Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutokset vuonna 2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) muutokset (1201/2020) tulivat pääosin voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat muutokset tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu koskemaan aina kalenterivuotta. Asiakasmaksulain muutoksien tarkoituksena on laajentaa terveyspalvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistaa maksuja. 

Alle on lyhyesti koottu keskeisiä uudistuksen myötä tulleita muutoksia. 

Kotihoito, kotisairaanhoito ja tavallinen palveluasuminen 

Maksut määräytyvät seuraavasti: 

 • Palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyky ja perheen koko vaikuttavat maksun määrään. Maksu pohjautuu aina palvelupäätökseen kirjattuihin tarpeen mukaisiin palveluihin.  
 • Lakiin on sisällytetty taulukko, jonka mukaisia enimmäismaksuprosentteja ei saa ylittää. 
 • Asiakassuunnitelmaan sisälletyistä tukipalveluista saa periä kohtuullisen maksun. 

Ympärivuorokautisen palveluasumisen maksut 

Ns. Tehostetun palveluasumisen maksut määräytyvät seuraavasti: 

 • Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan sekä hänen mahdollisen puolisonsa nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. 
 • Tietyin laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin maksu voi määräytyä myös puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan.  
 • Puolisoilla maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Tällöinkin tuloista tulee ensin tehdä laissa säädetyt vähennykset.  

Lähtökohtaisesti asiakkaalle tulee jäädä omaan käyttöön 15 prosenttia tuloista ja puolisoille 57,5 prosenttia tuloista. Lisäksi laissa on säädetty asiakkaalle jätettävästä ns. vähimmäiskäyttövarasta, joka on tehostetussa palveluasumisessa vähintään 164 euroa kuukaudessa. Asiakkaalle tulee jäädä omaan käyttöön vähimmäiskäyttövara myös silloin, jos maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen tulojen perusteella. 

Pitkäaikainen perhehoito ja pitkäaikainen laitoshoito 

Määräytyy asiakkaan ja mahdollisen puolison nettokuukausitulojen mukaan. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Tietyin laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin maksu voi määräytyä myös puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan. Puolisoilla maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Tällöinkin tuloista tulee ensin tehdä laissa säädetyt vähennykset.  

Lähtökohtaisesti asiakkaalle jää omaan käyttöön 15 prosenttia tuloista ja puolisoille 57,5 prosenttia tuloista. Laissa on säädetty asiakkaalle jätettävästä ns. vähimmäiskäyttövarasta. Kunnan tulee huolehtia siitä, että asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövara, joka on perhehoidossa vähintään 164 euroa kuukaudessa sekä laitoshoidossa vähintään 110 euroa kuukaudessa. Asiakkaalle tulee jäädä omaan käyttöön vähimmäiskäyttövara myös silloin, jos maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen tulojen perusteella. 

Maksuttomat terveyspalvelut 

Maksuttomiin terveyspalveluihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat palvelut: 

 • Sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanottokäynnit. 
 • Perusterveydenhuollossa avohoitona järjestetty mielenterveystyö, kuten sarjahoitona annetut psykoterapiajaksot. 
 • Maksua ei saa periä mm. sellaisesta lääkärintodistuksesta tai -lausunnosta, joka tarvitaan asiakkaan hoidon tai kuntoutuksen saamiseksi. 
 • Alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit.  

Maksukatto 

Maksukattoa on laajennettu ja selkeytetty. Asiakkaan tulee jatkossakin seurata maksukaton täyttymistä. Maksukaton euromäärä säilyy nykyisellä tasolla (683 euroa v. 2021). 

Maksukattoa koskevat esimerkiksi seuraavat maksut: 

 • Suun terveydenhuoltoa (tutkimus ja hoito) 
 • Tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon maksut (huom. ei koske kotipalvelun ja kotihoidon maksuja) 
 • Yksittäiset terapiat 
 • Toimeentulotuesta maksetut maksut 

Maksujen perimättä jättäminen 

Asiakasmaksulaki korostaa maksujen huojentamisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta tiedottaa asiakasta maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta. Tavoitteena on, etteivät asiakkaat joudu turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. 

Lähde ja lisätietoa Kuntaliitto.fi.

 

Päivitetty 13.10.2021