Päättyneet hankkeet

Omaishoitajaliitto:ssä on omaishoitajien asiaa viety eteenpäin erilaisten kehittämishankkeiden eli projektien kautta. Kehittämistyön tuloksena on syntynyt monia työmuotoja, joita toteutetaan edelleen osana liiton perustoimintaa.

Kehittämishankkeet 1992–2021

Alla mainitut projektit on toteutettu RAY:n tai STEAn tuella, lukuun ottamatta Sairaan Hyvät -projektia, joka rahoitettiin Yhteisvastuukeräys 2001:n tuotoilla. Projekteista on tehty erilliset raportit, joita saa liitosta.

2017-2021 Kuppi nurin -hanke

Kuppi nurin -hankkeen tavoitteena oli, että päihdeongelmat omaishoitoperheissä tunnustetaan ja tunnistetaan, ja että perheet saavat tarpeisiinsa vastaavaa tukea.

Hankkeessa

 • kerättiin tietoa päihteiden käytöstä ja päihdeongelmista omaishoitoperheissä
 • kehitettiin tukimuotoja päihdeongelman kohdanneille omaishoitoperheille
 • vahvistettiin ammattilaisten ja yhdistystoimijoiden osaamista päihdeasioissa sekä rohkaistiin ottamaan päihteet puheeksi
 • tuotettiin materiaalia omaishoitajien, ammattilaisten ja yhdistystoimijoiden tueksi, esimerkiksi oppaita, videoita ja ryhmämateriaalia.

Lue lisää ja tutustu materiaaleihin www.omaishoitajat.fi/kuppi-nurin.

2012-2016 Opastava-hanke

Opastava-hanke (2012-2016) oli Omaishoitajaliiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin toteuttama hanke, joka toi omaishoitoperheiden kokemusasiantuntijuuden mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen rakentamalla omaishoitoperheiden, järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä. Hanketta rahoitti RAY. Lisää tietoa löytyy hankkeen sivulta.

2010-2012 Ovet-omaishoitajavalmennushanke

Ovet-omaishoitajavalmennushankkeessa (2010–2012) kehitettiin Ovet-omaishoitajavalmennus omaishoitajien tueksi ja liiton paikallisyhdistysten toimintamuodoksi. Ovet-hankkeessa järjestettyjen ohjaajakurssien sekä järjestäjäkoulutusten kautta yhdistysten toimijat saivat tarvittavia valmiuksia valmennusten järjestämiseen ja valmennusryhmän ohjaamiseen. Hankkeen loppuraporttiin voit tutustua tästä. Ovet-valmennus on edelleen liiton paikallisyhdistysten toimintamuoto, jota liitto tukee osana OmaisOiva-toimintaansa.

2007-2010 Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projekti (Careri)

Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (Careri) tavoitteena oli koulutuksen ja tiedotuksen keinoin levittää omaishoitajien arjen tueksi kehitettyjä hyviä käytäntöjä, palveluiden laatukriteerejä ja toimintamalleja ammattilaisten ja muiden toimijoiden käyttöön toimiviksi työkaluiksi, jotta omaishoitajien mahdollisuudet saada oikeanlaista tietoa palveluista paranisivat. Careri-projekti oli jatkoa Hyvä ja laadukas palvelukokonaisuus tukemassa omaishoitoa -hankkeelle (HYLA).

2006–2008 Voimaantuva omaishoitaja: polkuja takaisin työelämään omaishoitajille -projekti (Voimapolku)

Voimapolku-projektissa kehitettiin toimintamallia siihen, miten omaishoitokokemusta omaavien, työmarkkinoille paluuta suunnittelevien henkilöiden voimaantumisprosessia voisi tukea ja edistää, ja siten helpottaa heidän työllistymistään. Projektissa tuotettiin Omaishoitajan ansiokansio -työkirja, jonka avulla työhön palaaja voi syventyen pohtia omia vahvuuksiaan, kehittymistarpeitaan ja tavoitteitaan. Ansiokansio soveltuu sekä yksilö- että vertaistyöskentelyn työvälineeksi.

2003–2007 Hyvä ja laadukas palvelukokonaisuus tukemassa omaishoitoa -projekti

Projektin tavoitteena oli kehittää hyvä omaishoidon tukemisen palvelukokonaisuus sekä luoda laatu- ja arviointikriteerit omaishoidon tukemisen kokonaisuuden muodostaville palveluille. Projekti jakautui kolmeen osioon: 1. omaishoidon sisällöllinen ja laadullinen kehittäminen, 2. omaishoitajien kokonaisvaltaisen tukemisen palvelukonseptit ja 3. kokeilun tulosten arviointi ja vertailu omaishoitajien ja muiden toimijoiden kannalta. Projektin arviointi- ja kehittämistyötä toteutettiin BIKVA-mallin mukaisesti. Omaishoidon tukea kartoittavan mittariston kehittämistyö oli osa hanketta. Projektissa oli mukana 35 kuntaa.

2002–2005 Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen -projekti

Työssäkäyvistä omaishoitajista tiedettiin ennen projektin käynnistymistä melko vähän. Projektissa saatiin haastattelujen ja kyselyjen kautta tietoa työssäkäynnin ja omaishoidon yhteensovittamisesta ja työssäkäyvien omaishoitajien tarpeista. Projektissa käynnistettiin työssäkäyvien omaishoitajien vertaisryhmiä, lähestyttiin työnantajia mm. erilaisten kyselyiden kautta, järjestettiin seminaaritilaisuuksia  ja tuotettiin materiaalia, jonka avulla tietoisuutta työssäkäyvien omaishoitajien tilanteesta pyrittiin lisäämään. Projektin kokemusten perusteella vahvistui käsitys työssäkäyvien omaishoitajien merkityksestä ja arvosta kaksinkertaisen panoksen tuottajina koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

2001–2004 Vertaisohjaajat omaishoitajien tukena -projekti

Projektissa tehtiin yhteistyötä 12 sosiaali- ja terveysalan järjestön kanssa. Tavoitteena oli luoda omaishoitajia tukeva vertaistuellinen malli järjestöjen käyttöön. Keskeisenä periaatteena oli omaishoitajien oman kokemustiedon hyödyntäminen omaisryhmien ohjaamisessa. Projektissa koulutettiin vertaisohjaajia sekä järjestettiin luentosarjoja ja muita vertaisohjaajia tukevia tilaisuuksia. Projektin vertaisryhmätoiminnan avulla tavoitettiin erilaisissa elämäntilanteissa olevia omaishoitajia ja saatiin tietoa ryhmätoiminnan ja vertaistuen merkityksestä omaishoitajien jaksamisen tukena. Hankkeessa saatujen kokemusten mukaan vapaaehtoiset vertaisohjaajat tarvitsevat koulutusta ja tukea jaksaakseen olla mukana toiminnassa.

2001–2003 Sairaan Hyvät -projekti

Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla toteutetussa projektissa tavoitteina oli herättää julkista keskustelua omaishoidon kysymyksistä sekä kehittää uusia toimintamalleja erityisesti omaishoidon tuen ulkopuolella olevien omaisten tukemiseksi. Mittava valtakunnallinen tiedottaminen synnytti laajaa keskustelua. Projektin aikana tavoitettiin tuhansia omaishoidon tuen ulkopuolella toimivia omaishoitajia, joiden tueksi kehitettiin ja järjestettiin voimavaraviikkoja ja perustettiin voimavararyhmiä. Projekti tuotti omaishoitajien tukemiseen uusia toimintamalleja, jotka on koottu Voimapuun versoja -menetelmäoppaaseen. Ammattihenkilöstöä koulutettiin mallien käyttöönottoon syventävissä menetelmäkoulutuksissa. Projektin kokemusten perusteella koottiin myös kymmenen teesiä omaishoidosta.

1992–2002 Tukihenkilöitä jaksamisen tueksi vaikeisiin omaishoitotilanteisiin -projekti (JATU-projekti)

Projektissa jatkettiin LYKO-projektissa aloitettua työtä. Tavoitteena oli kehittää tukimuotoja vaikeissa ja haastavissa omaishoitotilanteissa elävien omaishoitajien tueksi. Projektissa järjestettiin lukuisia koulutustilaisuuksia omaishoitajille, vapaaehtoisille, ammattilaisille ja opiskelijoille sekä toteutettiin pienempiä kehittämiskokeiluja, joiden tuloksista koottiin mm. ”Hyvä muutto yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa” -toimintamalli sekä toimintamalli lyhytaikaishoidossa käyvien hoidettavien ja heidän omaishoitajiensa tueksi. Lisäksi projektissa kehitettiin vertaistoimintaa vaikeasti vammaisten lasten vanhemmille. Projektin päätyttyä erityistilanteita tukevan koulutuksen kehittämistä on jatkettu liiton koulutustoiminnan puitteissa.

1998–2001 Erityisryhmät ja kriisit omaishoidossa -projekti

Projektin tavoitteena oli kehittää monimuotoista elämänhallintaa tukevaa kurssitoimintaa omaishoitajien erityisryhmille ja kriisitilanteisiin. Projektissa järjestettiin yhteistyössä useiden toimijoiden, kuten kuntoutuslaitosten, kurssikeskusten ja järjestöjen kanssa erilaisia sopeutumisvalmennustyyppisiä kursseja. Projektissa havaittiin, että kurssitoiminta oli hyvä tapa tukea omaishoitajien jaksamista ja Omaishoitajaliitto onkin jatkanut toiminnan kehittämistä ja toteuttamista osana liiton koulutus- ja kurssitarjontaa.

1997–2000 Asiantuntijoita omaishoitajien tueksi -projekti

Yhteistyöprojekti oli jatkoa Omaistoiminnan kouluttajaprojektille. Tavoitteena oli kehittää ja ylläpitää omaistoiminnan asiantuntijaverkostoa järjestöjen yhteistyönä sekä jakaa tietoa tuottamalla materiaalia. Projektissa järjestettiin kouluttajakoulutuksia ja luotiin Kurssi omaishoitajille -kouluttaja-aineisto, ammattihenkilöstölle suunnattuja teemaseminaareja sekä kehitettiin lomaohjaajien koulutusmalli. Projektin päätyttyä asiantuntijarekisterissä oli 112 henkilöä ja omaisten ryhmän ohjaajia 151. Kurssi omaishoitajille -kouluttajakansio on edelleen käytössä päivitettynä. Hanke loi myös pohjan liitossa nykyäänkin järjestettäville ryhmän- ja lomaohjaajakoulutuksille.

1996–1998 Äkillisesti sairastuneen tai kuolevan henkilön lyhytaikaisen omaishoidon koulutus- ja kehittämisprojekti (LYKO-projekti)

Projektin taustalla oli sosiaali- ja terveysministeriön aiemmin toteuttama lyhytaikaisen omaishoidon kokeilu ja siitä saadut tulokset. Tavoitteena oli kiinnittää huomiota lyhytaikaisiin omaishoitotilanteisiin sekä kehittää niiden toteuttamistapoja. Projekti tuotti tietoa saattohoidon toteutumisesta ja malleja siihen liittyvälle koulutukselle.

1996–1998 Omaishoitajien tukimallien sisällöllinen kehittäminen -projekti

Projektin avulla haluttiin monipuolistaa omaishoitajien tukimalleja. Tavoitteena oli paikkakuntakohtaisten omaishoitajien tukimallien ylläpitäminen ja sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen. Omaishoitoon liittyvät haasteet lisääntyivät projektin aikana, kun omaishoitajien oma aktiivisuus kasvoi. Paikallisten omaishoitajayhdistysten perustaminen käynnistyi projektin toiminta-aikana ja hankkeessa luotiin hyvä pohja paikallisyhdistysten toimintamuotojen ohjaukseen ja niiden tulevien projektitoimintojen kehittämiseen.

1995–1997 Omaishoitajille vapaa-aikaa palvelusetelin avulla -projekti

Omaishoitajaliitto osallistui sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja eri järjestöjen yhteiseen työryhmään, joka pohti palvelusetelin soveltuvuutta omaishoitajien loman ja vapaan järjestämiseen. Valtakunnalliseen kokeiluun lähti kahdeksan kuntaa vuonna 1995 ja lisäksi 12 kuntaa vuonna 2006. Palvelusetelikokeilu antoi perustaa ja näkökulmaa omaishoitajien lomitusmallien suunnitteluun sekä arvokasta tietoa omaishoitajien jaksavuudesta, omaishoitotilanteista ja arjen vaikeuksista.

1994–1996 Omaistoiminnan kouluttajaprojekti

Projekti käynnistettiin omaiskysymysten kanssa tekemisissä olevien järjestöjen yhteistyönä. Tavoitteena oli luoda koko Suomen kattava omaishoidon kouluttajien verkosto. Projektin aikana toteutettiin 11 kouluttajakurssia ja koulutettiin 177 omaishoidon kouluttajaa. Hankkeen kautta mukana olevat järjestöt saivat sitoutettua sopivia ihmisiä tukemaan omaishoitajia ja kehittämään toimintaa. Yhteistyö johti jatkoprojektiin, jonka kautta synnytettiin omaishoidon asiantuntijaverkosto.

1993–1995 Kotimiestoimintaprojekti

Projektin tavoitteena oli luoda järjestöjen ja kuntien yhteistyönä palvelukokonaisuus omaistaan hoitavien tueksi. Projektissa sekä perehdytettiin vapaaehtoisia kotimiehiä omaishoitajien tueksi että etsittiin muita keinoja omaishoitajien jaksamisen tueksi. Projektin lopputuloksena syntyi paikkakuntakohtaisia omaishoidon tukimalleja, joissa virallisen järjestelmän tarjoamat tukikeinot täydentyivät kolmannen sektorin tarjoamilla tukemisen muodoilla.

1992–1994 Vanhusten omaisten tukemisen projekti

Projektin avulla pyrittiin tekemään omaisten tilanne näkyväksi ja omaiset itse tietoisiksi asemastaan sekä löytämään tarpeellisia tukemisen muotoja. Projektissa kehitetyt työmuodot ovat osa liiton nykyistä toimintaa; vaikuttamistyö, Lähellä-lehti, omaisten keskusteluryhmät, omaishoitajien tuetut lomat.

Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Työpaikkatason ratkaisumalleja työssäkäyvien omaishoitajien tueksi (2010–2011)

Omaishoitajaliitto osallistui Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (EuroFound) tilaamaan ja rahoittamaan eurooppalaiseen tutkimushankkeeseen hyvien, työpaikkatasolla kehitettyjen mallien löytämiseksi työssäkäyvien omaishoitajien tueksi. Suomen lisäksi mukana ovat Englanti, Hollanti, Irlanti, Italia, Itävalta, Portugali, Puola, Saksa ja Unkari.

Krimin omaishoitajien tukeminen -hanke (2006–2007)

Omaishoitajaliitto koordinoi EU-rahoitteista (TACIS/IBPP) Palveluja omaishoitajille -hanketta (Community Services for Family Caregivers) Ukrainassa Krimin niemimaalla Feodosian kaupungissa ja lähiympäristössä. Partnerina hankkeessa toimi Feodosian kaupunki. Yhteistyötä tehtiin paikallisten viranomaisten ja vammais- ym. järjestöjen kanssa. Kohderyhmänä hankkeessa olivat Feodosian alueen omaishoitajat.

Keskeisimmät hankkeen saavutukset olivat:

 1. Kouluttaminen ja tiedottaminen
 • Koulutettiin paikallisia viranomaisia ja kansalaisjärjestöjen edustajia käynnistämään uudenlaisia yhteisöllisiä palveluita omaishoitajille
 • Tuettiin kansalaisjärjestöjen edustajia työskentelemään yhdessä viranomaisten kanssa
 • Lisättiin tietoisuutta omaishoitajuudesta ja heidän tukemisensa merkityksestä
 • Kehitettiin hyvään eurooppalaiseen käytäntöön perustuvia työtapoja ja käytäntöjä omaishoitajien tukemiseksi ja voimaannuttamiseksi
 • Välitettiin suomalaista ja eurooppalaista tietoa omaishoitoa koskevasta lainsäädännöstä, ideologiasta ja politiikasta sekä omaishoitajien oikeuksista, tukimuodoista, palveluista ja oikeudesta osallisuuteen
 • Vaikutettiin positiivisesti omaishoitoon liittyviin asenteisiin
 • Edistettiin ukrainalaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden, vapaaehtoisten ja omaishoitajien välisiä kontakteja
 1. Tuotettiin tiedotus- ja koulutusmateriaalia
 • Ohjevihkosia ja tukisuosituksia
 • Lehtiartikkeleita ja videoita
 1. Kehitettiin paikallinen vertaistuen malli
 2. Kehitettiin omaishoitajien mahdollisuuksia saada tietoa palveluista
 3. Feodosian kaupunki perusti omaishoitokeskuksen
 • Tukee Feodosian alueen omaishoitajia
 • Järjestää koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisjärjestöjen toimijoille
 1. Perustettiin omaishoitajien yhdistys
 • Vahvistaa tietoisuutta omaishoitajien oikeuksista ja ajaa heidän etujaan