Närståendevården berör

TEXT: SARI TERVONEN
ÖVERSÄTTNING: MARIA ÖSTERLUND

Sari Tervonen, verksamhetsledare, Närståendevårdarnas förbund

Kunnig och etiskt fungerande yrkeskunnig personal inom social- och hälsovården hjälper och vårdar helhetsbetonat, och beaktar givetvis också närståendevårdarens behov. Beslutsfattarna måste göra yrkesfolkets arbete möjligt genom att bevilja tillräckliga resurser för närståendevården. Vi behöver hemsjukvård och stödtjänster till hemmen och alternativ för hur man kan ordna ledigheterna.

Stödet till närståendevården är en del av helheten. Vi måste inse att i en del närståendevårdarsituationer behövs det också annat ekonomiskt stöd för närståendevårdarfamiljen. Lagstiftningen skapar ramar för stödet till närståendevårdarna. Den verkliga viljan att satsa på och utveckla närståendevården mäts ändå dagligen i alla kommuner i Finland när lagstiftningen verkställs.

Allt fler behöver vård

Frågan om vård berör var och en av oss på olika sätt under vår livstid. I vårt välfärdssamhälle är en av grundpelarna att alla medborgare ska säkras vård och att riskerna och de eventuella kostnaderna ska delas. Den inofficiella sektorn ansvarar för vården i familje- och närkretsen i stor utsträckning. Förändringarna i åldersstrukturen, den utvecklade hälsovården och levnadsstandarden som leder till att vi lever allt längre leder i sin tur till ett ökat behov av vård. I framtidsperspektivet finns det ett tryck på att öka den inofficiella vården när den arbetsföra befolkningen minskar i relation till de som behöver vård, dvs. när försörjningskvoten blir svagare.

Förändringarna omfattar service, boende och arbetsmarknad

Vi behöver satsningar på kvalitativ vård för att säkerställa ett bra liv för alla. En del av helheten är den inofficiella vården, närståendevården. Samtidigt bör vi vara innovativa och utveckla servicen och olika stödboendemodeller. Hur vården och stödet organiseras påverkar i stor utsträckning hela samhället: Det inskränker sig inte enbart till social- och hälsovårdspolitiken. Genom arbetsmarknadsuppgörelser möjliggör man till exempel flexibilitet i arbetslivet i närståendevårdarsituationer. Genom planering och byggande skapar man nya boendelösningar där det finns gemenskap. Teknologin är den del av utvecklingen men artificiell intelligens och intelligenta maskiner ska vara goda drängar när välmående skapas.

Vår närståendevårdargemenskap påverkar

Social- och hälsovårdsorganisationerna har i tiotals år, en del under hela Finlands självständighet, påtalat oegentligheter och skapat lösningar för samhälleliga problem. Närståendevårdarnas förbund och dess lokalföreningar har synliggjort närståendevårdararbetet, behovet att stödja närståendevårdarna och utvecklat behövliga stödformer. Förbundet har i över 25 år arbetat för att förbättra närståendevårdarnas ställning i lagstiftningen. Idag kan vår nationellt omfattande och stora närståendevårdargemenskap, förbundet och lokalföreningarna tillsammans, erbjuda kunskap, konkret hjälp och kollektivt stöd till en stor grupp närståendevårdare och deras familjer. Vårt påverkansarbete som grundar sig på frivillighet och kamratstöd inte bara kompletterar den offentliga sektorn, utan skapar också nytt och verkar banbrytande på tillkomsten av nya stödformer och samhälleliga linjedragningar.

Kom  med utvecklingsidéer till förbundet

Vi uppdaterar våra linjedragningar för de kommande åren. Den samhälleliga utvecklingen och den växande mängden närståendevårdare utmanar oss att utveckla vår verksamhet. Vi hör gärna våra läsares, närståendevårdares och våra intressegruppers förslag på i vilka frågor vår närståendevårdargemenskap borde verka och påverka för att trygga och förbättra närståendevårdarnas ställning. Tag kontakt, vi håller våra kanaler öppna. Se på sidan 41 i tidningen Lähellä 3/2018.