Kansainvälinen toiminta

Omaishoitajuus yhdistää yli rajojen

Kansainvälinen yhteistyö edistää omaishoidon kehittämistä myös kansallisesti. Hyvien käytäntöjen ja tutkimustiedon jakaminen ja levittäminen on hedelmällistä.

Yhteinen edunvalvontaa nostaa esille omaishoitajien oikeudet ja tarpeet. Vaikka omaishoidon tukemista säätelevästä lainsäädännöstä päätetäänkin jäsenvaltioiden sisällä, monet omaishoitoon vaikuttavat säädökset linjataan EU:ssa.

Liitto osallistuu eurooppalaiseen verkostoyhteistyöhön yhdessä Suomen omaishoidon verkoston kanssa.

Omaishoitajat Euroopassa

Omaishoitajien täsmällisen määrän luotettava arviointi on vaikeaa johtuen erilaisista määrittely- ja tilastointitavoista eri maissa. Vähintään viikoittain läheisestään huolehtivia omaishoitajia on arvioitu olevan Euroopassa 30–126 miljoonaa henkilöä.

Eurocarers

Omaishoitajien eurooppalaisen yhteistyöverkoston kehittäminen systematisoitui 2000-luvun alussa. Yhteinen järjestö Eurocarers rekisteröitiin  vuonna 2006 Luxemburgissa. Omaishoitajaliitto on ollut mukana toiminnassa alusta alkaen. Varsinaiseksi jäseneksi liityimme vuonna 2007.

Eurocarersissa on mukana yli 60 järjestöä, tutkimuslaitosta ja muuta tahoa lähes 30 maasta.

Eurocarersin tavoitteena on edistää omaishoitajien asiaa Euroopan unionin tasolla ja sitä kautta tukea myös kansallista toimintaa.

Eurocarers

  • tukee omaishoitajajärjestöjen perustamista
  • antaa omaishoitajille yhteisen eurooppalaisen äänen
  • vaikuttaa EU-tason omaishoitopolitiikkaan
  • lisää tietoisuutta omaishoidon asioista
  • levittää tietoa ja hyviä käytäntöjä
  • osallistuu omaishoitoa tukevaan kehittämis- ja tutkimustyöhön
  • välittää tietoa EU:n linjauksista eri maissa.

Eurocarers toimii Euroopan parlamentin omaishoidon intressiryhmän sihteeristönä.

Vuonna 2014 liitto liittyi myös maailmanlaajuisen IACOn (International Association of Carer Organisations) jäseneksi.

Europarlamentin omaishoidon intressiryhmä

Vaikka omaishoidon tukemiseen liittyvä lainsäädäntötyö tehdään kansallisissa parlamenteissa, on Euroopan parlamentilla merkittävä rooli silloin, kun kehitetään EU:n politiikkaohjelmia huomioimaan omaishoitajat paremmin. Monet EU-linjaukset vaikuttavat myös kansallisella tasolla esim. keväällä 2019 hyväksytty työelämän tasapaino -direktiivi, joka on määrä toimeenpanna kansallisella tasolla kolmessa vuodessa.

Europarlamentissa on toiminut vuodesta 2007 alkaen omaishoidon intressiryhmä, jonka tavoitteena on toimia foorumina konkreettisten politiikka-aloitteiden eteenpäin viemiseksi EU:n sisällä.

Suomalainen omaishoito kiinnostaa

Vuosien varrella suomalaiseen omaishoidon tukemisen malliin ja liiton toimintaan on käynyt tutustumassa tutkijoita, toimittajia ja järjestö- ja virkamiestoimijoita mm. Japanista, Englannista, Italiasta, Kreikasta, Saksasta ja Irlannista.

Vuonna 2014 liitto järjesti Eurocarersin vuosikokouksen yhteydessä kansainvälisen konferenssin Omaishoitajat työpaikoilla ja kansallisissa strategioissa. Konferenssiin osallistui lähes 200 omaishoidosta kiinnostunutta mukaan lukien 30 kansainvälistä vierasta useista Euroopan maista, Australiasta, Uudesta Seelannista ja Yhdysvalloista.

Opintomatkat

Muutamien Euroopan maiden omaishoidon järjestämisen malleihin ja Euroopana parlamentin toimintaan on tutustuttu liiton ja/tai europarlamentaarikkojen järjestämillä opintomatkoilla. Ryhmissä on ollut liiton paikallisyhdistysten, hallituksen ja henkilökunnan edustajia.