Omaishoitaja, tarkista verotuksesi perusteena olevat tiedot nyt

Avoin kukkaro, josta tulee ulos eurokolikoita.Verottaja lähettää näinä aikoina verovelvollisille esitäytetyn veroilmoituksen vuodelta 2020. Mahdolliset korjaukset tulee toimittaa verohallintoon joko 4.5., 11.5. tai 18.5.2021. Eräpäivän näet omasta veroilmoituksestasi.

Omaishoitajan kannattaa tarkistaa, onko hänellä mahdollisuus tehdä verotuksessaan vähennyksiä.

 

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voi saada kotitaloustyöstä, jota teettää kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Kotitalousvähennys on enintään 2 250 euroa vuodessa (2020). Vähennyksen omavastuu on 100 euroa.

Kotitalousvähennystä ei saa hoiva- ja hoitotyöstä, johon saa omaishoidon tukea tai jota terveydenhoitopalvelut tuottavat arvonlisäverottomasti.  Lisätietoa kotitalousvähennyksestä verohallinnon verkkosivuilla.

 

Tulonhankkimiskulut, kuten työhuonevähennys

Kotona työskentelevä verovelvollinen saa vähentää tulonhankkimismenoina esimerkiksi työhuoneesta aiheutuneet kulut.

Ainakin osa omaishoitajista on onnistunut saamaan verotuksessaan työhuonevähennyksen. Perusteena vähennysoikeudelle voi käyttää sitä, että työnantaja ei ole järjestänyt työpistettä tai -huonetta työpaikalle (kotiin) ja työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä.

Perusteena voi lisätä myös esimerkiksi sen, että hoitotyössä tarvitaan apuvälineitä ja hoitotarvikkeita, niille tarvitaan tilaa. Lisäksi voi mainita, että omaishoitoon liittyvien asioiden hoito vaatii kirjallisia töitä ja yhteydenottoja. Muun muassa hakemuksia, selvityksiä ja tilityksiä voi joutua laittamaan moneen suuntaan.

Työhuonevähennysten yhteismäärä voi olla enintään 450 euroa verovuodessa, jos verovelvollinen ei esitä selvitystä suuremmista kustannuksista. Lisätietoa tulonhankkimiskuluista verohallinnon verkkosivuilla.

 

Omaishoidosta aiheutuvat lisäkustannukset

Jos omaishoitaja ei asu hoidettavan luona, hänelle voi aiheutua matkakustannuksia käynneistä hoidettavan luona.

Tällaiset kustannukset omaishoitaja voi vähentää verotuksessa asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen kustannuksina tuloverolain 93 §:ssä säädetyin rajoituksin. Lisätietoa matkakustannusten vähentämisestä verohallinnon verkkosivuilla.

 

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi saada harkinnanvaraisesti esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden perusteella.

Mahdollisuuteen saada vähennys vaikuttavat koko vuoden toteutuneet tulot – myös verovapaat tulot sekä muiden perheenjäsenten eli puolison ja alaikäisten lasten tulot ja varallisuus.

Vähennyksen voi saada pelkkien suurten sairauskulujen perusteella, jos perheenjäsenten yhteenlasketut sairauskulut ovat vähintään 700 euroa vuoden aikana ja sairauskulut ovat samalla vähintään 10 % puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä (kaikki tulot, joista on vähennetty tulonhankkimiskustannukset). Sairauskuluja ei voi vähentää verotuksessa.  Vähennys on enintään 1 400 euroa. Lisätietoa veronmaksukyvyn alentumisvähennyksestä verohallinnon verkkosivuilla.

 

Verohallinnon ohjeistus omaishoitajille menojen vähentämisen perusperiaatteista www.vero.fi -sivustolla 30.4.2020

 

Julkaistu 14.4.2020
P
äivitetty 17.2.2021: korjattu palautuspäivämäärä, kotitalousvähennyksen enimmäismäärä ja linkki verohallinnon ohjeistukseen veronmaksukyvyn alentumisvähennykseen.