Kuppi nurin -hanke löysi uusia keinoja alkoholinkäytön puheeksiottoon omaishoitajien kanssa

Omaishoitajaliiton Kuppi nurin -hanke päättyi vuoden 2021 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli, että päihdeongelmat tunnustetaan ja tunnistetaan omaishoitoperheissä, ja että perheet saavat tarpeisiinsa perustuvaa tukea.

On tärkeää, että omaishoitajia työssään kohtaavat ja heidän hyvinvointiaan tukevat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ottavat alkoholin puheeksi asiakkaidensa kanssa samalla tavalla kuin esimerkiksi riittävän unen merkityksen. Mitään epäilyä ongelmista ei tarvitse olla, jotta alkoholista voisi puhua.

“Moni ammattilainen kokee tämän aiheen äärellä epävarmuutta ja neuvottomuutta. Hankkeessa onkin pyritty arkipäiväistämään alkoholista puhumista ja kehitetty ammattilaisten tueksi erilaisia työkaluja. Olemme saaneet hyvin myönteisen vastaanoton”, kertoo Kuppi nurin -hankkeen koordinaattori Elina Koponen.

Alkoholinkäyttöä omaishoitoperheissä kartoitettiin ensimmäistä kertaa

Hankkeen aloittanut kartoitus oli ensimmäinen laatuaan. Päihteiden käyttö ja päihdeongelmat omaishoitoperheissä -kartoituksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa omaishoitajien ja hoidettavien päihteidenkäytöstä sekä päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tilanteista.

Kartoituksen mukaan suurin osa omaishoitajista ja hoidettavista on raittiita tai käyttää alkoholia kohtuudella. Vastauksista erottui kuitenkin myös riskirajat ylittävää käyttöä ja tottumuksia, jotka nostavat esiin ennaltaehkäisevien keskustelujen ja varhaisen tunnistamisen tärkeyden. Omaishoitajat voivat käyttää alkoholia esimerkiksi unettomuuden helpottamiseen. Siitä etsitään myös helpotusta kuormitukseen ja haetaan taukoa arjesta.

Myös hoidettavalla voi olla ongelmallinen suhde päihteisiin. Hoidettavan läheisen päihdeongelma voi olla hoidon tarpeen alkuperäinen syy tai muiden sairauksien tai vammaisuuden lisä. Päihteiden, kuten alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden, väärinkäyttö voi aiheuttaa hoitosuhteeseen monenlaisia vaikeuksia.

Päihdeongelma omaishoitoperheessä voi aiheuttaa häpeää ja yksinäisyyttä. Omaishoitaja kertoo päihdeongelman kanssa elävän läheisensä omaishoidosta videolla (YouTube).

Työkalusta helpotusta puheeksiottoon

Alkoholista voi jutella siinä missä vaikkapa liikunnasta, unesta ja ravitsemuksestakin. Alkoholitottumuksista puhumiseen ei vaadita minkäänlaista epäilyä ongelmista. Kaikilla on jonkinlainen suhde alkoholiin, oli se sitten raittius, satunnainen käyttö tai kohtuukäytön ylittävä käyttö. Kaikista näistä voi ja on hyvä jutella.

Omaishoitajuus on elämistä arjessa ja juhlassa, eikä omaishoitajuus ole este alkoholin kohtuulliselle käytölle. Omaishoitotilanteessa omia alkoholin käyttötottumuksia on kuitenkin hyvä tarkastella sekä hoitovastuun että oman hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta.

Hankkeen aikana on kehitetty muun muassa Ammattilainen, ota päihteet puheeksi omaishoitajan kanssa -työkalu (pdf). Työkalu tarjoaa käytännön tietoa ja vinkkejä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja järjestötyöntekijöiden tueksi omaishoitajien kohtaamisiin. Ammattilaisten palaute työkalusta on ollut positiivista. Työkalu myös kokoaa yhteen monia muita hankkeessa kehitettyjä materiaaleja. Listan hankkeen materiaaleista löydät artikkelin lopusta.

Yhteistyö mahdollistaa entistä paremman avun

Kuppi nurin -hankkeessa on ollut aktiivisina kumppaneina omaishoidon ja päihdetyön ammattilaisia kunnista, järjestöistä ja seurakunnista sekä kokemusasiantuntijoita. Monitoimijainen lähestymistapa on lisännyt tietoisuutta ja valmiuksia kohdata omaishoitoperheitä. Eri alojen edustajien väliset seminaarit, työryhmät ja keskustelut ovat rikastuttaneet osapuolten osaamista.

Koponen kannustaa sopimaan työyhteisössä päihteiden puheeksioton käytännöistä. On hyvä myös ottaa selvää alueen päihdepalveluista ja sopia yhteistyöstä. Yhdessä sovitut käytännöt helpottavat puheeksiottoa ja toimimista silloin, kun aihe on ajankohtainen.

“Päällimmäisenä mieleeni nousee eri tahojen tekemän yhteistyön voima sekä se, että päihdeongelmat eivät katoa niistä vaikenemalla”, summaa kehittämispäällikkö Kaisa Parviainen hankkeen aikana saatuja oppeja.

Sisällöt jäävät pysyväksi osaksi OmaisOivaa

Omaishoitajaliitossa päihteet jäävät pysyväksi teemaksi muiden rinnalle. Vaikka itse Kuppi nurin -hanke päättyi, sen sisällöt ja opit ovat osa Omaishoitajaliiton OmaisOiva-toimintaa. OmaisOiva on Omaishoitajaliiton ja sen paikallisyhdistysten omaishoitajien voimavaroja tukevaa toimintaa, jonka kautta tarjotaan tietoa, ohjeistusta ja vertaistukea paikallisesti, mahdollisimman lähellä kotia.

Hanketyöntekijät kannustavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ottamaan yhteyttä Omaishoitajaliittoon, mikäli heillä on aiheesta kysymyksiä. Yhteistyö on Kuppi nurin -hankkeen aikana osoittanut voimansa!

Tilaa työyhteisöösi tietoisku alkoholinkäytöstä omaishoitoperheissä ja puheeksioton työkaluista!

 

Ota yhteyttä:

Elina Koponen, koordinaattori
elina.koponen(at)omaishoitajat.fi
puh. 020 7806 589

 

Oppaat ja materiaalit:

Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi! -opas
Omaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesti päihteiden käyttö? -opas
Ammattilainen, ota päihteet puheeksi omaishoitajan kanssa (pdf)
Yrkesperson, för rusmedel på tal med närståendevårdaren (pdf)
Kuppi nurin -kortit (pdf)
Ryhmä päihteiden käyttäjien omaishoitajille – Ohjaajan opas (pdf)
Päihteet omaishoitoperheissä -tietopaketti
Päihteiden käyttö ja päihdeongelmat omaishoitoperheissä. Tuloksia Kuppi nurin -hankkeen tekemästä kartoituksesta. (pdf)

Kuvassa olohuone, jossa henkilö istuu viinilasi kädessä nojatuolissa. Viinipulloja tuolin alla ja ikkunalaudalla. Huoneen ovella seisoo henkilö kepin kanssa. Teksti: omaishoito + päihteet on ?.