Etäomaishoito

Etäomaishoivasta on kysymys, kun omainen huolehtii läheisestään, joka ei asu samassa taloudessa, vaan pidemmän välimatkan päässä. Välimatkaa voi olla jopa satoja kilometrejä. Läheisen kotona asuminen ei välttämättä onnistuisi ilman etäomaishoitajan antamaa hoivaa ja huolenpitoa.  Etäomaishoitajalla voi olla useampikin läheinen, josta hän huolehtii.

Alla olevien otsikkojen kautta saat lisätietoa etäomaishoitoa koskevista kysymyksistä.

Millainen on etäomaishoitajan rooli?

Hoidettavan läheisen arjen sujuminen on yleensä usean toimijatahon varassa, koska etäomaishoitaja ei pysty osallistumaan päivittäiseen hoivaan. Päivittäisestä hoivasta vastaa usein kotihoito/-palvelu. Kokonaisuus voi rakentua julkisen-, kolmannen- ja yksityisen sektorin tuottamista palveluita.

Etäomaishoitaja joutuu auttamaan läheistään palveluihin hakeutumisessa ja niiden koordinoinnissa. Etäomaishoitajat, kuten muutkin omaishoitajat, toimivat avun tarvitsijan puolestapuhujana ja palvelujen toimivuuden varmistajana. Konkreettiset hoivatehtävät ajoittuvat usein heidän oman työaikansa ulkopuolisiin viikonloppuihin ja lomiin. Etäomaishoitajan vastuulla voi olla mm. kodinhoidon tehtäviä kuten siivousta, pyykinpesua, kaupassakäyntiä ja ruoanvalmistusta. Samoin he voivat hoitaa esimerkiksi reseptien uusimisia, lääkeannostelua, lääkärissäkäyntejä ja viranhaltijoiden tapaamisia.

Erilaisten virallisten tahojen kanssa asioiminen tapahtuu pääasiassa virka-aikaan, mikä tarkoittaa usein sitä, että etäomaishoitajan on otettava työstään vapaata hoidettavan läheisen asioiden hoitamiseen. Erityisen tärkeää hoidettavan läheisen hyvinvoinnin kannalta on etäomaishoitajan antama henkinen tuki, seuranpito ja keskustelut hoidettavan läheisen kanssa. Yhteistä elämänhistoriaa ja -kokemuksia ei voi mikään viranomainen tai palvelu korvata.

Etäomaishoiva ei liity pelkästään hoidettavan läheisen kotona tapahtuvaan hoivaan, vaan se voi kohdentua myös palveluasumisessa ja laitoshoidossa oleville läheisille. Ihmissuhde ja siihen liittyvä huoli läheisen hyvinvoinnista ei katkea läheisen siirryttyä palveluasumiseen tai laitokseen.

Etäomaishoitajan on pidettävä huoli myös omasta jaksamisestaan. Avun pyytäminen ja vastaan ottaminen kuuluvat myös etäomaishoitoon. Kannattaa tutustua Mielen hyvinvoinnin tietopankkiin ja järjestöjen vertaistukitoimintoihin.

Minkälaista apua ja tukea minun olisi mahdollista saada?

Keskustele työnantajasi kanssa etäomaishoitotilanteestasi. Työelämässä on tarjolla monenlaisia joustoja, joista voitte neuvotella sinun tilanteeseesi sopivan vaihtoehdon. Lue lisää Työelämän joustoja

Ole yhteyksissä hoidettavan kotikuntaan ja selvitä, riittääkö hoitotilanteen sitovuus omaishoidon tukitoimien saamiseen. Omaishoidon tuen päätökset ovat tapauskohtaisia, ja kunnilla on erilaisia toimintatapoja. Pyydä hoito- ja palvelusuunnitelman laatimista, vaikka omaishoidon tukea ei myönnettäisikään. Tarkistuslista etäomaishoitajan avuksi.

Voitte liittää etäomaishoitajan avuksi laaditun tarkistuslistan hoidettavan läheisen dokumenttien joukkoon. Jos sinulla on apua tarvitsevan läheisesi lupa, tarkista, että olet etäomaishoitajana merkitty potilastietojärjestelmissä lähiomaiseksi /asioiden hoitajaksi. Katso lisää tietoa valtuuksista/toisen henkilön puolesta asioinnista. Sovi hoitavan tahon kanssa yhteisistä palavereista ja suunnitelmien päivityksistä. Tarkistuskäyntien vuoroista kannattaa keskustella myös tuttujen lähinaapureiden, ystävien tai sukulaisten kanssa. Katso omaisten oikeudet.

Huomioi läheisen tahto: Hoito- ja hoivatahdolla voi antaa ennalta määräyksiä läheisen hoidon ja huolenpidon järjestämisestä. Kannattaa hyödyntää valmiita lomakepohjia esim. hoivatahto tai elämänlaatutestamentti. Lisätietoa saa esim. www.muistiasiantuntijat.fi tai www.muistiliitto.fi

Voiko etäomaishoidosta aiheutuviin kuluihin saada korvausta?

Jos etäomaishoidosta aiheutuvista matkoista, puheluista ym. tulee kohtuuttomia kustannuksia, kannattaa kysyä hoidettavan kotikunnasta mahdollisuutta korvauksiin (joissakin kunnissa on käytössä ns. ennaltaehkäisevä tuki). Jos olet sopimusomaishoitaja, sinulla saattaa olla oikeus tehdä kuluista verovähennyksiä. Lisätietoja saat verottajalta. Hoivan määrää ja kertyneiden matkojen määrää kannattaa dokumentoida, koska aikanaan hoitajalla voi olla mahdollisuus saada kuolinpesän varoista ns. työhyvitystä, josta säädetään perintökaaressa (§ 5:8).

Millaisia etätyön mahdollisuuksia voisin ehdottaa työnantajalleni?

Etätyömahdollisuudet ovat osa työelämän omaishoitoystävällisyyttä. Työyhteisöissä on mahdollistettu etätyötä työntekijän läheisen hoidon sujumiseksi esimerkiksi alla olevin keinoin:

  • Esihenkilö tukee etätyön tekemistä. Etätyön pelisäännöistä, tietoturvasta ja muista ehdoista sovitaan selkeästi.
  • Työtehtävä ei ole sidottu paikkaan tai aikaan, työn voi tehdä missä ja milloin vain, ilman esimiehen erillistä lupaa.
  • Työntekijä voi tehdä etätyötä sovitun määrän ja vaikuttaa etätyöskentelyn ajankohtiin, kuitenkin työpaikan ja työyhteisön reunaehtojen mukaisesti.
  • Työntekijä voi olla joka toisen viikonlopun yhteydessä 2–4 päivää etänä, jotta voi matkustaa ikääntyneiden vanhempiensa luokse.
  • Sovitaan pitkäkestoisemmasta jaksosta, jolloin työntekijä voi työskennellä toiselta paikkakunnalta voidakseen huolehtia vanhempiensa asioista, mikäli työtehtävä mahdollistaa tämän.
Voiko hoidettava muuttaa lähemmäksi?

Pidemmän matkan päästä hoitaminen on kuormittavaa niin fyysisesti, psyykkisesti kuin taloudellisestikin. Hoidettavan läheisen voi olla mahdollista muuttaa lähemmäksi hoitajaansa tai omaisiaan. Lisätietoja omasta kotikunnasta. Katso myös Kotikuntalaki.

Mitä kannattaa huomioida etäomaishoidon järjestelyissä?

Etäomaishoivatilanteessa tiedonkulku voi olla haasteellista. Olisikin erityisen tärkeää nimetä kunnan vastuuhenkilö tai -henkilöt, jotka tavoittaa helposti ja jotka tuntisivat hoivatilanteen.

Keskustele apua tarvitsevan läheisesi kanssa erilaisista arkea tukevien teknologisten apuvälineiden käytöstä. Läheisen hyvinvointia, arjen etenemistä ja paikannusta voi seurata etänä erilaisten sovellusten avulla. Myös monet hoito- ja muut palaverit onnistuvat etäyhteydellä, mikä helpottaa tapaamisten järjestämistä virka-aikana. Kysy työnantajaltasi mahdollisuutta hoitaa etäomaishoidon asiointia työaikana puhelimitse tai tietokoneella.

Voit tarkistaa etähoidettavasi kodin turvallisuutta esimerkiksi täällä olevien ohjeiden mukaan: www.spek.fi/erityisryhmien-asumisturvallisuus, www.kotonaasumisenturvallisuus.fi.

YouTube videosarja:

Mitä on etäomaishoito? Osa 1/2

Mitä on etäomaishoito? Osa 2/2

Podcast:

Etäomaishoitaja Tanja Litmanen haastattelee Omaishoitajaliiton projektipäällikkö Matti Mäkelää.
Nauhoitus: suunnittelija Johanna Sottinen.

Podcastin tekstiversio

Sivut päivitetty 21.6.2022