OmaisOiva -toiminta

OmaisOiva-toiminta on Omaishoitajaliiton ja sen paikallisyhdistysten yhteinen omaishoitajien voimavaroja tukeva toimintamuoto. OmaisOivassa kehitetään, toteutetaan ja juurrutetaan erilaisia toimintamalleja, joiden avulla lisätään omaishoitajien hyvinvointia, osaamista ja jaksamista.

 

OmaisOiva tuo vahvuutta toimijuuteen

Omaishoitajien elämään enemmän voimavaroja ja mahdollisuuksia tunteiden käsittelyyn, lisää osaamista, motivaatiota ja kykenemistä, sekä ennen kaikkea uusien näkökulmien ja vaihtoehtojen löytämistä.

Paikallisyhdistysten toimijoille monipuolisempia mahdollisuuksia toimia, kehittyvää osaamista ja yhteistyöverkostoja, pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa omaishoitoperheiden tukena.

 

Oivallista toimintaa omaistaan hoitaville

Klikkaa kuva suuremmaksi.

 

Liiton OmaisOiva-toimintaa toteuttavat paikallisyhdistykset tukevat omaishoitajan jaksamista tarjoamalla tietoa, ohjausta, vertaistukea ja Ovet-valmennusta® mahdollisimman lähellä omaishoitoperheitä.

OmaisOiva-toimintaa toteuttaa eri puolilla maata 31 Omaishoitajaliiton paikallisyhdistystä (v. 2019). OmaisOiva-toimintaa toteuttavat yhdistykset löytyvät paikallisyhdistysten yhteystiedoista.

 

  OmaisOiva-toiminta liitossa

Klikkaa kuva suuremmaksi.

 

Omaishoitajaliitto koordinoi ja ohjaa OmaisOiva-toimintaa. Liitto tukee OmaisOivan-toimintamuotojen toteuttamista järjestämällä koulutuksia, tuottamalla materiaaleja sekä kehittämällä toiminnan seurantaa ja arviointia.

 

 

 

 

 

OivaOhjaus

Ohjausta annetaan paikallisyhdistyksille OmaisOiva-toiminnan suunnittelun, käynnistämisen ja toteutuksen tueksi.

OivaStartti on uusille OmaisOiva-yhdistyksille suunnattu tilaisuus OmaisOiva-toiminnan käynnistämisen tueksi.

OivaRiihet ovat OmaisOiva-avustusta saaville yhdistyksille tarkoitettuja työpajapäiviä, joissa työstetään ja kehitetään OmaisOivan eri toimintamuotoja, arviointia- ja seurantaa sekä yhteisiä käytäntöjä.

OivaSkypet ovat verkkotyöpajoja, joita järjestetään aina tarpeen mukaan.

OivaVerkko on OmaisOiva-avustusta saavien yhdistysten verkkotoimintaympäristö, jota käytetään tiedostojen jakamiseen, kehittämistyökaluna sekä kysymisen ja jakamisen kanavana.

OivaKoulutus

Oivaltava-päivät on kerran vuodessa toteuttava koulutus, joka on avoin kaikille liiton paikallisyhdistyksille. Oivaltava-päiviltä paikallisyhdistykset saavat tietoa, ideoita ja intoa toimintansa toteuttamiseen ja kehittämiseen vuosittain vaihtuvien teemojen kautta. Oivaltava-päivät toteutetaan liiton aluetyön kanssa.

Ovet-ohjaajakurssi on 2-päiväinen koulutus Ovet-valmennusten ohjaajaksi. Ovet-ohjaajakurssi on avoin kaikille liiton paikallisyhdistyksille sekä Ovet-valmennusten järjestämisestä kiinnostuneille. Tiedot tulossa olevista Ovet-ohjaajakursseista ilmoittautumisohjeineen löytyvät tapahtumat-sivulta ja lisätietoa Ovet-valmennuksesta täältä.

Ovet-ohjaajapäivät ovat Ovet-ohjaajakurssin käyneille tarkoitettuja teemakoulutuksia, joihin liittyy myös työnohjauksellista työskentelyä.

Vertaisryhmän ohjaajakoulutus on 2-päiväinen koulutus vertaisryhmien ohjaajaksi. Koulutus on avoin kaikille paikallisyhdistyksille sekä omaishoitajien vertaisryhmän ohjaamisesta kiinnostuneille. Tiedot tulossa olevista vertaisryhmän ohjaajakoulutuksista ilmoittautumisohjeineen löytyvät tapahtumat-sivulta.

Vertaisohjaajapäivät ovat vertaisryhmän ohjaajakoulutuksen käyneille tarkoitettuja teemakoulutuksia, joihin liittyy myös työnohjauksellista työskentelyä.

Vertaisohjaajan teemakoulutuksena järjestetään Katse huomiseen –koulutuksia. Koulutus antaa valmiuksia ohjata vertaisryhmää, jonka osallistujien omaishoitotilanne on päättynyt. Koulutuksesta ja siellä jaettavasta Katse huomiseen –ohjaajan käsikirjasta saa työkaluja suruun ja luopumiseen liittyvien teemojen käsittelyyn omaishoitajien ryhmissä. Katse huomiseen –lisäkoulutukseen voi osallistua vertaisryhmän ohjaajakoulutuksen käynyt ja yhdistyksen valitsema vertaisohjaaja.

Omaishoitajien mentorointiohjelma on Sairaanhoitajaliiton kanssa kehitetty toimintamuoto, jossa eläkkeellä olevat seniorisairaanhoitajat toimivat omaishoitajien mentoreina. Liiton OmaisOiva-toimintana toteutetaan Mentorikoulutukset sekä mentorointiohjelmaan kuuluvat tilaisuudet yhdessä Sairaanhoitajaliiton ja sen alueyhdistysten ja / tai liiton paikallisyhdistysten kanssa.

OivaMateriaalit

Ovet-ohjaajan materiaalit. Ovia omaishoitajuuteen, käsikirja Ovet-valmennuksen järjestäjälle (sis. muistitikku) sisältää ohjeistuksen Ovet-valmennuksen teemojen käsittelyyn sekä tietoa valmennuksen käytännön järjestelyistä, ryhmän ohjaamisesta ja työskentelymenetelmistä. Uutuutena käsikirjasta löytyvät valmennusmoduulit työssäkäyville omaishoitajille sekä muistisairaita läheisiään hoitaville omaishoitajille (MuistiOvet). Lisäksi käsikirjassa esitellään Ovet-valmennuksen toteuttamista verkossa ja kuvapuhelimen välityksellä. Käsikirjan saa osallistumalla Ovet-ohjaajakurssille tai sen voi tilata liitosta.

Ovet-järjestäjän kansio on Optima-verkkoalustalle tehty kokonaisuus Ovet-valmennusta järjestävien liiton paikallisyhdistysten käyttöön. Ovet-järjestäjän kansio sisältää Ovet-valmennuksen toteuttamisessa hyödynnettävää materiaalia, mm. diasarjoja, videoita, taustalukemista jne. Ovet-järjestäjän kansion materiaaleja päivitetään ja täydennetään säännöllisesti.

Vertaisryhmän ohjaajan materiaalit. Omaishoitajien vertaisryhmän ohjaajille on koottu perustietopaketiksi Vertaisryhmän ohjaajan käsikirja. Muuta ohjaajana toimimista tukevaa materiaalia on koottu Ryhmänohjaajan putiikkiin.

Ryhmänohjaajan putiikki (Optima-alustalla) on kaikkien liiton paikallisyhdistysten käytössä. Ryhmänohjaajan putiikki sisältää materiaaleja ja ideoita ohjaajan toiminnan tueksi sekä mm. sopimus- ja perehdytyspohjia yhdistyksen ja vertaisohjaajan välisen yhteistyön sujuvoittamiseksi.

OivaKehittämö

Vapaaehtoistoiminnassa kehitetään paikallisyhdistysten kanssa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja muotoja, vapaaehtoistoimijoiden mukaan saamista sekä palkitsemista. Vapaaehtoistoimijoiden tueksi järjestetään vuosittain valtakunnalliset vapaaehtoispäivät liiton aluetyön kanssa. Vuosi 2017 on vapaaehtoistoiminnan teemavuosi.

Matalan kynnyksen toiminnat. Liiton OmaisOiva-toiminnassa tuetaan yhdistysten toteuttamia matalan kynnyksen toimintamuotoja (kioskit ja kahvilat) sekä kootaan ja jaetaan yhdistysten kehittämiä hyviä käytäntöjä niiden toteuttamisessa.

OivaHetki on paikallisyhdistysten OmaisOiva-toimintojen uusin muoto, joka suositellaan otettavaksi käyttöön viimeistään vuoden 2018 alusta alkaen. Toimintamuodon sisältöä kehitetään vuoden 2017 aikana. OivaHetki-toiminnan tavoitteena on tarjota omaishoitajille erilaisia yksilöllisiä hetkiä vahvistamaan omaishoitajien toimijuutta asiakaslähtöisesti etsien yhdessä uusia näkökulmia mm. omaishoitajuuteen, palveluiden löytämiseen ja voimavarojen lisäämiseen. Tarkoituksena on yhdistystoiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten ja työntekijöiden kokemus- sekä paikallisosaamisen kautta tukea omaisia ja läheisiä heitä askarruttavissa asioissa.

 

Vertaisryhmätoimintaa ja Ovet-valmennusta kehitetään vastaamaan erilaisten omaishoitajaryhmien tarpeita tuottamalla esimerkiksi materiaaleja vertaisryhmän ohjaajien ja Ovet-ohjaajien tueksi.

OivaTiedotus

OivaTiedote ajankohtaisista OmaisOivan kuulumisista lähetetään neljä kertaa vuodessa kaikkiin OmaisOiva-avustusta saaviin yhdistyksiin.

Ovet-ohjaajakirje (Ovet-ohjaajakurssin käyneille) ja vertaisohjaajakirje (vertaisryhmän ohjaajakoulutuksen käyneille) lähetetään kumpikin 2-3 kertaa vuodessa. Ohjaajakirjeet sisältävät ajankohtaisia asioita ja tietoa mm. tulossa koulutuksista.

OmaisOiva-logot sekä OivaPöllö-kuvat on tuotettu yhdistysten viestinnän tueksi.

eOvet

eOvet, verkossa tapahtuva valmennus järjestetään omaishoitajille kaksi kertaa vuodessa. Optima-alustalla toimiva valmennus etenee Ovet-valmennuksen ohjelman mukaisesti kestäen yhteensä noin neljä viikkoa. Verkossa tapahtuvasta Ovet-valmennuksesta on kehitteillä erityislasten vanhemmille soveltuva kokonaisuus (pilotoidaan syksyllä 2017). Verkossa tapahtuvat Ovet-valmennukset löytyvät liiton tapahtumista.

Oiva-Arviointi

Arviointia ja seurantaa toteutetaan valtakunnallisella tasolla liiton koordinoimana. Arvioinnin ja seurannan tueksi on koottu ohjeistus sekä yhtenäiset tiedonkeruulomakkeet. Arviointia ja seurantaa kehitetään yhdistysten kanssa tuottamalla välineitä OmaisOiva-toiminnan edistämiseksi sekä tulosten ja vaikutusten esiin tuomiseksi. Arvioinnin ja seurannan toteuttamisessa hyödynnetään Webropol–sovellusta (kyselyt, raportit) sekä OivaVerkkoa (materiaalit, lomakkeet, työkalut, keskustelut yms.).

Kysy lisää liiton OmaisOivan työntekijöiltä