Vaalit

Eduskuntavaalit 2023

Vaalipäivä: sunnuntai 2.4.2023

Ennakkoäänestys kotimaassa: 22. – 28.3.2023

Lisätietoa eduskuntavaaleista oikeusministeriön vaalisivuilla

Omaishoitajaliiton vaalitavoitteet
1.Työikäisten omaishoitajien aseman vahvistaminen sekä omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamisen edistäminen

Tavoitteena on työssäkäynnin joustavuus ja mahdollisten taloudellisten riskien pienentyminen omaishoitoon ryhtyville ansiotyössä käyville henkilöille yhdenvertaisesti työtehtävästä, toimialasta tai työnantajasta riippumatta (minimitulotaso myös matalapalkkaisille).

Tarvittavat toimenpiteet

 • työsopimuslain mukainen omaishoitovapaa korvaukselliseksi
 • vapaaseen oikeutettujen kapea määritelmä tulee muuttaa muotoon ”työntekijän perheenjäsenen tai muun hänelle läheisen henkilön äkillistä huolenpitotarvetta varten
 • vaikuttavuusarviointeja omaishoitovapaasta ja muista työelämän omaishoitoystävällisistä ratkaisuista
 • sosiaaliturvauudistuksessa ratkaisuja omaishoitomahdollisuuksien lisäämiseen osana elämänkulkua ja työuraa
2. Omaishoidon tuen kehittäminen ja kansallisen yhdenvertaisuuden varmistaminen

Tavoitteena on omaishoidon tuen yhdenvertainen saatavuus sekä riittävät, saavutettavat ja laadukkaat palvelut.

Tarvittavat toimenpiteet

 • omaishoidon tukea koskevan lainsäädännön uudistaminen, joka varmistaa omaishoitolain yhdenmukaisen toimeenpanon hyvinvointialueilla ja Helsingissä
 • omaishoidon tuen palkkiot vastaamaan vähintään KOHO:n esitystä indeksikorotuksin
 • omaishoidon tuen palkkio etuoikeutetuksi tuloksi
 • riittävät palvelut, omaishoitotakuu (hoivatakuu)
 • henkilökohtaisen budjetoinnin lisääminen
 • omaishoitajille myönteiset verotusratkaisut: esimerkiksi omaishoitotulovähennys, kuten eläketulovähennys
3. Järjestöjen ja yhteisöllisen toiminnan hyödyntäminen omaishoidossa ja järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen

Tavoitteena on omaishoitajayhdistysten toiminnan merkityksen huomioon ottaminen ja rahoitukseen vaikuttaminen.

Tarvittavat toimenpiteet

 • palveluketjuissa ja -kokonaisuuksissa otetaan huomioon kolmannen sektorin rooli ja merkitys omaishoitajille, kolmannen sektorin rooli myös yhdyspinnoissa soten ja hyten välillä
 • kolmannen sektorin toiminnoista hyötyvät omaishoitajat ja -perheet ohjataan palveluketjuissa järjestötoimintojen, järjestöjen tarjoaman tuen piiriin
 • vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöjen autonomiset toimintaedellytykset, riittävät avustukset
Tarvitaan myös laaja kansallinen poikkihallinnollinen omaishoito-ohjelma, jonka toimeenpano alkaa tulevalla hallituskaudella.

Omaishoitajaliiton tavoitteet vuosien 2023–2026 hallitusohjelmaan (PDF)

Aluevaalit 2019 - Reilua muutosta omaishoitajille

 

Aluevaalit 2022

Aluevaalien vaalipäivä sunnuntai 23.1.2022
Ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022 

Sote-uudistus siirtää kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sote-keskuksiin hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta.  Muutos ei koske Helsingin kaupunkia, jossa ei toimiteta aluevaaleja. Hyvinvointialueella on myös vastuu omaishoidon järjestämisestä ja kehittämisestä. Alueilla ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuustossa toimii 59-89 valtuutettua alueen koon mukaan. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.  

Vaaleista lisätietoa www.vaalit.fi. 

Katso Omaishoitajaliiton aluevaalitavoitteet alla olevasta piirosvideosta.

Omaishoitajaliiton aluevaalitavoitteet 2022

Omaishoitajaliitto nostaa aluevaaleissa kolme asiaa: omaishoito hoivan kokonaisuudessa, omaishoitajat kumppaneina ja omaishoitajayhdistykset palveluiden tärkeänä osana.

1. Omaishoito osaksi hoivan kokonaisuutta

Omaishoitoa tulee arvioida ja resursoida siihen riittävästi. Tulevilla hyvinvointialueilla tulee olla selvä käsitys alueen omaishoidon kokonaistilanteesta ja tuen tarpeista. Lisäksi alueiden tulee osoittaa selkeät kehittämiskohteet, joilla omaishoitajien asemaa parannetaan.

Omaishoitoperheiden asiakasosallisuutta tulee vahvistaa ja ennakoivien palveluiden tarjoamaa tukea lisätä. Hyvinvointialueille tarvitaan lähipalveluperiaatteella toimivia osaamiskeskuksia, joissa omaishoitajat saavat palveluohjausta ja räätälöityjä palveluita selkeästi yhden luukun periaatteella. Palvelu tulee saada perheelle ilman kohtuutonta viivytystä, joustavasti ja saavutettavasti yhden luukun periaatteella.

Paremmalla omaishoidon toimijoiden yhteistyöllä tavoitetaan suurempi joukko avuntarvitsijoita sekä parannetaan mahdollisuuksia toimia ennaltaehkäisevästi ja kustannustehokkaasti.

2. Omaishoitajat arvokkaita kumppaneita

Vaikka omaishoito on kaikenikäisten asia, omaishoitajien tuen tarpeet näkyvät erityisesti ikääntyvän väestön määrän kasvaessa. Ilman omaishoitajien panosta sosiaali- ja terveydenhuolto kuormittuisi kestämättömästi. Tutkimuksen mukaan pelkästään iäkkäiden hoidon vaihtoehtoiskustannukset Suomessa olisivat ilman omaisten apua 3,1 miljardia euroa enemmän vuodessa (Keväjärvi ym. 2020). Iäkkäiden hoivan vastuun siirtyessä avohoitoon eli koti- ja omaishoitoon riskinä on, että ikääntymiskehitys ja hoivantarpeen kasvu siirtävät tulevaisuudessa vastuuta vielä nykyistä enemmän omaisille.

Hyvinvointialueilla päätetään alueen omaishoidon tuen taso. Taloudellisen tuen ja palveluiden on oltava suhteessa omaisen antaman hoivan vastuuseen ja sitovuuteen. Yleisimmin korotustarvetta arvioidaan olevan sosiaaliturvaturvaetuuksista juuri omaishoidon tuen palkkiossa (vrt. Sosiaalibarometri 2017). Kun kehitetään omaishoidon kokonaisuutta, on otettava huomioon myös ilman omaishoitosopimusta toimivat omaishoitajat.

3. Omaishoitajayhdistysten yhteisöllinen tuki tärkeä osa palvelukokonaisuutta

Omaishoitajayhdistykset välittävät tietoa omaishoitajien arjesta, palvelutarpeista ja taloudellisesta selviytymisestä päättäjille. Yhdistykset tekevät aloitteita käytäntöjen parantamiseksi ja ideoivat tarvittavia tukitoimia. Omaishoitajayhdistykset ylläpitävät hyvinvointia edistäviä vertaisryhmiä ja tarjoavat tukea omaishoitajille. Yhdistysten matalan kynnyksen toiminta ennaltaehkäisee raskaamman tuen ja palvelujen tarvetta.

Omaishoitajaliitto esittää, että kullekin hyvinvointialueelle perustetaan erillinen omaishoidon kehittämisen toimikunta, joissa on mukana järjestöjen edustajat. Järjestöillä tulee olla selkeä rooli palveluketjuissa ja hyvinvoinnin edistämisessä, sillä auttamistoiminnan on pysyttävä lähellä avun tarvitsijaa. Järjestöt tulee ottaa mukaan eritysosaamisellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön ja kansalaisvaikuttamiseen. Hyvinvointialueiden on tunnistettava järjestöjen merkittävä rooli palveluiden kehittäjinä ja tarjottava kumppanuusrahoitusta järjestöille.

Haastamme ehdokkaat!

Omaishoitoyhteisö haastaa aluevaltuustoihin pyrkiviä ehdokkaita perehtymään omaishoitajien tilanteisiin: tunnistamaan tuen tarpeita, kehittämään tukimuotoja sekä toimimaan yhdessä omaishoitajien ja omaishoitajayhdistysten kanssa.

Kysyimme kaikilta eduskuntapuolueilta vastauksia neljään kysymykseen:

 1. Miten omaishoitajat huomioidaan hyvinvointialueiden strategioissa ja toiminnossa?
 2. Miten turvataan omaishoitajien riittävät ja yksilöllisiin tarpeisiin sopivat palvelut?
 3. Osassa kunnista on alibudjetoitu omaishoidon määrärahoja. Miten varmistetaan, että tätä ei tapahdu hyvinvointialueilla?
 4. Miten hyvinvointialueilla järjestöjen ja muiden toimijoiden omaishoitajille tarjoama tuki saadaan yhdistettyä julkisen vastaamaan palvelukokonaisuuteen?

Lue puolueiden vastaukset.

Lähteitä:

Hoffmann, F. and Rodrigues, R. 2010. Informal Carers: Who Takes Care of Them? European Centre, Policy Brief. https://www.euro.centre.org/publications/detail/387 

Keväjärvi, M. ym. 2020. Että joku näkee mut – omaishoitajan hyvinvointi ja tarpeet. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 36/2020. https://kaks.fi/julkaisut/etta-joku-nakee-mut-omaishoitajan-hyvinvointi-ja-tarpeet/ 

Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen. Selvityshenkilö Kalliomaa-Puhan raportti. STM:n muistioita ja raportteja 2018:60. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161286 

Kuntavaalit 2021 - Omaishoidolla on väliä

Ajankohtaista kuntavaaleissa

Testaa Omaishoitovisassa tietojasi, jaa tuloksesi somessa ja haasta oman kuntasi ehdokkaita visaamaan.

Visaan pääset klikkaamalla hiirellä alla olevasta kuvasta.

Kuntavaalien Omaishoitovisa
Klikkaa hiirellä tästä kuvasta ja testaa tietosi! Visa avautuu uuteen välilehteen.

Omaishoidolla on väliä -vaalipaneelia seurattiin verkossa keskiviikkona 3.3.2021 kello 16–18.

Paneeliin osallistuivat seuraavat edustajat: Hilkka Ahde (sd.), Cecilia Ehrnrooth (rkp.), Harry Harkimo (liik.), Hanna Holopainen (vihr.), Mikko Kinnunen (kesk.), Merja Kyllönen (vas.), Mia Laiho (kok.), Mari Rantanen (ps.) ja Sari Tanus (kd.). Tapahtuman juonsi Ylen uutisankkuri Jussi-Pekka Rantanen.

Kuntavaalipaneelissa puhututti omaishoidon tulevaisuus, sadat tuhannet sopimuksen ulkopuolella olevat omaishoitajat, tukipalveluiden saatavuus sekä omaishoitajien toiveiden huomioiminen kuntien päätöksenteossa

Omaishoitajaliiton kuntavaalitavoitteet 2021

Omaishoitoyhteisön tavoitteet korostavat omaishoidon arvoa inhimillisesti ja taloudellisesti vuoden 2021 kuntavaaleissa. Liitto ja yhdistykset tavoittelevat sitä, että kunnat paikantaisivat omaishoidon paremmin hyvinvointistrategioihinsa. Vaalitavoitteet peräänkuuluttavat omaishoitajayhdistysten ja kuntien välistä kumppanuutta. Omaishoitoyhteisö haastaa ehdokkaita perehtymään kuntansa omaishoitajien tilanteisiin: tunnistamaan niitä, kehittämään tukimuotoja ja toimimaan yhdessä omaishoitajayhdistysten kanssa.

1. Omaishoito kuntien hyvinvointistrategioihin

Kuntien hyvinvointistrategia linjaa tahtotilaa ja keinoja rakentaa hyvinvoivaa kuntaa. Kunnanvaltuusto vastaa strategiasta, jonka pohjaksi tarvitaan tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta. Tässä kokonaisuudessa tulee arvioida myös omaishoitajien tilanteita. Taustaa saa esimerkiksi omaishoitajien terveystarkastuksista koottujen tietojen pohjalta sekä kunnan omaishoidon ja kotipalvelun työntekijöiltä. Lisäksi omaishoitajayhdistykset raportoivat kuntiin omaishoitajien tilanteista ja tuen tarpeista.

Liitto pitää omaishoitomyönteisinä päättäjiä, jotka edellyttävät kunnaltaan laaja-alaista omaishoidon nykytilanteen ja tulevien vuosien kehityssuunnan arviointia. Sen pohjalta kunta linjaa tarvittavat kehittämistoimenpiteet ja myös resursoi kehittämistyön.

2. Omaishoito arvokasta kunnalle – antaako kunta arvoa omaishoitajalle?

Omaishoitaja on kunnalle lottovoitto. Esimerkiksi sopimusomaishoitajille myönnettävän omaishoidon tuen sisällön voisi moninkertaistaa, ja silti omaishoito olisi edullisempaa hoitoa kuin vaihtoehtoinen hoito kunnan järjestämänä. Vaihtoehtoisten hoivaratkaisujen kustannuksia kunnille on esitetty oheisessa taulukossa.

Kustannukset perustuvat kuuden suurimman kaupungin yksikkökustannusten perusteella tehtyihin laskelmiin vuodelta 2019, www.kuusikkokunnat.fi.

Omaishoitajat pitävät vaativaan ja sitovaan hoivavastuuseensa nähden saamaansa taloudellista ja palveluin annettua tukea usein riittämättömänä. Toisinaan palveluita jopa evätään omaishoidon tuen palkkion vuoksi, mikä on vastoin omaishoitolain henkeä. Yleisimmin korotustarvetta sosiaaliturvaturvaetuuksista arvioidaan olevan juuri omaishoidon tuen palkkiossa (vrt. Sosiaalibarometri 2017).

Iäkkäiden ihmisten laitoshoidon tavoiteltu purku on toteutunut käytännössä, ja hoivan vastuuta on siirretty avohoitoon eli koti- ja omaishoitoon. Samalla kotihoidon kattavuus on kaventunut, mikä on lisännyt hoivavastuuta omaishoitajille yhä vaativampaa hoitoa tarvitsevista henkilöistä. Riskinä on, että ikääntymiskehitys ja hoivantarpeen kasvu siirtävät tulevaisuudessa vastuuta vielä nykyistä enemmän omaisille.

Ilman omaishoitajien panosta kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto kuormittuisi kestämättömästi. Uuden tutkimuksen mukaan pelkästään iäkkäiden hoidon kustannukset Suomessa olisivat ilman omaisten apua 3,1 miljardia euroa enemmän vuodessa (Keväjärvi ym. 2020). Omaishoitoa tulee tarkastella, kehittää ja resursoida keskeisenä osana hoiva- ja palvelujärjestelmää.

3. Omaishoitajayhdistykset kuntien kumppaneita

Omaishoitoyhteisö auttaa kuntapäättäjiä edistämään reiluja ja sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja. Omaishoitajayhdistykset tarjoavat tietoa, vertaistoimintaa ja virkistystä – välittävän yhteisön tuen tarpeessa oleville omaishoitajille.

Yhdistyksissä on merkityksellisiä vapaaehtoistoiminnan paikkoja, joissa auttaessaan muita saa myös itselleen. Tiedetään, että yhdistysten matalan kynnyksen toiminta pystyy ennaltaehkäisemään raskaamman tuen ja palvelujen tarvetta.

Yhdistykset välittävät tietoa omaishoitajien tarpeista sekä kehittävät hyviä, asiakaslähtöisiä toimintakäytäntöjä yhteistyössä kuntien kanssa. Toimintansa mahdollistamiseksi yhdistykset tarvitsevat esimerkiksi tiloja, yhteistyötä ja taloudellista tukea. Tässä on kunnan paikka kumppanuudelle mahdollistaa omaishoitajayhdistysten toiminta.

Lopuksi

Vaalitavoitteet viestittävät, että viisas kunta pitää huolta omaishoitajista. Kuntapäättäjä toimii oikeudenmukaisesti ja taloudellisesti kestävästi, kun hän varmistaa, että omaishoitoperheille on tarjolla laadukasta ohjausta, tukea ja palveluita. Omaishoitotilanteiden monimuotoisuuden vuoksi tuki edellyttää usein räätälöintiä. Tämä edistää parhaimman tuloksen ja kustannusvaikuttavuuden aikaansaamista pitkällä aikavälillä.

 

Lähteet:

Sosiaalibarometri (2017). Ari-Matti Näätänen, Pia Londén & Juha Petosalmi (toim.) Helsinki: SOSTE Suomen
sosiaali ja terveys ry.

Keväjärvi, Marja, Lindholm, Maria & Reiman, Arto (2020). Että joku näkee mut – Omaishoitajan hyvinvointi ja tarpeet. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 36. Helsinki: KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Eduskuntavaalit 2019

Puolueet lupaavat paljon omaishoidolle: Vastaukset kokonaisuudessaan.

Omaishoitajaliitto ry:n vaali- ja hallitusohjelmatavoitteet eduskuntavaaleissa 2019

Omaishoidon edellytykset on turvattava

Omaishoito koskettaa lähes jokaista jossakin vaiheessa elämää omaishoitajana tai hoidettavana. Omaishoito tulee mahdollistaa erilaisissa elämäntilanteissa ja turvata omaishoitajan jaksaminen tarkoituksenmukaisilla palveluilla, riittävällä palkkiolla ja vapailla.

Omaishoidettavat ovat eri ikäisiä, vauvasta vaariin. Omaishoitosuhde voi kehittyä esimerkiksi hoidettavan kasvavan avuntarpeen tai äkillisesti onnettomuuden seurauksena. Perheeseen voi syntyä vakavasti sairas tai vammainen lapsi, joka vaatii erityistä hoivaa. Omaishoitotilanteisiin liittyy usein iso elämänmuutos.

Omaishoitajaksi mielletään usein vain sopimusomaishoitajat, jotka saavat omaishoidon tukea. Heitä oli vuonna 2017 noin 46 000. Omaishoitosopimuksen kriteerit täyttäviä omaishoitajia on runsaat 60 000. Pääasiallisessa huolenpitovastuussa läheisestään on noin 350 000 henkilöä. (KOHO-raportti 2014.)

Omaishoidon resursointi ja kehittäminen tulee olla osa kuntien ja maakuntien hyvinvointistrategiaa ja tarvittaessa myös osa muiden hallinnonalojen strategioita. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee seurata omaishoidon määrärahojen riittävyyttä sekä omaishoidon edistämiseen kohdennetun erillisrahoituksen käyttöä.

• Työelämän ja omaishoidon yhteensovittamista tuettava

Työn ja omaishoidon yhteensovittamista tulee helpottaa. Tarvitaan valtion nimittämä omaishoidon ja työelämän yhteensovittamista kehittävä työryhmä, jossa on monialainen edustus myös työmarkkinaosapuolista. Työryhmän tulee laatia suositukset lainsäädännön kehittämiseksi.

Perustelu: Omaishoidon kustannuksia on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti ja otettava huomioon pitkäaikaishoidon vaihtoehtoiskustannukset, omaishoitajien käyttämättä jäävä työpanos ja epäsuorat kulut omaishoitajille ansioiden ja eläkkeiden menetyksinä.

Ikäihmisiä, lähinnä omaa vanhempaansa, hoitavien työikäisten omaishoitajien määrä kasvaa. Työlainsäädäntö ja työelämän käytännöt eivät tue riittävän joustavasti omaishoitotilanteiden ja työn yhteensovittamista.

• Riittävät määrärahat, yhtenäiset tukikriteerit ja suurempi omaishoidon tuki

Kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille tulee tarjota omaishoitosopimus. Kriteereiden tulee olla samat kaikissa kunnissa tai maakunnissa. Lisäksi kuntien tai maakuntien mahdollisuus evätä omaishoidon tuki vetoamalla määrärahasidonnaisuuteen tulee poistaa.

Omaishoidon tuen palkkioita on nostettava ja yhdenmukaistettava. Kriteerien ja palkkioluokkien yhdenmukaistamiseksi tulee nimetä valtakunnallinen työryhmä, joka laatii suositukset.

Omaishoidon tuen verotusta on kevennettävä esimerkiksi kehittämällä verovähennyskeinoja kuten eläketulovähennys.
Omaishoidon tuen tulee olla etuoikeutettu tulo, jota ei oteta huomioon omaishoitajien sosiaalietuuksia laskettaessa. Tuesta tulee periä lakisääteiset sosiaaliturvamaksut eläkekertymää varten.

Perustelu: Omaishoidon tuen määrärahasidonnaisuus aiheuttaa epävarmuutta omaishoitajille. Kriteerien ja palkkioluokkien vaihtelu kunnittain tai maakunnittain asettaa omaishoitajat epätasa-arvoiseen asemaan asuinpaikan mukaan.

Nykyinen palkkio alimmissa palkkioluokissa sekä palkkiosta perittävä vero eivät kannusta ryhtymään omaishoitoon. Omaishoitajat pitävät palkkiota pienenä omaishoidon sitovuuteen nähden ja suhteessa pitkäaikaishoidon kustannuksiin. Yksi pitkäaikaishoitopaikka maksaa 3500-9500 euroa kuukaudessa. Omaishoidon tuen keskimääräinen palkkio on bruttona noin 440 euroa kuukaudessa.

• Vapaiden järjestäminen turvattava

Omaishoitajan vapaan mahdollistamiseksi tarvitaan erilaisia palvelu- ja asumisratkaisuja. Erityisesti perhehoitomuotoja tulee kehittää. Omaishoitajan vapaiden edellyttämien palvelujen tulee olla maksuttomia tai vähintäänkin kerryttää sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattoa. Sijaishoitajille tulee määritellä valtakunnalliset palkkiot.

Perustelu: Omaishoitajat eivät käytä vapaitaan, koska lyhytaikainen laitoshoito ei sovi kaikille hoidettaville lähinnä kognitiivisen toimintakyvyn aleneman tai hoitoyksiköiden laatuongelmien vuoksi.

Omaishoitajat pitävät palvelumaksuja kalliina. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullistamista ja perimättä jättämistä ei käytetä tarkoituksenmukaisesti.

• Omaishoitajan jaksamista tuettava

Yhteiskunnan on sitouduttava pitkäjänteiseen omaishoidon tukemiseen. Omaishoitoperheelle tulee taata tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet.
Omaishoitajan jaksamisesta ja hyvinvoinnista on pidettävä huolta.

Omaishoitajien valmennuksen toteutumista on seurattava. Lainsäädännössä olevan epätarkan ohjeistuksen vuoksi laadukas valmennus ei toteudu tasavertaisesti eri kunnissa.
Omaishoitajien terveystarkastusten toteutumista ja niiden seurauksena tehtävien toimenpiteiden vaikutuksia on seurattava. Terveystarkastukset ovat olennainen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä ongelmien ennaltaehkäisyä.

Omaishoitajan on myös voitava luottaa, että hoidettava siirtyy joustavasti pitkäaikaishoitoon, mikäli hoidettavan toimintakyky sitä edellyttää.

Perustelu: Omaishoitoa tukevien palveluiden tulee olla laadukkaita, jotta ne palvelevat omaishoitoperheitä. Panostaminen omaishoitajan jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä varmuus siitä, että hoidettava läheinen pääsee tarvittaessa pitkäaikaishoitoon, edistää jaksamista ja lisää omaishoitajuuden houkuttelevuutta.

• Omaishoitajayhdistysten resurssit turvattava

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus tulee turvata.

Perustelu: Omaishoitajaliitto ja sen paikallisyhdistykset tarjoavat ja kehittävät omaishoitajille tukimuotoja, kuten Ovet-valmennusta®, ohjausta ja monimuotoista vertaistukitoimintaa. Paikallisyhdistysten toiminta kytkeytyy vapaaehtoispohjaiseen, yhteisölliseen vertaistukeen, jota syntyy vain vertaistukea tarjoavissa kansalaisjärjestöissä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) sekä kuntien avustuksia tulee voida myöntää omaishoitajayhdistyksille. Tämä luo niille edellytykset organisoida ohjausta ja valmennusta sekä vapaaehtoispohjaista auttamista ja vertaistukea. Vapaaehtoispohjainen tuki lisää palveluiden laatua ja alentaa kokonaiskustannuksia sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Tiesitkö?

• Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään on noin 350 000 henkilöä.
Vaativassa ja sitovassa omaishoidossa on runsaat 60 000 henkilöä.
Omaishoidon tukea sai 46 132 henkilöä vuonna 2017.

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tai huolenpidon tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoitajat auttavat läheisiään monin tavoin: fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja usein myös taloudellisesti. Jos läheisen kyky huolehtia itsestään on alentunut ja hänellä on haasteita ymmärryksessä, omaishoitajat toimivat läheisensä oikeuksien turvaajina.

Omaishoitajat ja avun tarpeessa olevat läheiset ovat eri ikäisiä. Valtaosa omaishoitajista auttaa ikääntyvää läheistään, ja suurin osa omaishoitajista on naisia: lähinnä puolisoita tai tyttäriä. Omaishoitotilanteet ovat yksilöllisiä ja niihin tarvitaan räätälöidysti tukipalveluita.

Omaishoito on edullista verrattuna vaihtoehtoisiin kustannuksiin sosiaali- ja terveyshuollon palveluissa. Kaksi kolmasosaa omaishoitajista arvioi, että läheinen tarvitsisi ympärivuorokautista hoitoa laitoksessa tai tehostetussa palveluasumisessa ilman omaishoitoa.

Omaishoitoa koskevissa taloudellisissa tarkasteluissa arvioidaan yleensä omaishoitotilanteista aiheutuvia säästöjä ja kustannuksia sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Kustannuksia aiheutuu myös omaishoitajille ja omaishoitoperheelle sekä lisäksi työllisyysvaikutuksina yhteiskunnalle.

Vertailuhintoja

• Omaishoidon palkkio keskimäärin 440 € / kk + 3 vapaapäivää kuukausittain tehostetussa palveluasumisessa 115 € vrk. Vuosittainen kustannus kunnalle asiakasta kohti 9 420 €.

• Kotihoito 2 käyntiä / vrk 42 € / kerta. Vuodessa yhteensä 30 660 €.

• Ikääntyneen tehostettu palveluasuminen 115 € / vrk. Vuodessa yhteensä 41 975 €.

• Vanhainkotihoito 154 € / vrk. Vuodessa yhteensä 56 210 €.

• Vammaisen henkilön ohjattu asuminen 69 € / vrk. Vuodessa yhteensä 25 185 €.

• Vaikeavammaisen palveluasuminen 125 € / vrk. Vuodessa yhteensä 45 625 €.

• Terveyskeskuksen vuodeosasto 191 € / vrk. Vuodessa yhteensä 69 715 €.

 

Lähteet:

Linnosmaa ym. 2014. Omaishoidon tuki. Selvitys omaishoidon tuen palkkioista ja palveluista kunnissa vuonna 2012. THL raportti 9 /2014.

Kapiainen, S. ym. 2014. Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2011. THL raportti 3/2014.

 

Tulosta Omaishoitajaliiton vaalitavoitteet.

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit 2017: Kuka muistaa omaishoitajan vaalien jälkeen?

Omaishoidon ja yhdistystoiminnan kannalta on tärkeää, että kuntiin saadaan päättäjiä, jotka ymmärtävät järjestötoiminnan merkityksen ja ovat valmiita sitä puolustamaan sekä ajavat omaishoitajien asiaa. Tarvitsemme järjestöystävällisiä kuntia, jotka turvaavat omaishoitoperheen hyvinvoinnin ja aseman. Omaishoitajia on kohdeltava yhdenvertaisesti ja omaishoitoperheiden tulee saada oikea-aikaista räätälöityä tukea. Tarvittava tuki tulee taata kaikille tukea tarvitseville omaishoitajille.

Liiton kuntavaalimateriaali, jota mm. liiton paikallisyhdistykset ja kuntavaaliehdokkaat voivat hyödyntää.

Päivitetty 13.1.2022