Lakimies: Työttömyysturvan aktiivimalli ei koske sopimusomaishoitajia

Sopimuksettomilta omaishoitajilta edellytetään työttömyysturvalain aktiivitoimia.
Yrjö Mattila, OTL, VTT

Vuoden 2017 lopulla työttömyysturvalakiin lisättiin lainmuutoksella aktiivimalli. Myös työttömyysturvan omavastuuaikaa muutettiin niin, että päivärahaa aletaan maksaa, kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa viisi työpäivää. Aiemmin omavastuuaika oli seitsemän työpäivää. Työttömyysturvan saamista helpotettiin, mutta vastapainoksi lakiin tuli aktiivimalli, jossa työttömän tulee näyttää työvoimaviranomaisille olevansa aktiivinen.

Työttömälle maksetaan työttömyyspäivärahaa 65 päivältä. Tänä aikana hänen tulee työttömyysturvan leikkauksen uhalla olla 18 tuntia töissä tai viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai muussa työvoimaviranomaisen osoittamassa tehtävässä. Mikäli työtön ei tässä onnistu, alenee hänen saamansa työttömyyspäiväraha 4,65 prosenttia seuraavalla 65 päivän jaksolla. Alennus jatkuu seuraavillakin 65 päivän jaksoilla, jos aktiivimallia ei täytetä.

Omaishoidon pää- ja sivutoimisuudesta erimielisyyttä

Omaishoitaja voi olla työtön työnhakija ja saada työttömyyspäivärahaa samalla, kun hän hoitaa kotona läheistään. Työikäiselle omaishoitajalle omaishoidon tuen palkkio ei aina riitä takaamaan riittävää toimeentuloa. Työttömyysetuuteen ovat kuitenkin oikeutettuja vain sivutoimiset omaishoitajat eikä pää- ja sivutoimisuuden raja ole aina selkeä. Sosiaali- ja terveysministerin työttömyysturvan soveltamisohjeiden mukaan silloin, kun omaishoitaja työllistyy päätoimisesti omassa työssään, ei hänellä ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Rajanveto on johtanut erimielisyyksiin ja omaishoitajat ovat joutuneet valittamaan hylätyistä työttömyysturvapäätöksistä. Viime kädessä vakuutusoikeus on yksittäistapauksessa päättänyt, onko omaishoitaja työllistynyt pää- vai sivutoimisesti omassa työssään.

Työttömät omaishoitajat jätettiin siis aktiivitoimien ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön soveltamisohjeiden mukaan toimeksiantosopimuksen (omaishoitosopimuksen) perusteella työskentelevää omaishoitajaa tai vastaavalla tavalla sijaisena työskentelevää aktiivimalli ei koske lainkaan. Omaishoitajuutta ei pidetä laissa tarkoitettuna aktiivisuutena, vaan omaishoitajaan ei sovelleta aktiivimallia sinä aikana, jona toimeksiantosuhde on voimassa.

Voimassa oleva omaishoitosopimus siis vapauttaa aktiivisuusvelvoitteesta, mutta soimuksettomat omaishoitajat on jätetty vapautuksen ulkopuolelle. Jos he saavat työttömyysetuutta, heiltä vaaditaan aktiivitoimia. Näin siitä huolimatta, että epäviralliset omaishoitajat voivat saada vapaapäiviä sosiaalihuoltolain perusteella.

Työtön voi sijaistaa omaishoitajaa vapaapäivinä

Omaishoitajien vapaapäivien tuuraajat voivat saada vapautuksen aktiivitoimista, jos ovat työttömiä. Edellytyksenä on, että tuuraus tapahtuu kunnan kanssa solmittavan toimeksiantosopimuksen perusteella. Tämä aktiivitoimista annettu vapautus myös sijaishoitajille antaa hyvän mahdollisuuden laajentaa ja kehittää omaishoitajien sijaishoitoa vapaapäivien pitämiseksi. Kunnan ei tarvitse tarjota vapaapäivän sijaishoitopaikkaa omaishoitajalle silloin, kun on olemassa työtön omainen tai läheinen, joka on valmis hoitamaan vapaapäivien ajan.

Järjestelystä hyötyvät sekä kunta, työtön että omaishoitaja. Aktiivimallista vapauttaminen sijaishoidon vuoksi antaa työttömälle mahdollisuuden tukea lähipiirissään elävää omaishoitajaa kunnalta saamansa palkkion turvin. Samalla hän välttää työttömyysturvan päivärahan alennuksen. Omaishoitaja puolestaan saa viettää vapaapäivänsä vapaasti, koska sijaishoito on järjestynyt turvallisella tavalla eikä kunnan viranomaisten tarvitse pohtia, mihin hoidettava sijoitetaan omaishoitajien vapaapäivien ajaksi.