Tukea omaishoitotilanteisiin

Omaishoitotilanteissa tarvitaan monenlaisia palveluja ja erilaista tukea. Omaishoitajien ja hoidettavien tilanteet ja tarpeet vaihtelevat suuresti ja tukitoimien tulisikin olla räätälöityjä kunkin omaishoitoperheen tarpeiden mukaan.

Räätälöityjen palvelujen tarve tuli esiin myös valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) määrärahalla toteutetussa selvityksessä Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymiseen (pdf), joka julkaistiin 12.4.2017. Selvityksen ovat laatineet yhteistyössä Kuntoutussäätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Omaishoitajaliitto.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

 

Muut palvelut

Kotiin saatavat palvelut, lyhytaikaishoidon ja vapaan järjestäminen, päivätoiminta, hoitotarvikkeet, apuvälineet tai kodin muutostyöt helpottavat arjen sujumista ja suovat omaa aikaa, lepoa ja vapaata. Taloudellinen tuki turvaa toimeentuloa ja korvaa sairaudesta tai vammasta johtuvia kustannuksia.

Omaishoitajat tarvitsevat myös henkistä tukea jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä neuvontaa ja tietoa omaishoitotilanteeseen liittyvissä asioissa.

Tietoa omaishoitoperheitä tukevista palveluista

  • Omaishoitajaliiton palveluoppaasta, jonka tarkoituksena on antaa omaishoitajalle tietoa siitä minkälaisia palveluja tai tukea hänen on mahdollista saada omaishoitotilanteen tueksi. Palveluopas auttaa omaishoitajia ja omaishoitajien parissa työskenteleviä ammattilailaisia selvittämään, millainen palvelu tai tuki olisi tarpeen omaishoitotilanteessa.
  • Ohjausta ja neuvontaa omaishoitoon liittyvissä kysymyksissä saa Omaishoitajaliiton neuvonnasta.
  • Lisätietoa palveluista saa myös Järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta, johon on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva pääpiirteittäin. Oppaan ovat koonneet kuusitoista kansanterveys-, potilas-, vammais- ja eläkkeensaajajärjestöä.
  • Vammaispalvelulain perusteella myönnettävistä palveluista löytyy lisätietoa THL:n Vammaispalvelujen käsikirjasta.

 

Omaishoitajan vapaat jaksamisen tukena

Kodin ulkopuolisia palveluita vapaan mahdollistamiseksi

Omaishoitaja asiakkaana

Palvelujen tarpeen arviointi

Kotiin saatavia palveluja

Sosiaalihuoltopalveluja ilman arvonlisäveroa

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja

Kelan etuudet ja palvelut

Maksutta saatavat hoitotarvikkeet ja välineet

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Henkinen tuki omaishoidossa

Valtakunnalliset auttavat puhelimet

Terveyskylä (erikoissairaanhoidon verkkopalvelu)

 

 

 

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna