Omaishoitajaliiton kannanotto työttömyysturvan aktiivimalliin

Omaishoitajaliitto toteaa työttömyysturvan aktiivimallista, että se tarjoaa työttömälle mahdollisuuden tukea lähipiirissään elävää omaishoitajaa ja samalla omaishoitajalle mahdollisuuden vapaaseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) TE-toimistoille lähettämä ohje:

Vuoden 2018 alusta voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli, joka lähtökohtaisesti koskee kaikkia työttömyysetuuden saajia, ei tuonut muutoksia siihen, miten TE-toimisto arvioi omaishoidon työllistävyyden pää- tai sivutoimisuutta. Muutosta ei tullut myöskään siihen, miten tämän arvioinnin lopputulos vaikuttaa oikeuteen saada työttömyysetuutta.

Kuten ennen aktiivimallin voimaan tuloakin, päätoimisesti työllistyväksi katsotulla omaishoitajalla (työllistyy päätoimisesti omassa työssään) ei ole lainkaan oikeutta työttömyysetuuteen ansio- tai peruspäivärahana taikka työmarkkinatukena.

  • Koska aktiivimalli koskee työttömyysetuuden saajia,  ja koska tässä tilanteessa henkilö ei saa työttömyysetuutta, päätoimisesti omassa työssään työllistyvä omaishoitaja ei lainkaan ole aktiivimallin mukaisen seurannan piirissä aikana, jona työllistymistä koskeva arvio on voimassa.

Jos omaishoitajana toimiminen katsotaan sivutoimisesti työllistäväksi, työttömyysetuutta voidaan maksaa. Yleensä työttömyysetuutta saava on aktiivimallin piirissä, ja häneltä edellytetään laissa määriteltyä määrää toimintaa, jotta etuus voidaan maksaa täytenä. Tähän kuin kuitenkin eräitä poikkeuksia, joista yksi koskee juuri omaishoitajuutta.

  • Omaishoitajia koskee poikkeus silloin, kun kyse on toimeksiantosuhteen perusteella tapahtuvasta omaishoidosta.
  • Toimeksiantosuhteen perusteella työskentelevää omaishoitajaa tai vastaavalla tavalla sijaisena työskentelevää aktiivimalli ei koske lainkaan.
  • Omaishoitajuus ei siis ole laissa tarkoitettua aktiivisuutta, mutta tällaiseen henkilöön ei sovelleta aktiivimallia aikana, jona toimeksiantosuhde on voimassa.
  • Kun malli ei koske tällaista työttömyysetuuden saajaa, lopputulos on, että mallin mukaista aktiivisuusvelvoitetta ei tarvitse muulla toiminnalla täyttää.

Työttömyyskassoille annetussa soveltamisohjeessa on erikseen nostettu esiin työsopimustilanteet siksi, että käytännön työssä on ilmeisesti noussut esiin tilanteita, joissa työsopimuksessa henkilön tehtävä on nimetty omaishoitajuudeksi. Jos työttömyysetuuden saajan kanssa on tehty työsopimus, jossa henkilön tehtävä nimetään omaishoitajan työksi tai omaishoitajan sijaistamiseksi/sijaisuudeksi (eli ei siis itse varsinaisen omaishoidosta tehdyn sopimuksen mukainen sijainen), kyse on aktiivimallin mukaisesta palkkatyöstä. Tätä palkkatyötä tekevän työttömyysetuuden saajan kohdalla aktiivimallia sovelletaan normaalin pääsäännön mukaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antaa soveltamisohjeensa työttömyyskassoille, ja se on tarkoitettu työvälineeksi työttömyyskassojen toimeenpanotehtävän hoitamisessa. Kansaneläkelaitos on myös ollut mukana ohjeiden valmistelutyössä.