Eurocarersin vuosikokous vaatii koronan vuoksi välitöntä tukea omaishoitajille kaikkialla Euroopassa

Omaishoitajat muodostavat hoivan selkärangan Euroopassa. Koska Covid-19-epidemia on tehnyt heistä entistä haavoittuvampia, Eurocarers listaa EU-jäsenvaltioille toimenpiteitä omaishoitajien tunnistamiseksi ja tukemiseksi.

Miljoonilla omaishoitajilla on keskeinen rooli pitkäaikaissairaiden, vammaisten tai muun pitkäaikaisen syyn vuoksi tuen ja hoidon tarpeessa olevien ihmisten huolenpidossa Euroopassa. Omaishoitajat kantavat vastuuta läheisistään usein ilman korvausta ja vain niukkojen tukitoimien varassa. Monet omaishoitajat maksavat kovan hinnan oman terveytensä, sosiaalisen elämänsä ja työllistymisensä kustannuksella. COVID-19-epidemia pahentaa merkittävästi omaishoitajille aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia. Epidemia on myös lisännyt entisestään monien omaishoitajien eristäytyneisyyttä sekä tehnyt heistä haavoittuvampia ja näkymättömämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Eurocarersin vuosikokous vaatii välittömiä toimia omaishoitajien tarpeisiin vastaamiseksi.

Läheishoiva ja omaishoito voi olla yksi elämän palkitsevimmista asioista, mutta se voi olla myös yksi raskaimmista. Tutkimuksilla on osoitettu omaishoidon aiheuttamat kielteiset vaikutukset omaishoitajan terveyteen, hyvinvointiin tai työmarkkina-asemaan sekä haasteet työn ja hoidon yhteensovittamisessa. Omaishoitajaksi joutuminen voi kaventaa erityisesti nuorten hoivaajien sosiaalisia suhteita sekä kouluttautumismahdollisuuksia.

Omaishoitajat vastaavat suurimmasta osasta hoivasta tämän päivän Euroopassa. Arvioiden mukaan 80 % kaikesta hoivasta Euroopassa on perheiden, ystävien ja naapureiden antamaa. Epävirallisen hoidon arvo ei ole vain taloudellinen, vaan se perustuu yhteisvastuuseen, jota on kunnioitettava ja vaalittava. Omaishoitajat muodostavat hoivan selkärangan eurooppalaisissa yhteiskunnissa.

Omaishoitajajärjestöjen yhteisö dokumentoi COVID-19-kriisin vaikutuksia omaishoitajiin ja hoivan muotoihin sekä laatii hoivataakan keventämiseen tähtääviä ratkaisuja. Monet omaishoitajat hoitavat nimenomaan koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvia ja osa kuuluu riskiryhmään itsekin. He ovat entistä suuremman paineen alla yrittäessään suojautua tartunnalta sekä estää taudin leviämistä hoidettavaansa. Hoitajien on täytynyt sopeutua nopeasti epidemiaan, usein ilman ohjausta tai henkilökohtaisia suojavarusteita. Lisäksi monissa EU-maissa toteutetut rajoitustoimet ovat saattaneet edelleen lisätä omaishoitajien eristyneisyyttä sekä aiheuttaa ahdinkoa ja haastavia tilanteita kotona.

Eurocarers-verkoston jäsenet vahvistivat 27.5. pidetyssä 17:nnessä vuosikokouksessaan sitoutumisensa omaishoitajien äänen kuulumiseksi kaikilla hallinnon tasoilla. Eurocarers kehottaa EU-elimiä ja -jäsenvaltioita välittömiin toimiin omaishoitajien tilanteiden tunnistamiseksi ja heidän tukemisekseen.

Tarvittavia toimenpiteitä ovat:
  • Selkeä poliittinen sitoutuminen siihen, että omaishoidon tulee olla vapaaehtoinen valinta, eikä olettama kaikkialla Euroopassa.
  • Omaishoitajien tunnustaminen hoivan keskeiseksi kumppaniksi. Omaishoitajille on turvattava hoitotarvikkeiden, kuten suojavälineiden saanti. Omaishoitajien on saatava asianmukainen tieto ja koulutus, joita he tarvitsevat tehtävässään.
  • Omaishoitajille on tarjottava riittävästi tukipalveluita ja mahdollistettava vapaan pitäminen tarjoamalla lyhytaikais- tai muuta hoitoa hoidettavalle.
  • Omaishoitoa koskevaa tiedon keräämistä on parannettava koskien epävirallisen hoivan tunnistamista, yleisyyttä ja hoitajien tarpeita.
  • Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittäminen kompensoimaan omaishoidosta johtuvia negatiivisia vaikutuksia. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi sosiaaliturva, pääsy koulutukseen ja työelämään, ohjaus ja valmennus, omaishoidossa kehittyvien taitojen tunnustaminen ja oman terveyden ylläpitämisen taidot.
  • EU:n julkisten investointien määrätietoinen ohjaaminen pitkäaikaishoitoon.
  • EU-rahoituksen ohjaaminen hoidon tarpeessa olevien henkilöiden ja omaishoitajien elämänlaadun parantamiseksi.
  • Järjestelmällisen ja tarkoituksenmukaisen vuoropuhelun varmistaminen omaishoitajille ja heitä edustaville järjestöille päätöksenteossa.

Euroopan parlamentin omaishoidon intressiryhmän puheenjohtajistoon kuuluva Sirpa Pietikäinen esittää seuraavaa:

”Tarvitsemme Euroopan unionille omaishoitajaohjelman, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan omaishoitajuus ja siihen perustuva oikeus saada riittävää taloudellista tukea, tukipalveluita, sekä hoidettavien ja hoitajien parempaa terveydenhuoltoa ja kuntoutusta. Tämän pohjalta jokaisen jäsenmaan on tehtävä ja toteutettava oma omaishoitajaohjelmansa.”

Ihmisarvo, ihmisoikeudet, yhteisvastuu ja tasa-arvo ovat EU:n perusarvoja. Omaishoitajien ei pitäisi törmätä omaishoidosta johtuviin vastoinkäymisiin, vaan heitä ja heidän panostaan tulisi juhlistaa!

 

Lisätietoja:

Sari-Minna Tervonen, puheenjohtaja, Eurocarers, toiminnanjohtaja, Omaishoitajaliitto ry, sari.tervonen(at)omaishoitajat.fi, puh. 050 368 4554

Stecy Yghemonos, toiminnanjohtaja, Eurocarers, sy(at)eurocarers.org, puh. +32 456 14 19 50

 

Tiedote STT Infon sivulla
Alkuperäinen Eurocarersin julkaisema englanninkielinen tiedote

Eurocarers on eurooppalainen verkosto, joka edustaa omaishoitajia ja heidän järjestöjään riippumatta hoidettavan henkilön iästä tai hoivan tarpeesta. Verkostoon kuuluu myös omaishoitoa tutkivia järjestöjä ja tutkimuslaitoksia. Eurocarers toimii sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa omaishoito tunnustetaan ja sitä arvostetaan ja jossa omaishoito ei johda omaishoitajan köyhtymiseen, syrjintään ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. www.eurocarers.org

Omaishoitajaliitto ry on omaishoitajien edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä tukee erilaisin tavoin omaishoitotilanteessa olevia henkilöitä. Omaishoitajaliitto on Eurocarersin jäsen. www.omaishoitajat.fi

 

Julkaistu 28.5.2020