Omaishoito näkyy tapaturmien ehkäisyn ohjelmassa

Omaishoito on kirjattu esiin sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa Turvallisesti kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys kustannuksista.

Ohjelmassa omaishoito käsitetään laajasti, eli siinä tarkoitetaan sekä virallisia sopimusomaishoitajia että kaikkia niitä muita omaisia, läheisiä ja vapaaehtoisia, jotka auttavat avun tarpeessa olevia henkilöitä turvallisen arkielämän varmistamisessa.

Ohjelman tavoitteena on, että omais- ja perhehoitajina toimivien turvallisuustietoja ja -taitoja vahvistetaan, jotta avun tarpeessa olevien henkilöiden turvallisuus varmistetaan sekä hoitajina toimivien omaa jaksamista tuetaan.

Ohjelmaan on kirjattu lukuisia toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Toimenpiteissä linjataan muun muassa, että turvallisuuden edistäminen liitetään osaksi kuntien ja järjestöjen omais- ja perhehoitajien valmennusta, ohjausta ja koulutusta.

Lisäksi toimenpiteissä kehitetään omaishoitoon sopivaa lisämateriaalia muun muassa kaatumistapaturmien ehkäisystä, oikeasta ravitsemuksesta, päihteiden käytön puheeksi otosta, oikeasta lääkkeiden annostelusta, apuvälineistä ja teknologian käytöstä.

 

Julkaistu 9.12.2020