Työttömyys

Millaisia asioita työttömän omaishoitajan tulee huomioida? Miten työttömyysturva toimii omaishoitotilanteissa?    

Alla olevien otsikkojen kautta löydät tietoa ja käytäntöjä omaishoitajan työttömyysturvasta.  

Yleistä omaishoitajan työttömyysturvasta

Oikeus työttömyysturvaan ja työttömyysetuuksiin määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti (Työttömyysturvalaki 1290/2002) .   

Työttömyysturvaan on oikeutettu työikäinen henkilö, joka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Työttömyysturvan saanti edellyttää, että hakija on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä.

Omaishoitajan on selvitettävä käytettävissä oloaan TE-toimistolle. Kokoaikatyön hakeminen on ehdoton edellytys työttömyysetuuden saamiselle myös omaishoitajien kohdalla.

Omaishoito ei automaattisesti estä työttömyyskorvauksen myöntämistä, mutta omaishoitajan täytyy osoittaa olevansa työmarkkinoiden käytettävissä. Jos kyse on ympärivuorokautisesta tai kokopäiväisestä läheisen hoidosta, ei kokoaikatyön vastaanottamisen ole yleensä katsottu olevan mahdollista.

Omaishoitajan on selvitettävä TE-toimistolle, miten läheisen hoito järjestetään hänen mahdollisen työssäkäyntinsä aikana. Sijaishoitojärjestelyt ja omaishoitajan antaman hoidon määrä on syytä kirjata selvästi omaishoidon tukisopimukseen kuuluvaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.    

Mikäli työttömyysetuuden myöntämisen perusteet täyttyvät, omaishoidon tuki ei vaikuta peruspäivärahan tai ansiopäivärahan määrään. Työttömyysetuus ei estä omaishoitopalkkion maksamista täysimääräisenä.

Lisätietoja työttömyysturvaan liittyvistä kysymyksistä saa TE-toimistoista, ammattiliitoista, työttömyyskassoista ja Kelasta.

Kuinka työttömänä omaishoitajana pääsisin ansiotyöhön?

Tutkimusten mukaan pienikin määrä ansiotyötä omaishoitotehtävän ohella edistää omaishoitajan hyvinvointia ja parantaa taloudellista tilannetta. Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittaminen edistää omaishoitajan suoriutumista molemmissa. Työllistymisen edistämiseksi kannattaa esimerkiksi

 • ylläpitää työmarkkinavalmiuksia
 • kysyä, voiko lähipiiri tukea työllistymistavoitteessa
 • selvittää, miten omaishoidon palvelujärjestelmä voi tukea
 • hyödyntää työelämän joustomahdollisuuksia
 • käyttää TE- toimiston työllistymispalveluita

Työmarkkinavalmiudet tarkoittavat esimerkiksi opiskelua sekä ammatillisen osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä, osaamisen markkinointitaitoja sekä hyvinvoinnista ja kunnosta huolehtimista. Omaishoitokokemus lisää osaamista, mitä voi hyödyntää työnhaussa. Sinulle on voinut kertyä monenlaisia taitoja, kun olet hoitanut läheistäsi, huolehtinut hänen asioistaan, koordinoinut eri palveluita ja eri tahojen kanssa sekä saanut monenlaista kokemusta palvelujärjestelmästä.

Lähipiirisi voi auttaa, kun mietit työllistymistäsi. Heiltä voi saada hyviä vinkkejä ja ehkä he myös voisivat toimia läheisesi hoidon tilapäisjärjestelyissä.

Asioidessasi viranomaisten kanssa kannattaa ottaa työssäkäynnin mahdollisuus esille aina, kun käsittelet läheisesi hoitoa. Voit myös itse pyytää tilanteen päivitystä, jotta sinulla olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä. Ehkä joku tai jotkut seuraavista suunnitelmista koskevat tilannettasi:

 • Omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma
 • Asiakassuunnitelma tai palvelusuunnitelma
 • Vammaispalvelujen palvelusuunnitelma
 • Erityishuolto-ohjelma (erityisesti kehitysvammaiset)
 • Kuntoutussuunnitelma
 • Asumisen suunnitelma
 • Koulunkäynnin suunnitelmat HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.)

Työttömänä omaishoitajana sinun kannattaa hoitaa asiointisi TE-toimistoon huolella ja tehdä yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa työllistymissuunnitelma, jonka sisältö pitää räätälöidä sinun tilanteeseesi sopivaksi. Kerro rohkeasti toiveesi ja pyydä selvitys kaikista työllistymisen vaihtoehdoista mukaan lukien työvoimapoliittiset toimenpiteet, kuten harjoittelu, koulutukset, tukityöt jne. Työvoimapoliittisen toimenpiteen voi lopettaa, jos saa palkkatöitä, siirtyy ammatilliseen koulutukseen tai sopii muutoin asiasta työvoimaviranomaisen kanssa.

Menetänkö omaishoidon tuen, jos menen töihin?

Menettääkö omaishoitopalkkion tai pieneneekö palkkio, jos aloittaa ansiotyössä?

Lähtökohtaisesti omaishoidon tukeen kuuluu hoitopalkkio ja tarvittavat palvelut hoidettavalle läheiselle ja omaishoitajalle. Hoitopalkkiota ei voida automaattisesti alentaa tai omaishoidon tuen hakemusta hylätä yksinomaan sen vuoksi, että hoitaja ei osallistu kokoaikaisesti hoidettavan hoitoon. Tällöin tulee selvittää ne syyt, jotka mahdollistavat esimerkiksi hoitajan ansiotyön tai miten se vaikuttaa annettavaan hoitoon

Omaishoito syynä työttömyyteen, menetänkö työttömyysturvani?

Työvoimaviranomainen pyytää työttömäksi ilmoittautuneelta aina selvityksen, jos työn päättyminen on johtunut omasta pyynnöstä tai omasta syystä.

Jos omaishoito aiheuttaa työttömyytesi, sinun tulee kertoa tilanteestasi avoimesti työvoimaviranomaiselle, joka pyytää asiasta kirjallisen selvityksen.

Jos työttömällä ei ole ollut pätevää syytä irtisanoutumiseen työstä, hänelle tulee työn päättymisestä alkaen 45 päivän karenssi (ennen kolme kuukautta, 2.5.2022 alkaen 45 päivää), jona aikana hänellä ei ole oikeutta työttömyysturvaan.

Pätevä syy irtisanoutumiseen voi olla esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisen toteama terveydellinen syy. Omaishoito ei ole työttömyysturvan tarkastelussa yleensä ollut pätevä syy irtisanoutumiseen. Jos se olisi, niin silloin selvitettäisiin, onko omaishoitajuus esteenä kokoaikatyön hakemiselle tai vastaanottamiselle. Jos omaishoito on näihin esteenä, ei voi saada työttömyysturvaa.    

Jos omaishoito aiheuttaa työttömyytesi ja menetät työttömyysturvan määräajaksi tai kokonaan, ja jos koet, että irtisanoutumisesi johtui puuttuvista tai huonosti toimivista palveluista läheisellesi:  

a) keskustele kunnan viranomaisten kanssa läheisesi hoitoon tarvittavista palveluista, jolloin sinulla olisi mahdollisuus tarkistuttaa uudelleen oikeutesi työttömyysturvaan tai paremmat mahdollisuudet työllistyä  

tai 

b) jos sinulla on omaishoitosopimus tai haet sopimusta, voit hakea hoidon sitovuutta ja vaativuutta vastaavaa ylemmän hoitopalkkioluokan hoitopalkkiota, koska olet joutunut luopumaan ansiotyöstä ja myös työttömyysturvasta. Sinulla ei ole oikeutta kompensaatioon menetetyistä ansiotuloista korkeampana omaishoitopalkkiona, mutta osa kunnista on tätä myöntänyt.

Sopimusomaishoitajaksi työttömänä, miten käy työttömyysturvani?

Jos työtön työnhakija aloittaa yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan (omaishoitajilla omassa työssä työllistyminen) työttömyysaikana, yritystoiminnan tai omassa työssä työllistymisen pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana ko. toiminnan aloittamisesta.

Työtön työnhakija saa mainitulta ajalta työttömyysetuutta. Jos saa tuloa yritystoiminnasta kyseessä olevan neljän kuukauden aikana, maksetaan soviteltua työttömyysetuutta. Omaishoidon hoitopalkkio ei vähennä työttömyysturvaa, mutta vähentää työmarkkinatukea.

Neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan tai omassa työssä työllistymisen aloittamisesta arvioidaan ko. toiminnan pää- ja sivutoimisuus. Työvoimaviranomainen pyytää yleensä selvitystä tästä.

Jos ko. toiminnan arvioidaan olevan päätoimista, oikeus työttömyysetuuteen päättyy. Jos ko. toiminta on sivutoimista, voi edelleen saada työttömyysetuutta. Ratkaisu koskee vain neljän kuukauden jälkeistä aikaa, eikä se vaikuta työttömyysetuuteen takautuvasti.  

Lisätietoa Yrittäjän ja omassa työssä työllistyvän työttömyysturva

Vaikuttaako omaishoidon hoitopalkkio työttömyyskorvaukseeni?

Työttömyyskorvausta voi saada joko Kelan peruspäivärahana, työttömyyskassojen ansiosidonnaisena työttömyyspäivärahana tai Kelan työmarkkinatukena.

Omaishoitopalkkio ei vähennä Kelan peruspäivärahaa ja työttömyyskassojen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, mutta vähentää työmarkkinatukea, koska siinä on tarveharkinta. Muut tulot ja sosiaalietuudet vaikuttavat työmarkkinatuen määrään, kuten myös muiden kanssasi samassa taloudessa asuvien tulot.

Työmarkkinatuen laskennassa työtuloissa on suojaosuus. Vain suojaosuuden ylittävät työtulot vähentävät työmarkkinatukea.

Omaishoitopalkkiota ei lasketa työtuloksi, vaan sosiaalietuudeksi, joka vähentää työmarkkinatukea.Jos teet työtä omaishoitajan sijaisena työsuhteessa, huomioidaan saatu työtulo päivärahaa vähentävästi kuten muukin työtulo.

Saan ylintä hoitopalkkiota. Voinko saada myös työttömyyskorvausta?

Omaishoitolain mukainen ylempi omaishoidon tuen palkkioluokka määrittelee hoitotehtävän niin sitovaksi, että silloin ei ole mahdollista kokopäiväiseen ansiotyöhön.

Kunnissa voi olla myös useampi kuin kaksiluokkainen palkkiojärjestelmä, ja useammissa luokissa voi olla tiukkoja sitovuusmääritelmiä tuen saamisen ehtona. Tämä voi estää työttömyysturvaa puoltavan ratkaisun, vaikka itse pyrkisit työllistymään sopimusomaishoidon ohella.

Joissakin tilanteissa korkeimmassakin palkkioluokassa voi olla mahdollista saada työttömyyskorvausta. Tämä edellyttää yleensä sen todentamista, että omaishoitaja on kokoaikaisesti työmarkkinoiden käytettävissä, esimerkiksi osoittamalla omaishoitotyön jakautuvan useammalle henkilölle (Laki omaishoidon tuesta 937/2005).

Voiko omaishoitosopimusta päivittää, jotta saisin työttömyyskorvausta?

Mahdollisuus työttömyysetuuteen voi edellyttää kuntasi käyttämien kriteerien vuoksi nykyistä alhaisempaa omaishoidon palkkioluokkaa.

Sinulla on aina oikeus pyytää sopimuksen tarkistamista. Asiasta on keskusteltava hoidettavan läheisesi kotikunnan kanssa.

Joissakin tapauksissa kannattaa pohtia omaishoitosopimuksen irtisanomista. Näissä tilanteissa kunnalla on velvoite järjestää läheisellesi omaishoitoa korvaava hoito, vaikka käytännössä hoidon järjestyminen voi olla haasteellista. 

Voinko olla työtön työnhakija, jos en voi ottaa vastaan kokopäivätyötä?

Jos et voi ottaa vastaan kokopäivätyötä, ei ole oikeutta työttömyysturvaan. Työnhakijaksi voi ilmoittautua, vaikka hakisi vain osa-aikatyötä.

Kartuttaako sopimusomaishoito työssäoloehtoa?

Sopimusomaishoito ei kartuta työssäoloehtoa, sillä sopimusomaishoito on toimeksiantosuhde eikä työsuhde.

Jos täytät työssäoloehdon, voit saada peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Jos työssäoloehto ei täyty, saatat saada työmarkkinatukea. 

Työssäoloehdon täyttyminen tarkistetaan, kun haet työttömyysetuutta. Työssäoloehdon täyttymisen tarkistaa työvoimaviranomainen.

Työssäoloehto täyttyy, jos olet ollut työssä  

 • vähintään 26 viikkoa edeltäneen 28 kuukauden aikana ja
 • työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa ja
 • palkkasi on ollut alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 283 euroa kuukaudessa (2022) tai 1 252 euroa kuukaudessa (vuonna 2021).  
Voiko omaishoito pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa?

Työssäoloehdon tarkastelujaksoa (28kk) voidaan pidentää enintään 7 vuotta hyväksyttävästä syystä. Omaishoito tai perhehoito käy hyväksyttäväksi syyksi, jos hoitotyön ei katsota olleen vähäistä. Tämä koskettaa lähinnä tilannetta, jossa sinun ei ole katsottu olevan työmarkkinoiden käytettävissä oman omaishoitotilanteesi takia. Esimerkiksi jos olet jäänyt omaishoitotehtäväsi takia pois ansiotyöstä, voidaan tällöin tarkastella tätä edeltänyttä 28 kuukautta, jos etuutta haetaan 7 vuoden määräajan sisällä ja omaishoitotilanne on ollut etuuden hakemiseen saakka jatkuva. 

Voiko sopimusomaishoitaja saada starttirahaa yrityksen perustamiseen?

Lain mukaan ”Starttirahaa ei makseta, jos henkilöasiakas saa samalta ajalta palkkaa tai korvausta tekemästään yritystoimintaansa liittymättömästä työstä, jolloin palkkana pidetään myös vuosiloma-ajan palkkaa ja irtisanomisajan palkkaa sekä sellaista työttömyysturvalain 3 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua taloudellista etuutta, jonka on katsottava turvaavan kohtuullisen toimeentulon” (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012)

Työstä saatavan palkan tai korvauksen suuruudella ei ole vaikutusta. Tämä koskee sopimusomaishoitajien lisäksi myös sijaisomaishoitajia ja perhehoitajia. 

Vinkkejä asiointiin TE- toimistossa ja kunnassa

Jos joudut työttömäksi tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu heti työnhakijaksi TE-toimistoon (Työ- ja elinkeinotoimisto). Jos kotikuntasi on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, ilmoittaudu sinne. Jos toimit sopimusomaishoitajana ja jäät työttömäksi, tulee sinun ilmoittaa omaishoitoasia omalle viranhaltijalle ja pyytää selvittämään omaishoidon yhteensopivuus työttömyysturvasi kanssa. Omaishoitotilanteen esille tuominen on tärkeää oman oikeusturvasi toteutumisen kannalta (vältetään mahdolliset takaisinperinnät ym.).     

Työtön omaishoitaja voi saada työttömyysetuutta, jos hän pystyy olemaan samanaikaisesti työmarkkinoiden käytettävissä. Ratkaisussa arvioidaan hoidon sitovuutta ja vaativuutta.   

Työttömän omaishoitajan kannalta puoltavia asioita hänen oikeudestaan työttömyysturvaan ovat esimerkiksi:      

    – aktiivisen työnhaun osoittaminen (työhakemukset, työhaastattelut jne.)      

    – työllistymissuunnitelman noudattaminen     

    – avoin keskustelu asiasta oman työvoimaviranhaltijan kanssa     

    – ansiotyön ja omaishoidon aiemman yhdistämisen osoittaminen    

   – kunnan lausunto hoidon järjestämisestä tilanteeseen, jossa työtön saa/tai hänelle tarjotaan työtä, koulutusta tai työvoimapoliittista toimenpidettä.  

Keskeinen dokumentti asioinnissa TE- toimiston kanssa on omaishoidon sopimukseen liittyvä hoito- ja palvelusuunnitelma. Keskustele ratkaisun tekemisen kannalta riittäväksi katsottavista tiedoista oman virkailijasi kanssa.  Jos hoito- ja palvelusuunnitelmaa pyydetään, toimita se sovitusti TE-toimistoon. Suunnitelmat sisältävät luottamuksellisia tietoja hoidettavan henkilön osalta, joten sovi virkailijasi kanssa, mitä asian ratkaisemisen kannalta tarpeettomia osia suunnitelmasta voi peittää. Hoito- ja palvelusuunnitelmasta, tai muusta annetusta selvityksestä, tulee selvitä hoidon sitovuus ja vaativuus. Lisäksi jo mainitut hoidettavan hoidon järjestelyt, jos saat työtä, tai osallistut työllistymistä edistävään koulutukseen tai muuhun työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen. 

Oikeuskäytäntöjä omaishoitajan oikeudesta työttömyysturvaan

Onko omaishoitajaksi ryhtyminen pätevä syy irtisanoutumiseen työstä ilman karenssia työttömyysetuuteen?   

Yleensä omaishoitajuus ei ole pätevä irtisanoutumisen syy työttömyysetuuden saamiseksi, mutta poikkeuksiakin esiintyy.    

– Vakuutusoikeus 4415:99. X oli eronnut omasta pyynnöstään vakinaisesta työsuhteesta toiselle paikkakunnalle muuttamisen takia, koska hän katsoi näin voivansa paremmin hoitaa sairasta 70-vuotiasta isäänsä. Isän kotipaikkakunnalla X:lle myönnettiin omaishoidon tuki isänsä hoitamisesta. Hän ilmoittautui myös työttömäksi työnhakijaksi ja haki työttömyyspäivärahaa. Työvoimatoimikunta määräsi X:n karenssiin, koska hän oli eronnut työstään ilman pätevää syytä. X valitti työvoimatoimikunnan päätöksestä. Vakuutusoikeus määräsi työttömyyskassan maksamaan X:lle työttömyyspäivärahaa karenssin ajalta. X:n muuttoa toiselle paikkakunnalle vakavasti sairastuneen isän hoitamiseksi pidettiin pätevänä syynä työstä eroamiselle. Omaishoidon tuen saaminen ei siis sinänsä ole esteenä työttömyysturvan maksamiselle, ellei hoitotyön sitovuus ole esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. X:llä katsottiin olevan oikeus työttömyysetuuteen. Hänen katsottiin olevan työmarkkinoiden käytettävissä, koska isän hoito oli järjestettävissä muulla tavoin, jos X:lle tarjottaisiin kokoaikatyötä.   

Katsotaanko omaishoitajan työllistyvän omassa työssään omaishoitajana?    

Mitä sitovampi omaishoitotilanne on, sitä todennäköisempää on, että omaishoitajaa ei hyväksytä työttömänä työnhakijana työttömyysetuuden saajaksi. Asiaan voivat vaikuttaa monet seikat kuten aiempi ansiotyöhistoria omaishoidon aikana tai kunnan antama todistus hoidon järjestymisestä, jos omaishoitajalle tarjotaan kokoaikatyötä.      

– Vakuutusoikeus 21.10.2020. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta oli katsonut puolisoaan hoitaneen omaishoitajan työllistyneen päätoimisesti omassa työssään. Valitus hylätystä työttömyysetuuspäätöksestä ei muuttunut. Vakuutusoikeus kumosi muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja myönsi työttömyysetuuden. Omaishoitaja katsottiin oikeutetuksi ansiosidonnaiseen päivärahaan, vaikka hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan hoidettava tarvitsi hoitoa ympärivuorokautisesti. Peruste: Sosiaali- ja terveyspiiri antoi todistuksen, jonka mukaan puolison hoito järjestyisi, jos omaishoitajalle tarjotaan kokoaikatyötä. Omaishoito ei estänyt kokoaikatyön hakemista ja työttömyyskorvausta.   

Omaishoitajien työttömyysturvan muutostarpeet

Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen on useimmissa tilanteissa mahdollista. Sen sijaan omaishoitajuus työttömyyden aikana voi aiheuttaa vakavia toimeentulo-ongelmia.  

Omaishoitajaliitto on esittänyt, että lainsäädännöllä ja ohjeistuksilla olisi luotava edellytykset työttömyysturvan, omaishoidon tuen palkkion, sosiaaliturvan ja osa-aikatyön yhdistelyyn.    

Lisätietoja Työttömyysturvan ja omaishoidon yhteensovittamisen lainsäädännölliset muutostarpeet    

 

Sivut päivitetty 7.4.2022