Omaishoitajaliitto vaatii: Omaishoitovapaan ansionmenetys korvattava

Perhevapaauudistuksessa on otettava kattavammin huomioon omaishoitajien tarpeet, jotta EU:n Työelämän tasapaino -direktiivin henki toteutuu sekä voidaan aidosti edistää ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista. Työn ohessa läheisestään huolehtii noin 750 000 suomalaista.

Marinin hallitus esittää direktiivin edellyttämät muutokset perhevapaauudistuksessa. Direktiivi hyväksyttiin vuonna 2019 ja on toimeenpantava 2.8.2022 mennessä. Omaishoitajaliiton mukaan lakiesitys ei edistä työikäisten omaishoitajien tasa-arvoa riittävästi, vaan hyödyt kohdistuvat heille, jotka ovat voineet jo aiemmin yhdistää työtä ja läheisen auttamista. Direktiivin edellyttämiä muutoksia on tulkittu tavalla, joka tuo omaishoitajan arkeen vain vähän helpotusta.  

Esitys kaventaa omaishoitajan määritelmää 

Merkittävää uudistuksessa on omaishoitoon liittyvä subjektiivinen oikeus viiden päivän työvapaaseen, ns. omaishoitovapaaseen, läheisen avuntarpeen vuoksi. Vapaaoikeus on kuitenkin muotoiltu omaishoitajille epäedullisesti. Se on rajattu hoivaan, joka kohdistuu lähiomaiseen tai työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvaan henkilöön, kuten puolison lapsiin. Siksi moni omaishoitaja – jopa kunnan kanssa sopimuksen tehnyt – on jäämässä ilman oikeutta tähän uuteen vapaaseen.  

Suomessa omaishoito on käsitetty, esimerkiksi eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön mukaisesti, laajempana sukulais- tai läheissuhteena, jota määrittää luottamus, yhteenkuuluvuus ja vapaaehtoisuus. Oikeus vapaaseen tulee säätää tämän käytännön mukaiseksi. 

Omaishoitovapaa korvattava  

Palkattomana tai korvauksettomana omaishoitovapaa ei edistä tasa-arvoa. Naisvaltaisilla, suorittavan työn matalapalkka-aloilla sen käyttö on usein mahdotonta taloudellisista syistäMonet paremmin ansaitsevat, yleisemmin asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt voivat jo nyt hyödyntää työelämän joustoja kuten liukuvaa työaikaa tai etätöitä. 

Omaishoitajaliitto esittää, että ansionmenetys tulee korvata Ruotsin saattohoitovapaan tapaan sairausvakuutuksesta, nykyisen erityishoitorahan mukaisesti. Keino olisi reilu sekä omaishoitajille että työnantajille. 

Monet työssä käyvät omaishoitajat pelkäävät epäsuotuisaa kohtelua tai syrjintää työpaikalla, jos oma omaishoitotilanne tulee esille.Työsyrjintää ehkäisevät keinot edistävät avoimuutta ja omaishoitajan kokemusten esille tuomista tavalla, joka auttaa löytämään kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja. Ansiotyön ja omaishoidon mahdollisuuksien lisääminen luo tulevaisuuden hoivan ratkaisuja ikääntyvässä yhteiskunnassa. 

Lisätietoja 

Puheenjohtaja Sari Raassina, sari.raassina@gmail.com, puh. 050 523 2808
Projektipäällikkö Miika Kataja, miika.kataja@omaishoitajat.fi, puh. 040 718 4156 

Julkaistu 23.4.2021