Opastava-hanke

Opastava-hanke on päättynyt keväällä 2017.

Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina. Opastava-hankkeen loppuraportti.

Opastava-hanke (2012-2016) oli Omaishoitajaliiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin toteuttama hanke, joka toi omaishoitoperheiden kokemusasiantuntijuuden mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen rakentamalla omaishoitoperheiden, järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä. Hanketta rahoitti RAY.

Omaishoitoperheiden palvelujen kehittäminen tarpeita vastaavaksi edellyttää, että erilaisissa omaishoitotilanteissa elävien henkilöiden tarpeet tunnistetaan ja omaishoitajilla on mahdollisuus itse vaikuttaa siihen millaisia palveluja heille tarjotaan.

Tehokkaiden ja vaikuttavien palveluiden kehittämiseksi tarvitaan toimivia tapoja ottaa asiakas mukaan palveluiden kehittämiseen. Sen lisäksi tarvitaan uudenlaisia keinoja, joilla eri omaishoidon toimijoiden, niin yhdistysten kuin palveluntarjoajienkin, osaaminen huomioidaan palveluita kehitettäessä.

OPASTAVA-HANKKEEN TAVOITTEET

Omaishoitajat ja yhdistykset kehittävät palveluita julkisen sektorin kumppaneina

  • Omaishoitajien kokemustieto on palveluiden kehittämisen perusta.
  • Omaisyhdistysten asiantuntemus huomioidaan ja ne osallistuvat palveluiden kehittämiseen.
  • Julkisilla palveluntarjoajilla ja omaisyhdistyksillä on toimivia tapoja kehittää palveluita yhteistyössä.

Omaishoitoperheiden palveluvalikoima on täydentynyt heidän tarpeitaan vastaavilla palveluilla ja ratkaisuilla

  • Kehittämisyhteistyö johtaa uusien, entistä asiakaslähtöisempien palveluiden ja ratkaisujen syntyyn.
  • Kehittämisyhteistyö johtaa valmiuteen ottaa uusia, entistä asiakaslähtöisempiä palvelumalleja osaksi palvelutarjontaa.

Opastava-hankkeessa edettiin

OPASTAVA-HANKKEEN TOIMINTA JA TULOKSET

Palvelumuotoilun avulla työkaluja omaishoitajien ohjaamiseen ja kohtaamiseen

Tampereen pilotissa etsittiin palvelumuotoilun keinoin ratkaisuja omaishoitoperheiden esille nostamiin palvelutarpeisiin. Asiakkaiden, yhdistystoimijoiden ja ammattilaisten yhteistyönä kehitettiin ja testattiin ratkaisuja, joilla omaishoitotilanteiden varhaista tunnistamista sekä omaishoitajien kohtaamista ja ohjaamista voidaan tukea. Omaisten infoiltojen ja ammattilaisten koulutusten lisäksi laadittiin mm. omaishoitajia työssään kohtaaville ammattilaisille Testaa oletko omaishoitaja -itsearviointikortit ja Tunnista omaishoitaja -opas sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille helpottamaan omaishoitotilanteiden tunnistamista.

Yhdessä kehittämisen työkalupakki

Yhdessä kehittämisen käytännön menetelmiä koottiin työkalupakkiin, joka on tarkoitettu avuksi omaishoitajien, yhdistystoimijoiden ja palveluntarjoajien yhteiseen palvelusuunnitteluun.  Sen avulla voidaan kerätä tietoa asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeista sekä ideoida ratkaisuja palveluiden parantamiseksi.

Työkalut:

Lue lisää Tampereen pilotista.

Omaishoidon asiakasraati

Omaishoitajien äänitorveksi perustettiin Turkuun vuonna 2014 omaishoidon asiakasraati. Omaishoitajista, yhdistystoimijoista ja viranhaltijoista koostuva raati vaikutti konkreettisesti ensimmäisellä toimikaudellaan ainakin kahden Turun kaupungin palvelu-uudistuksen toteutumiseen ja avasi omaishoitajille kanavan vaikuttaa. Kehittämistyö toi myös yhdistystoimijoille uusia yhteistyömahdollisuuksia ja ideoita oman toiminnan kehittämiseen. Raadin toiminta jatkuu Turussa edelleen paikallisin voimin.

Pilottiraportti: Turun asiakasraatiraportti

Toimintamalli: Omaishoitajien asiakasraadin toimintamalli

Lue lisää Turun pilotista.

Kokemusarviointi lyhytaikaishoidon palvelujen kehittäjänä

Opastava-hankkeen Porin pilotissa selvitettiin omaisten kokemuksia lyhytaikaishoitopalveluiden laadusta ja omaisyhteistyöstä kahdessa lyhytaikaishoitopaikassa. Kokeilussa vapaaehtoiset omaishoitajat toimivat asiantuntijakehittäjinä osallistuen aktiivisesti selvitysten suunnitteluun ja toteutukseen. Selvitykset nostivat esille paitsi omaisten tyytyväisyyden hoitopaikkojen palveluihin, myös kehittämistarpeita ja käytännön ideoita, joiden avulla hoitopaikkojen palveluja aiotaan kehittää.

Pilottiraportit

Lue lisää Porin pilotista.

eReissuvihko –Käyttäjälähtöisellä suunnittelulla tarpeita vastaavia sähköisiä palveluja

Kuopion pilotin tuloksena syntyi eReissuvihko, sähköisen palvelun prototyyppi lyhytaikaishoidon toteutuksen seurantaan sekä tiedon ja kokemusten vaihtamiseen omaishoitoperheiden ja lyhytaikaishoidon henkilökunnan välillä. eReissuvihko suunniteltiin ja testattiin yhdessä omaishoitoperheiden, lyhytaikaishoidon henkilökunnan ja yhdistystoimijoiden kanssa. Yhdessä kehittämisellä eReissuvihon sisältö saatiin vastaamaan omaishoitoperheiden tarpeita.

Työkalu: eReissuvihko, esite

Pilottiraportti: eReissuvihko, Kuopio_ raportti

Lue lisää Kuopion pilotista.

Lisätietoja: Merja Purhonen, järjestöpäällikkö
ja Opastava-hankkeen www-sivut