Liiton säännöt ja strategia

Omaishoitajaliiton strategia 2019–2023

Omaishoitajaliiton strategian visio on ”Omaishoito koskettaa jokaista ja vaikuttaa kaikilla yhteiskunnan alueilla”.

Strategian linjaukset ovat:

 1. Omaishoito merkittäväksi osaksi yhteiskuntapolitiikkaa
 2. Omaishoitoyhteisön vahvistaminen
 3. Vapaaehtoispohjaisen toiminnan kehittäminen ja turvaaminen omaishoitoyhteisössä

Strategia tausta-aineistoineen löytyy Omaishoitajaliiton verkkosivuilta.

 

Omaishoitajaliiton säännöt

Omaishoitajaliitto on perustettu vuonna 1991.

Liiton jäseninä on paikallisyhdistyksiä. Liiton paikallisyhdistysten jäseniksi hyväksytään omaishoitajat, muut läheiset sekä omaishoitajien asemasta kiinnostuneet kansalaiset ja ammattihenkilöt sekä paikallisyhdistysten kannattajajäsenyhteisöt.

Omaishoitajaliiton säännöt

Päivitetty 17.6.2022

Omaishoitajaliiton strategia 2016–2020

Liiton strategia 2016-2020

Toiminta-ajatus
Omaishoitajaliitto on omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestö. Liitto on olemassa omaishoitajia ja heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä sekä muita omaishoidosta kiinnostuneita varten. Liitto ja paikallisyhdistykset tukevat eri tavoin omaishoitajien arjessa jaksamista.

Toiminnan tarkoitus
Liiton toiminnan tarkoitus on omaishoitajien ja heidän läheistensä aseman parantaminen ja tukeminen sekä heitä tukevien toimintojen kehittäminen ja toteuttaminen.

Toimintaa ohjaavat arvot
Arvot kuvaavat niitä pyrkimyksiä ja lähtökohtia, joista työtä tehdään. Liiton toiminta perustuu avoimuuden, vastuullisuuden, kumppanuuden ja herkkyyden arvoille.

 • Avoimuus
  Liiton toiminnasta, linjauksista ja niiden perusteluista kerrotaan avoimesti. Liitto kannustaa keskusteluun, tiedonvaihtoon ja vuorovaikutukseen niin liiton sisällä kuin suhteessa yhteistyökumppaneihin.
 • Vastuullisuus
  Perustehtävä ohjaa kaikkea toimintaa. Toiminta on asiantuntevaa, suunnitelmallista ja vaikuttavaa, ja sen toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.
 • Herkkyys
  Liitto toimii ajan hermolla, ennakoiden muutoksia ja niiden seurauksia. Toiminnassa huomioidaan omaishoidon kentän viestit ja reagoidaan niihin. Toiminta on joustavaa, inhimillistä ja ihmisläheistä.
 • Kumppanuus
  Liitto toimii yhteistyössä verkostoituen ja arvostaen monenlaista, niin koulutukseen, kokemukseen kuin tutkimukseenkin perustuvaa asiantuntijuutta. Vuoropuhelu ja yhteistyö järjestöjen ja julkisen sektorin välillä on keskeistä.

Perustehtävät

Liiton perustehtäviä toteutetaan kaikilla toiminnan tasoilla yksittäisestä omaishoitoperheestä alueellisen ja kansallisen toiminnan kautta kansainväliseen vaikuttamiseen.

Liitto tukee paikallisyhdistyksiä perustehtävien toteuttamisessa, tarkastelee ja vie eteenpäin paikallisyhdistyksiltä tulleita aloitteita sekä levittää paikallisyhdistysten kehittämistyön tuloksena syntyneitä hyviä käytäntöjä ja tuloksia mahdollisuuksien mukaan.

Liiton toiminnan tavoitteena on osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon niin, että omaishoito kehittyisi ja vakiintuisi todelliseksi, vapaaehtoiseksi ja oikea-aikaisesti tuetuksi mahdollisuudeksi hoitaa omaista tai läheistä.

Perustehtävän menestyksellinen toteuttaminen edellyttää jatkuvaa toiminnan ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seurantaa ja arviointia.

Perustehtävät tukevat toisiaan ja ovat toistensa edellytyksiä

Omaishoitajaliitto yhdessä paikallisyhdistysten kanssa

 • tavoittaa laajasti sekä omaishoidon tuen piirissä että ilman tukea olevia omaishoitajia
 • tukee omaishoitoperheitä eri tavoin
 • vaikuttaa omaishoitajien ja omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi ja elämän helpottamiseksi
 • seuraa omaishoitoperheiden elämään ja asemaan vaikuttavia muutoksia yhteiskunnassa
 • arvioi muutosten vaikutuksia omaishoitoperheiden elämään
 • kehittää toimintaa siten, että sen avulla pystytään paremmin tukemaan omaishoitoperheitä.

Liiton keskeisiä toimintakokonaisuuksia ovat

 • edunvalvonta ja vaikuttaminen
 • paikallisyhdistystoiminnan tukeminen
 • omaishoitajien jaksamisen tukeminen

Toimintakokonaisuuksia toteutetaan ohjauksen ja neuvonnan, viestinnän, koulutuksen, kehittämistyön ja kansainvälisen toiminnan avulla. Toiminnan tueksi liitto tuottaa tarvittavia materiaaleja. Toiminnan konkreettiset tavoitteet ja muodot määritellään vuosittain toimintasuunnitelmissa.

Menestystekijät

 • Asiantuntijuus omaishoidon kysymyksissä
 • Kattava ja toimiva paikallisyhdistysverkosto ja sitoutuneet yhdistystoimijat
 • Hyvät vaikuttamiskanavat
 • Tavoitteita ja toimintaa tukevat yhteistyökumppanuudet
 • Osaava ja motivoitunut henkilöstö
 • Asiantunteva ja sitoutunut hallitus

Visio

Visio ohjaa liiton toimintaa pitkällä tähtäimellä.

Omaishoitajaliiton visio vuoden 2020 Suomesta on omaishoitajiin arvostavasti ja kunnioittaen suhtautuva yhteiskunta, jossa omaishoitoperheitä kohdellaan ja tuetaan yhdenvertaisesti yksilölliset tarpeet huomioiden.

Omaishoitajaliitto on vuonna 2020
 • Aloitteellinen ja luotettava toimija, yhteistyötaho ja kehittäjä
 • Omaishoidon kentällä toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteensaattaja
 • Omaishoitajien vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta tukeva toimija
 • Omaishoitoa koskevan kokemusasiantuntijuuden ja tutkimustiedon tietopankki