Kannanotot ja lausunnot

2020

Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta 4.11.2020

Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle liittyen hallituksen esitykseen valtion vuoden 2021 talousarviosta 14.10.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Omaishoitajaliiton lausunto esitysluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 21.9.2020

Lisätiedot www.lausuntopalvelut.fi-sivustolla

Omaishoitajaliiton ja viiden muun järjestön yhteinen kannanotto omaishoidon lapsiperheiden tukemisesta Helsingissä 17.9.2020

Omaishoitajaliiton lausunto Iäkkäiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamiseen 7.8.2020

Lisätiedot www.lausuntopalvelu.fi-sivustolla

Omaishoitajaliiton lausunto iäkkäiden laatusuosituksesta 2020–2023 25.6.2020

Lisätiedot www.lausuntopalvelu.fi-sivustolla

Omaishoitajaliiton lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraporttiin 17.6.2020

Lisätiedot www.lausuntopalvelu.fi-sivustolla

Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle liittyen lakiesitykseen perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta 15.6.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Sivistysvaliokunnan mietintö lakiesitykseen 16.6.

Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 1.6.2020

Lakiesityksen luonnos ja lausunnot www.lausuntopalvelu.fi-sivustolla

Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle liittyen valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta 5.5.2020

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto selonteosta 12.5.2020
Omaishoitajaliiton uutinen aiheesta 13.5.2020

Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle liittyen hallituksen lakiesitykseen koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta tuesta 20.4.2020

Lakiesitys koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö lakiesityksestä 21.4.2020

Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muuttamisesta 11.3.2020

2019

Omaishoitajaliiton kannanotto perhe-eläkeuudistukseen 29.11.2019

Omaishoitajaliiton lausunto Mielenterveysstrategian luonnoksesta 28.10.2019

Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi vuodelle 2020 sekä valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023 24.10.2019

Omaishoitajaliiton syyskokouksen kannanotto Työikäiset omaishoitajat näkyviin sote-ja sotu-uudistuksissa 9.10.2019

Omaishoitajaliiton lausunto, joka koskee YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta (ICESCR); Suomen seitsemännen määräaikaisraportin laatimista 13.9.2019

Omaishoitajaliiton lausunto aiheesta Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja ja Suomen viidennentoista määräaikaisraportin laatiminen 3.9.2019

Omaishoitajaliiton lausunto ylivelkaantumisesta eduskunnan oikeusasiamiehelle 27.5.2019

Omaishoitajaliiton kevätkokouksen 24.4.2019 kannanotto Omaishoito on keskeinen hoivamuoto – hallitusohjelmaan tarvitaan toimenpiteitä.

Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esityksestä vammaispalvelulaiksi (HE 159/2018 vp) sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta.

2018

Omaishoitajaliiton kirjelmä 29.10.2018 koskien viranomaisten järjestämiä taksikuljetuksia vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille.

Omaishoitajaliiton ja Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kannanotto 1.10.2018 omaishoitoon kohdistuviin toimenpiteisiin Lohjalla.

Omaishoitajaliiton, Lasten omaishoitajat ry:n, Hyvinkään Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n ja Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n yhteinen kannanotto 24.9.2018 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitukselle esitetetyistä omaishoidon tuen uusista kriteereistä.

Omaishoitajaliiton lausunto 14.9. hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksulaiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 29.6.2018.

Omaishoitajaliiton lausunto 6.9.2018 uuden asiakas- ja potilaslain luonnoksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 6.7.2018.

Omaishoitajaliiton lausunto asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia koskevista asiakirjamalleista, sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 15.5.2018. Lausuntopyyntö: STM 091:00/2017, STM/3421/2017. Kommentoitavien malliasiakirjojen luonnokset: https://alueuudistus.fi/hallintopaatos-ja-sopimus.

Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valinnanvapauslainsäädännöstä, asiantuntijakuuleminen 17.5.2018
Hallituksen esitys: HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomalaisten ja eurooppalaisten järjestöjen kirje pääministeri Juha Sipilälle: Kansalaisten osallisuus mielenterveys- ja omaistyössä ministerikokouksen teemaksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019. 20.3.2018.

2017

Nostoja liiton lausunnosta valinnanvapauslakiesitykseen 14.12.2017

OTL, VTT Yrjö Mattilan lausunto Oulun seudun omaishoitajat ry:lle omaishoitajan vastuusta 27.11.2017

Omaishoitajaliiton lausunto Lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 7.9.2017
ja
Tiivistelmä Omaishoitajaliiton lausunnosta Lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista 7.9.2017

Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valinnanvapauslainsäädännöstä 24.5.2017

Omaishoitajaliiton kannanotto kuntoutuksen uudistamisen komitealle 9.5.2017

Omaishoitajaliiton kannanotto 21.3.2017 : Kriteerien yhdenmukaistaminen ei saa heikentää omaishoitajien asemaa