Kansainvälinen toiminta

Omaishoitajuus yhdistää yli rajojen

Kansainvälinen yhteistyö soveltuu hyvin omaishoidon tukemisen kehittämiseen, sillä omaishoitajien tarpeet ja toiveet ovat samantapaisia joka puolella. Hyvien käytäntöjen ja tutkimustiedon jakaminen ja levittäminen on hedelmällistä ja auttaa eri maiden toimijoita niiden etsiessä keinoja omaishoitajien tukemiseen.

On myös tärkeää tehdä yhteistä edunvalvontaa ja nostaa esille omaishoitajien oikeudet ja tarpeet. Yhdessä valmistellut julkilausumat, aloitteet yms. antavat vahvuutta omassa maassa tehtävälle vaikuttamistoiminnalle. Vaikka omaishoidon tukemista säätelevästä lainsäädännöstä päätetäänkin jäsenvaltioiden sisällä, on tärkeää olla mukana vaikuttamassa myös EU-tason omaishoidon linjauksiin mm. euroedustajien omaishoidon intressiryhmän kautta.

Liitto osallistuu eurooppalaiseen verkostoyhteistyöhön myös Suomen omaishoidon verkoston kautta.

Omaishoitajat Euroopassa

Omaishoitajien täsmällisen määrän luotettava arviointi on vaikeaa johtuen erilaisista määrittely- ja tilastointitavoista.  Vähintään viikoittain läheisestään huolehtivia omaishoitajia on kuitenkin arvioitu olevan Euroopassa n. 30–126 miljoonaa (Eurocarers factsheet).

Eurocarers

Omaishoitajien eurooppalaisen yhteistyöverkoston kehittäminen vilkastui 2000-luvun alussa. Yhteinen järjestö Eurocarers rekisteröitiin virallisesti vuonna 2006 Luxemburgissa.  Omaishoitajaliitto on ollut mukana toiminnassa alusta alkaen, mutta varsinaiseksi jäseneksi liityimme vuonna 2007.

Eurocarersissa on mukana yli 60 järjestöä, tutkimuslaitosta tai muuta tahoa yhteensä 24 maasta. Verkostoon voivat liittyä varsinaisten omaishoitajajärjestöjen lisäksi mm. tutkimuslaitokset ja yliopistot.

Eurocarersin tavoitteena on edistää omaishoitajien asiaa Euroopan unionin tasolla ja sitä kautta tukea myös kansallista toimintaa.

Eurocarers

  • tukee omaishoitajajärjestöjen perustamista
  • antaa omaishoitajille yhteisen eurooppalaisen äänen
  • vaikuttaa EU-tason omaishoitopolitiikkaan
  • lisäämää tietoisuutta omaishoidon asioista
  • levittää tietoa ja hyviä käytäntöjä
  • osallistuu omaishoitoa tukevaan kehittämis- ja tutkimustyöhön
  • välittää tietoa EU:n linjauksista.

Eurocarers toimii Euroopan parlamentin omaishoidon intressiryhmän sihteeristönä.

Vuonna 2014 liitto liittyi myös maailmanlaajuisen IACOn (International Association of Carer Organisations) jäseneksi.

Europarlamentin omaishoidon intressiryhmä

Vaikka omaishoidon tukemiseen liittyvä lainsäädäntötyö tehdäänkin kansallisissa parlamenteissa, on Euroopan parlamentilla merkittävä rooli silloin, kun kehitetään EU:n politiikkaohjelmia huomioimaan omaishoitajat paremmin.

Europarlamentissa on toiminut vuodesta 2007 alkaen  omaishoidon intressiryhmä, jonka tavoitteena on toimia foorumina konkreettisten politiikka-aloitteiden eteenpäin viemiseksi EU:n sisällä. Yksi intressiryhmän neljästä puheenjohtajasta on  europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Yhteistyö Ruotsin ja Viron kannsa

Omaishoitajaliitolla on pitkät yhteistyösuhteet Ruotsin ja Viron omaishoitajayhdistysten kanssa. Liitto on tukenut Viron yhdistyksen toimintaa mm. koulutusyhteistyön merkeissä. Molemmista maista on tehty opintomatkoja Suomeen. Viime vuosina yhteistyötä on tehty pääasiassa Eurocarersin puitteissa.

Suomalainen omaishoito kiinnostaa

Vuosien varrella suomalaiseen omaishoidon tukemisen malliin  ja liiton toimintaan on käynyt tutustumassa tutkijoita, toimittajia ja järjestö- ja virkamiestoimijoita mm. Japanista, Englannista, Italiasta, Kreikasta, Saksasta ja Irlannista.

Vuonna 2014 liitto järjesti Eurocarersin vuosikokouksen yhteydessä kansainvälisen konferenssin Omaishoitajat työpaikoilla ja kansallisissa strategioissa. Konferenssiin osallistui lähes kaksi sataa omaishoidosta kiinnostunutta mukaan lukien kolmisenkymmentä kansainvälistä vierasta useista Euroopan maista, Australiasta, Uudesta Seelannista ja Yhdysvallosita.

Opintomatkat

Muutamien Euroopan maiden omaishoidon järjestämisen malleihin ja Euroopana parlamentin toimintaan on  tutustuttu liiton ja/tai europarlamentaarikkojen järjestämillä opintomatkoilla. Ryhmissä on ollut liiton paikallisyhdistysten, hallituksen ja henkilökunnan edustajia.

Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Liitto on toteuttanut kansainvälisen kehittämishankkeen Ukrainassa ja osallistunut EuroFoundin rahoittamaan hankkeeseen.