Julkilausuma: Ilman omaishoitoa yhteiskunnan kantokyky romahtaisi – tarvitsemme yhteiskuntapoliittisia toimia

Omaishoidolla on merkitystä, siksi siihen on panostettava myös yhteiskuntapoliittisin toimenpitein. Omaishoitoa ja omaishoitajia on tuettava ja autettava, jotta omaishoitajat selviytyvät ja pärjäävät tehtävässään, hoidettavat saavat hyvää inhimillistä hoivaa sekä talouselämä ja yhteiskunta pyörivät. 

Omaishoitajan täytyy aina itse voida valita, ryhtyykö hän omaishoitoon ja millä intensiteetillä. Omaishoitoyhteisö
– Omaishoitajaliitto ja omaishoitajayhdistykset – peräänkuuluttaa omaishoitoystävällistä politiikkaa! Kumppanuudella koti- ja laitoshoidon rinnalla, yhteistyössä työnantajien kanssa sekä myönteisillä muutoksilla omaishoitajat ovat osaltaan myös ratkaisu hoivan haasteisiin. Omaishoito on inhimillistä ja lisäksi yhteiskunnalle taloudellista.
 

Omaishoitajaksi katsotaan henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Suomessa pääasiallisessa auttamisvastuussa on 350 000 henkilöä. Kunnan kanssa sopimuksen on tehnyt 50 000 henkilöä.

 

Kohti omaishoitoystävällisempää yhteiskuntaa

Eurooppalainen Eurocarers-verkosto on laatinut 10 kohdan ohjelman omaishoitoystävällisempään yhteiskuntaan. Omaishoitajaliitto peräänkuuluttaa kyseistä ohjelmaa mukaillen seuraavia toimia: 

 1. Tunnustetaan omaishoidon volyymi ja kehittämistarpeet  
 2. Tunnistetaan omaishoitajat – moni ei tiedä olevansa omaishoitotilanteessa  
 3. Vastataan yksilöllisesti omaishoitajien ja omaishoitoperheiden tarpeisiin sekä arvioidaan niitä yhdessä heidän kanssaan ja etsitään ratkaisuja  
 4. Annetaan omaishoitotilanteisiin apua ja tukea sekä palveluita lähellä, monialaisesti ja sektorirajat ylittäen 
 5. Ohjataan ja valmennetaan omaishoitajia tehtävässään sekä varmistetaan riittävä vapaa sitovasta vastuusta 
 6. Lisätään ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisen keinoja, myös yhdessä työnantajien kanssa
  – perhevapaauudistuksessa tarvitaan vahvempia toimia omaishoitajuuden edistämiseksi ansiotyön ohessa
   
 7. Estetään omaishoitajien köyhtyminen ja köyhyysriskit 
 8. Otetaan omaishoidon parissa toimivat järjestöt mukaan kehittämään omaishoitoystävällistä yhteiskuntaa 
 9. Kehitetään omaishoitoa kaikilla yhteiskuntapolitiikan alueilla 
 10. Päivitetään kansallinen omaishoidon strategia ja toimeenpanosuunnitelma  

2020-luku on omaishoidon vuosikymmen – tekojen aika on nyt! Yhteisvastuullisesti on varmistettava, ettei kukaan joudu kohtuuttomaan omaishoitotilanteeseen. Omaishoito koskettaa jokaista! 


Helsingissä 6.10 2021, Omaishoitajaliiton 30-vuotisjuhlavuonna, Euroopan omaishoitajien päivänä 

Omaishoitoyhteisö