitaja

Pro gradu -tutkielmia

2018

Arbete eller människorelation? Diskurser om närståendevård under social- och hälsovårdsreformen
Lehtola, Jennamaria. Ruotsin kielen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

 

2017

Omaishoitajien kokema kuormittuneisuus ja kaltoinkohtelu
Latomäki Mervi ja Runsala Eila. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Pro Gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto.

 

2015

Epävirallisen hoivan taloudelliset vaikutukset
Pitkänen, Visa. Taloustieteen pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Hoivaa tukeva teknologia työssäkäyvän omaishoitajan resurssina
Simanainen, Ritva. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Omaishoidon vapaaehtoinen tukityö Hämeenlinnassa ja Lahdessa
Järjestöt vahvistamassa aktiivista kansalaisuutta

Kalliokoski, Minna.Sosiaalityön pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopsto

2014

Tää on nyt meidän elämää. Aviopuolisosta omaishoitajaksi.
Kaivosoja, Anna. Pro Gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

2013

”VAIKKA MISSÄ OLIS NIIN SE ELÄMÄ PYÖRII SEN HOIDON YMPÄRILLÄ”
Etäomaishoitajien kokemuksia hoivasta

Hyvärinen Soili, Pro Gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikka/Sosiaaligerontologian linja. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Jyväskylän yliopisto

2011

Hoivaa miten taidat. Omaishoitajan arki ja toimijuus (781 kt)
Halonen, Ulla. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Avainsanat: omaishoitaja, omaishoiva, toimijuus, arki

2010

Omaishoitajien käsityksiä kotikuntoutusinterventiosta ja sen merkitys arjessa selviytymiselle (654 kt)
Sulanen, Jaana. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.
Avainsanat: omaishoitajuus, omaishoidon arki, omaishoidon tuki-interventiot

”Kurkistuksia omaishoivan arkeen”. Työikäisten omaishoitajien kokemuksia arjesta muistisairaiden omaistensa hoivaajina (858 kt)
Liikanen, Saija. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.
Avainsanat: omaishoitaja, hoiva, työikäinen, arki, dementia, palvelut ja tuki, kokemus, työ

Omaishoidon tuki omaishoitajan silmin. Tutkimus työikäisten vammaispuolen omaishoitajien tuen ja palveluiden tarpeesta (372 kt)
Lappalainen, Milla. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.
Avainsanat: omaishoidon tuen palvelukokonaisuus, vammaisen omaishoitajuus, kroonisesti sairaan omaishoitajuus, survey-tutkimus

Palveluseteli osana omaishoitoa. Eläkeikäisten omaishoitajien kokemuksia palvelusetelin vaikutuksista omaishoitoon (555 kt)
Korri, Heidi. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.
Avainsanat: omaishoitajuus, jaksaminen, palveluseteli, kokemus

Omaishoitajien kokemuksia puolison vuorohoidosta laitoksessa (577 kt)
Ylirinne, Anne. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Avainsanat: vuorohoito, omaishoito, omaishoitaja, omainen, tukeminen

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät (325 kt)
Eronen, Johanna. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Avainsanat: Alzheimerin tauti, omaishoitajat, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, kuormitus

2009

Omaishoitajien fyysinen kuormittuminen. Fyysisen aktiivisuuden teho ja työmäärä suhteutettuna fyysiseen suorituskykyyn (297 kt)
Hekkala, Satu; Puustinen, Kaisa. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Avainsanat: omaishoitaja, fyysinen aktiivisuus, kuormittuminen, MET, TWA-MET, MET

2008

Kotisaattohoidon edellytykset. Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä (1,11 Mt)
Ollikainen, Pirkko. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.
Avainsanat: saattohoito, kotisaattohoito, omaishoidon tuki

Omaishoito arjen kehyksissä (213 kt)
Heikkilä, Riitta. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.
Avainsanat: identiteetti, kehys, kehysanalyysi, omaishoito

2007

Kiertokoulu dementoituvasta läheisestään huolehtivan puolison tukipalveluna. Omaishoitajien kokemuksia Sopimusvuorisäätiön Kiertokoulu-projektista (436 kt)
Pietiläinen, Kati. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.
Avainsanat: dementia, Kiertokoulu-projekti, omaishoitaja, Sopimusvuorisäätiö, sosiaalinen tuki

2006

Ikääntynyttä läheistään hoitavan omaishoitajan terveys, hyvinvointi ja palvelujen käyttö (337 kt)
Siira, Heidi. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Avainsanat: ikääntyvä, läheinen, omaishoitaja, omaishoito, omaishoidon tukeminen

Yksinäisyyden ahdas piiri. Kuntoutuksen vastauksia omaishoitajien tuen tarpeisiin (309 kt)
Lönnbäck, Riitta. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.
Avainsanat: omaishoitaja, sosiaalinen tuki, kuntoutus

2002

Omaishoitajien käsityksiä omasta roolistaan iäkkäiden aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa (2,47 Mt)
Säynäjäkangas, Kirsimaria. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Avainsanat: aivohalvauspotilas, omaishoitaja, fysioterapia, fenomenografia, jaksaminen

Dementoitunutta läheistään hoitavan ikääntyneen omaishoitajan kokemus terveydestään ja sen tukemisesta (2,48 Mt)
Matilainen, Irmeli. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Avainsanat:

2001

Omaishoitajan työ ja sosiaalinen tuki (6,07 Mt)
Valkama, Sanna. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Avainsanat: vanhustyö, omaishoito, sosiaaliset verkostot, sosiaalinen tuki

Omaishoitajuuden päättymiseen ja iäkkään hoidettavan pysyvään laitossijoitukseen yhteydessä olevat tekijät (10,76 Mt)
Metso, Iiris; Mäkelä, Tina. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Avainsanat:

2000

Kotilomituspalvelu omaishoitajan ja dementoituneen läheisen kotihoidon tukena. Omaishoitajien kokemuksia kotilomituspalvelusta dementoituneen läheisen kotona hoitamisen arjessa (15,49 Mt)
Siivonen, Satu. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Avainsanat:

Omaishoitajien kertomuksia kuolevan hoidosta kotona (9,3 Mt)
Siirilä, Päivi.  Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Avainsanat: kuolema, omainen, omaishoitaja, kuolevan hoito, saattohoito

Avuntarve 75 vuotta täyttäneillä jyväskyläläisillä ja heidän saamansa apu (11,78 Mt)
Paajanen, Pirjo; Reivari, Leena; Lahti, Tuula. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Opinnäytetöitä

2019

”Olisipa joku joskus kysynyt meidän arjesta”: Tutkimus lapsen hyvinvoinnista ja tuen tarpeesta, kun vanhemmalla on vakava sairaus tai vamma.
Sari Pyyhtiä ja Susanna Virjo. Hämeen ammattikorkeakoulu, sosionomikoulutus.

2018

Kokemuksia päihdeongelmista omaishoitoperheen arjessa
Palvalin, Kristian ja Rantala, Elina. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitaja AMK. Hoitotyön koulutusohjelma.

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten kohtaamat päihdeongelmat omaishoitoperheessä
Malm, Emmi ja Nieminen, Iida. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitaja AMK. Hoitotyön koulutusohjelma.

Omaishoitajuuteen liittyvät kuormittavuustekijät ja omaishoitajien päihteiden käyttö
Lehti, Ida Pauliina. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitaja AMK. Hoitotyön koulutusohjelma.

2017

MISSÄ VAIHEESSA JOKU KYSYY MITEN SINÄ JAKSAT? Omaishoitajien kokemuksia arjesta
Pitkäniitty, Tanja 2017. Opinnäytetyö, sosiaalialan koulutusohjelma,  sosionomi (AMK). Tampereen ammattikorkeakoulu.

Vertaistuki Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n tuetuilla lomilla
Moilanen, Liisa. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen. Opinnäytetyö.

2014

Ansiotyö ja omaishoito – Työssäkäyvien omaishoitajien ja työnantajien kokemuksia ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista tukevista keinoista Etelä-Savon alueella
Nykänen, Mari. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK).

Geronteknologian mahdollisuudet etäomaishoidossa
Nieminen, Kiira ja Seere, Anniina. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitaja YAMK, Terveydenhoitaja YAMK. Sosiaali-ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Erityislapsen omaishoitoperheen voimavarat ja tuen tarpeet
Hämäläinen, Jenna ja Koivisto, Krista. Saimaan ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta. Sosiaalialan koulutusohjelma

2013

Omaishoitajien jaksaminen ja tuen tarve Etelä-Karjalan alueella
Koskimäki, Erja, opinnäytetyö. Saimaan ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Terveyden edistämisen koulutusohjelma.
Johtamisen suuntautumisvaihtoehto
Avainsanat: omaishoito, jaksaminen, tuen tarve

2012

Palvelujen kehittäminen lapsen tai nuoren omaishoitajan jaksamisen näkökulmasta.(361kt)
Niukkala Katariina, opinnäytetyö.Ylempi ammattikorkeakoulu, sosiaaliala. Tampereen ammattikorkeakoulu.
Avainsanat: omaishoitajuus, lapset, nuoret, jaksaminen, asiakaslähtöisyys.

2011

”Eletään yhdessä”. omaishoitajavalmennuksen vaikutus omaishoitajan arkeen. (452kt)
Susanne Willman. Satakunnan ammattikorkeakoulu, vanhustyön koulutusohjelma.
Asiasanat: Omaishoito, omaishoitajavalmennus, teemahaastattelu, omaishoitaja, OVET-hanke

Erityislapsen omaishoitajan kokemuksia arjen ristiaallokossa (1 096 kt)
Lindqvist, Lea. Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki.

”Koska se on  mun äiti”. Venäjältä paluumuuttaneiden äitiään hoitavien omaishoitajien hyvinvointi
(278 kt)
Hyvönen, Heidi. Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Avainsanat: kvalitatiivinen tutkimus, paluumuuttajat, omaishoitajat, vanhukset, hyvinvointi

Ergonomiaohjausta omaishoitajille (1,08 Mt)
Lehtinen, Juho. Opinnäytetyö, Satakunnan ammattikorkeakoulu.
Avainsanat: omaishoito, ergonomia, potilassiirrot

2010

Omaisten kokemuksia etäomaishoitajana toimimisessa. Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa (3,25 Mt)
Laitinen, Päivi. Opinnäytetyö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Avainsanat: etäomaishoitaja, formaali hoiva, informaali hoiva, huolenpito, sisällönanalyysi

Ikääntyvä omaishoitoperhe ja seksuaalisuus. Ohjeistusta omaishoitajaryhmien ohjaajille (453 kt)
Manninen, Taimi. Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Avainsanat: toiminnallinen opinnäytetyö, ikääntyminen, omaishoito, seksuaalisuus

2009

”Sydämeni siivet” ‒ omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen (641 kt)
Tasala, Lea. Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu.
Avainsanat: omaishoitaja, omaishoito, hyvinvointi, tarpeet

Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta (468 kt)
Leinonen, Kirsi. Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu.
Avainsanat: terveyden edistäminen, ikääntyminen, omaishoito

2007

Omaishoitajaloman vaikutus jaksamiseen (182 kt)
Ylikoski, Kaisu. Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Avainsanat: omaishoitajat, jaksaminen, vertaistuki, kvantitatiivinen tutkimus

Ideaopas ikääntyvien puoliso-omaishoitajien jaksamisen tukemiseen (791 kt)
Salomaa, Aino. Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Avainsanat: omaishoito, omaishoitajat, avopuolisot, aviopuolisot, empowerment, jaksaminen, opas

Selvityksiä ja raportteja

2019

Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen – Selvityshenkilön raportti

Laura Kalliomaa-Puha. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 60/2018.

2017

Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymiseen (pdf) (12.4.2017). Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) määrärahalla toteutetun selvityksen ovat laatineet yhteistyössä Kuntoutussäätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Omaishoitajaliitto.

2011

Kehittämishanke muutosvoimana vanhustyössä (2 Mt)
Niiniö, Hannele; Putkonen, Päivi (toim.). Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 42.

2009

Sotiemme veteraanien terveys ja toimintakyky. Veteraaniprojekti 2004 raportti (2,75 Mt)
Laatikainen, Tiina et al. Terveyden ja hyvinvoinnin  laitos, Raportti 26.
Avainsanat: sotaveteraanit, rintamaveteraanit, terveys, toimintakyky, kuntoutus, palvelujen tarve, seurantatutkimus

Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa (529 kt)
Laatikainen, Tanja. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 66.
Avainsanat:

2007

Omaishoidon tuki sosiaalipalveluna. Selvitys omaishoidon tuesta ja sen vaihteluista 1994–2006 (440 kt)
Voutilainen, Päivi; Kattainen, Eija; Heinola, Reija. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 28.
Avainsanat: avopalvelut, etuudet, omaishoitajat, omaishoito, sosiaalipalvelut

2006

Hoitaahan ne joka tapauksessa. Selvitys omaishoidon tilanteesta 2006 (pdf 2 382 kt)
Selvitys vuoden 2006 lakiuudistuksen vaikutuksista.