Ansiotyö ja omaishoito

Suomessa arvioidaan olevan noin 750 000 työssäkäyvää, jotka huolehtivat läheisistään työn ohessa. Mahdollisuus työn ja perheen yhteensovittamiseen on tärkeää pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen vanhemmalle tai vakavasti sairastuneen omaiselle, jotta hän voi huolehtia työstään, toimeentulostaan ja läheisensä hoidosta.

Eri lait mahdollistavat työn ja perheen (omaishoidon) yhteensovittamisen. Työn ja perheen yhteensovittamista koskevat keskeisimmät lait on koottu Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -sivuille.

Työajan joustot ovat keskeisiä työn ja omaishoidon yhteensovittamiseen vaikuttavia tekijöitä. Työaika- ja työsopimuslainsäädännössä on vaihtoehtoja erimittaisiin työstäpoissaolojaksoihin,jotka soveltuvat käytettäviksi myös omaishoitotilanteissa. Useista järjestelyistä on mahdollista sopia työpaikkatasolla, ja joihinkin järjestelyihin on mahdollista saada myös tukea yhteiskunnalta ansionmenetyksen korvaamiseksi (esim. osittainen hoitovapaa).

Alle on lyhyesti koottu keskeisiä työajan joustoon liittyviä järjestelyjä.

Liukuva työaika

Lyhennetty työaika

Osa-aikaeläke

Osittainen hoitovapaa

Omaishoitajien hoitovapaa

Säästövapaa

Tilapäinen poissalo pakottavasta perhesyystä

Työaikapankki

Vuorotteluvapaa

Ylityövapaa

Etätyö

Perheystävällinen työpaikka

  • Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä.
  • Toimiva henkilöstöpolitiikka ja tehokas työnteko edellyttävät yhteisten perheystävällisyyden pelisääntöjen laatimista.
  • Perheystävällisellä työpaikalla esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lainmukaisesti.
  • Yhteisistä pelisäännöistä tiedottaminen ja ohjeistusten päivittäminen on tärkeää.
  • Periaatteiden ja käytäntöjen lisäksi tarvitaan myös tilannekohtaista joustavuutta.

Väestöliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa hyviksi todetuista ja toimivista käytännöistä lapsen tai lähiomaisen sairastuessa vakavasti. Sivuilla kerrotaan työnantajien ja työntekijöiden vastuista, oikeuksista ja velvollisuuksista ja siellä on  myös esimerkkejä lähiomaisen hoidon ja työnteon yhteensovittamisen tilanteista.

Omaishoitajan työttömyysturva

Oikeus työttömyysturvaan ja työttömyysetuuksiin määräytyy työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisesti. Työttömyysturva kuuluu Suomessa asuvalle työikäiselle henkilölle, joka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Työttömyysturvan saanti edellyttää, että hakija on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä. Omaishoitajan on selvitettävä tilanne TE-toimistolle. Omaishoito ei automaattisesti ole työttömyyspäivärahan myöntämisen este, mutta omaishoitajan täytyy kuitenkin osoittaa olevansa työmarkkinoiden käytettävissä.

Jos kyse on ympärivuorokautisesta tai kokopäiväisestä hoidosta, ei kokoaikatyön vastaanottamisen ole yleensä katsottu olevan mahdollista. Omaishoitajan on selvitettävä TE-toimistolle, miten läheisen hoito olisi järjestetty hänen työssäkäyntinsä aikana. Sijaishoitojärjestelyt on syytä kirjata selvästi omaishoidon tukisopimukseen kuuluvaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Työttömyysetuus ei ole este omaishoidon tuelle. Mikäli työttömyysetuuden myöntämisen perusteet täyttyvät, omaishoidon tuki ei vaikuta peruspäivärahan tai ansiopäivärahan määrään. Työttömyysetuus ei ole koskaan omaishoidon tuen täysimääräisen maksamisen este. Lisätietoja työttömyysturvaan liittyvistä kysymyksistä saa TE-toimistoista, ammattiliitoista, työttömyyskassoista ja Kelasta.

Oppaita ja videoita työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta

Työssäkäyvä omaishoitaja -opas (Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry)

Ansiotyön ja läheisen hoitamisen yhteensovittaminen -video
(Pieksämäen Omaishoitajat ry ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry)


Video kertoo ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisesta. Video tuo esille työnantajien, työssäkäyvien omaishoitajien ja alan asiantuntijoiden näkemyksiä työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta. Asiantuntijoina toimivat Väestöliiton, Työterveyslaitoksen ja Omaishoitajat- ja Läheiset Liiton edustajat. Videossa esitellään Lamppu-kumppanuushanke.

Työ, omaishoito ja lait -video (Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry)

Tutkimustietoa työstä ja omaishoidosta -video (Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry)

Työnantajan tuki  omaishoitajalle -video (Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry)