Euroopan parlamentti vaatii lisäpanostuksia hoivaan

Euroopan parlamentti on hyväksynyt mietinnön, jossa se vaatii komissiolta ja jäsenmailta tukitoimia hoito- ja hoivapalveluille. Lastenhoidon, vanhusten hoivapalvelujen ja muun hoidon lisäksi mietinnössä ehdotetaan tukea myös omaishoitajille.

Mietinnön tarkoituksena on evästää Euroopan komissiota, kun se valmistelee syksyksi esitystään Euroopan hoiva- ja hoitostrategiasta.

Mietinnön esittelijänä toiminut europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kertoo, että mietintö ehdottaa vahvoja toimia omaishoitajien aseman selkeyttämiseksi ja vakauttamiseksi sekä omaishoitajien oikeuksien ja työolojen parantamiseksi.

Omaishoitajien asemaa voitaisiin parantaa muun muassa helpottamalla työn ja omaishoidon yhteensovittamista sekä tukitoimilla kuten veronkevennyksillä ja palveluseteleillä.

Pietikäinen toteaa, että Euroopan unionissa 40–50 miljoonaa ihmistä toimii säännöllisesti omaishoitajana. EU:ssa tehdystä hoivatyöstä noin 80 prosenttia on omaisten hoitamista, ja sen tekijöistä 75 prosenttia on naisia.

”Ongelma on, että emme vieläkään aina edes tunnista omaishoitajuutta, varsinkaan silloin, kun se on osa-aikaista. Työssäkäyviä omaishoitajia painavat huoli läheisestä, ajan puute, vaikeus tarvittaessa lähteä työstä kesken kaiken, kotihoidon järjestäminen ja välimatkat hoidettavaan”, Pietikäinen sanoo.

”Tarvitsemme eurooppalaisen omaishoitajaohjelman.”

Oikeus hoivaan

Mietinnössä vaaditaan, että EU:n jäsenmaiden tulee tunnustaa ihmisten oikeus hoivaan ja taata kattavat, yhdenmukaiset ja nopeasti saatavat palvelut Euroopassa. Tarvitaan lainsäädännön muutoksia ja lisärahoitusta työolojen parantamiseksi ja hoiva-alan vetovoiman lisäämiseksi.

EU:sta ja sen ulkopuolelta tulevia työntekijöitä tulisi rekrytoida entistä enemmän parantamalla tutkintojen vastavuoroista tunnustamista ja korjaamalla sosiaalisen suojan puutteita. Liikkuvuussääntöjen toteutumista on valvottava, ja työntekijöille on kerrottava enemmän heidän oikeuksistaan.

Lisäksi mietinnössä todetaan, että Euroopan hoiva- ja hoitostrategian tulee varmistaa kaikille lapsille laadukas julkinen hoito. Vanhemmille on tarjottava jatkuvaa, kokonaisvaltaista ja integroitua tukea, mukaan lukien äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaoikeudet.

Mietinnön toinen esittelijä Milan Brglez sanoo, että hoito- ja hoivastrategia on ensimmäinen askel kohti hoivaohjelmaa, joka takaisi oikeuden laadukkaisiin palveluihin.

”Tämä edellyttää koulutettua työvoimaa, jolla on riittävä palkka ja kunnolliset työolot”, Brglez toteaa.

”Parlamentti tukee komissiota lakihankkeissa ja rahoituksessa, jotka vievät meitä kohti sukupuolijärjestelmää muuttavaa hoivataloutta, jossa hoiva tunnustetaan tärkeäksi yhteiskunnan osaksi.”

Euroopan parlamentin Suomen toimiston tiedote

25.8.2022