Kansainvälinen toiminta

Omaishoitajuus yhdistää yli rajojen

Kansainvälinen yhteistyö edistää omaishoidon kehittämistä myös kansallisesti. Hyvien käytäntöjen ja tutkimustiedon jakaminen ja levittäminen on hedelmällistä.

Vaikka jäsenvaltiot päättävät omaishoidon tukemista säätelevästä lainsäädännöstään itsenäisesti osana sosiaali- ja terveyspolitiikkaansa, monet omaishoitoon vaikuttavat säädökset linjataan EU:ssa.

Yksi esimerkiksi on vuonna 2019 EU:ssa päätetty Työelämän tasapaino -direktiivi, jossa säädetään työssäkäyvien omaishoitajien vapaista ja työjärjestelyistä (ns. omaishoitovapaa ja työn joustot). Direktiivi tulee toimeenpanna jäsenvaltioissa elokuuhun 2022 mennessä. Suomessa direktiivin toimeenpano on osa Marinin hallituksen ns. perhevapaauudistusta, Lisätietoa Työelämän tasapaino -direktiivistä englanniksi.

Liitto osallistuu eurooppalaiseen verkostoyhteistyöhön yhdessä Suomen omaishoidon verkoston kanssa.

Omaishoitajien määrä Euroopassa

Omaishoitajien täsmällisen määrän luotettava arviointi ja vertailu eri maissa ja niiden välillä on vaikeaa, koska omaishoidolle ei ole samanlaista määritelmää eri maissa ja myös kansalaiset mieltävät omaishoidon eri tavoin.  Kuitenkin vähintään viikoittain läheisestään huolehtivia omaishoitajia on arvioitu olevan Euroopassa 30–126 miljoonaa henkilöä.

Eurocarers

Omaishoitajien eurooppalainen yhteistyöverkosto vahvistui 2000-luvun alussa, kun Eurocarers rekisteröitiin vuonna 2006 Luxemburgissa. Omaishoitajaliitto on ollut mukana sen toiminnassa alusta alkaen. Varsinaiseksi jäseneksi liitto liittyi vuonna 2007.

Eurocarersissa on mukana yli 75 omaishoitoalan järjestöä, tutkimuslaitosta ja muuta organisaatiota lähes 30 maasta. Lisäksi verkostoon kuuluu omaishoidosta kiinnostuneita yksityisiä henkilöitä.

Eurocarers edistää omaishoitajien asiaa Euroopan Unionin tasolla ja vaikuttaa sitä kautta omaishoidon kehittämiseen sekä kansallisesti yhdessä jäsenorganisaatioidensa kanssa.

Eurocarers

  • tukee omaishoitajajärjestöjen perustamista
  • antaa omaishoitajille yhteisen eurooppalaisen äänen
  • vaikuttaa EU-tason omaishoitopolitiikkaan
  • lisää tietoisuutta omaishoidosta
  • levittää tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja hyviä käytäntöjä omaishoidosta
  • osallistuu omaishoitoa tukevaan kehittämis- ja tutkimustyöhön
  • välittää tietoa EU:n linjauksista eri maissa.

Europarlamentin omaishoidon intressiryhmä

Omaishoidon tukemisesta säädetään kansallisesti kunkin maan parlamenteissa, mutta Euroopan parlamentilla merkittävä rooli kehittää EU:n politiikkaohjelmia ottamaan huomioon myös omaishoitajat.

Europarlamentissa on toiminut vuodesta 2007 alkaen omaishoidon intressiryhmä, jonka tavoitteena on toimia foorumina konkreettisten politiikka-aloitteiden eteenpäin viemiseksi EU:ssa. Eurocarers toimii Euroopan parlamentin omaishoidon intressiryhmän sihteeristönä.

Maailmanlaajuinen yhteistyö

Vuonna 2014 liitto liittyi myös maailmanlaajuisen IACOn (International Association of Carer Organisations) jäseneksi.

Suomalainen omaishoito kiinnostaa

Vuosien varrella suomalaiseen omaishoidon tukemisen malliin ja liiton toimintaan on käynyt tutustumassa tutkijoita, toimittajia ja järjestö- ja virkamiestoimijoita eri maista.

Liitto järjesti Helsingissä Eurocarersin vuosikokouksen 2014 yhteydessä kansainvälisen konferenssin teemalla Omaishoitajat työpaikoilla ja kansallisissa strategioissa. Konferenssiin osallistui lähes 200 omaishoidosta kiinnostunutta henkilöä useista Euroopan maista sekä Australiasta, Uudesta-Seelannista ja Yhdysvalloista.

Muu kansainvälinen toiminta

Liitto on tutustunut muutamien Euroopan maiden omaishoidon järjestämisen malleihin ja Euroopan parlamentin toimintaan liiton ja/tai europarlamentaarikkojen järjestämillä opintomatkoilla. Ryhmissä on ollut jäsenyhdistysten, liiton hallituksen ja henkilökunnan edustajia.

Vuonna 2019 liiton hallitus ja henkilökunta tekivät opintomatkan Tukholmaan ja syventyivät Ruotsin julkisen sektorin ja alan järjestöjen tarjoamaan omaishoitajien tukeen ja palveluihin.

Liiton hankkeilla on yhteyksiä eri maiden sisarjärjestöihin ja alan organisaatioihin muissa maissa. Esimerkiksi Jangsterit – nuoret hoivaajat on tiivistä yhteydessä eri maissa tehtävään nuoria hoivaajia koskevaan tutkimustoimintaan ja järjestöjen tukitoimintoihin nuorille hoivaajille.

 

Päivitetty 20.12.2021