STM: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2018

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedote 29.11.2017

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2018 lukien

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Vuodelle 2018 vahvistettu palkkakerroin on 1,391.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2018 lukien 392,57 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 785,14 euroa kuukaudessa.

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2018 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2018 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 0,14 prosentin korotusta vuoteen 2017 verrattuna.

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 1.8.2011 alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 0,14 prosentin korotus tehdään 1.1.2018 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Riitta Saksanen, puh. 0295 163 680, etunimi.sukunimi@stm.fi

1.1.2018 alkaen

Neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, puh. 0295 163 405, etunimi.sukunimi@stm.fi